sns.tehranedu.ir | سامانه سرویس مدارس ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

sns.tehranedu.ir | پیش ثبت نام سرویس مدارس

جهت مشاوره در زمینه sns.tehranedu.ir | سامانه سرویس مدارس ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

پیش ثبت نام سامانه سرویس مدارس از طریق مراجعه به سامانه هوشمند ثبت نام سرویس مدارس sns.tehranedu.ir صورت می پذیرد. این فرایند الکترونیک است و نیازی به مراجعه حضوری ندارد. اولیاء درخواست خود را ثبت کرده و مدیر مدرسه آن را مشاهده و تایید می‌کند. نرخ سرویس که با پیشنهاد شورای شهر تهران تعیین شده نیز قابل رویت و ملاحظات لازم از جمله رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شرایط رانندگان نظیر تزریق واکسن و غیره درنظر گرفته شده است.

ورود به سامانه سرویس مدارس sns.tehranedu

سامانه سرویس مدارس sns.tehranedu با توجه به بازگشایی حضوری مدارس آماده خدمت رسانی خواهد بود. مدارس شهر تهران در مهرماه به صورت غیرحضوری بازگشایی شده است. اما این موضوع مطرح است که از آبان ماه مدارس حضوری شوند. البته هر سیاستی که قرار باشد اعمال شود از سوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام خواهد شد.

رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان شهر تهران جزئیات پیش ثبت نام سرویس مدارس را اعلام و اظهار کرد: فرایند ثبت نام سرویس مدارس، الکترونیک است و از طریق سایت sns.tehranedu.ir صورت می پذیرد و نیازی به مراجعه حضوری ندارد.

بیشتر بخوانید: سامانه سیدا

sns.tehranedu.ir

پیش ثبت نام سامانه سرویس مدارس از طریق مراجعه به سامانه هوشمند سرویس حمل و نقل دانش آموزی شهر تهران به نشانی sns.tehranedu.ir انجام دهند تا مدیر مدرسه بداند چه تعدادی از دانش‌آموزان خواهان سرویس هستند گفت: این فرایند الکترونیک است و نیازی به مراجعه حضوری ندارد. اولیاء درخواست ثبت نام سرویس مدارس را از طریق سامانه مربوطه، ثبت کرده و مدیر مدرسه آن را مشاهده و تایید می‌کند. هزینه سرویس مدارس در تهران که با پیشنهاد شورای شهر تهران تعیین شده نیز قابل رویت و ملاحظات لازم از جمله رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شرایط رانندگان نظیر تزریق واکسن و غیره درنظر گرفته شده است.

مواردی چون تعداد مسافران در سواری و ون کمتر و در نرخ هزینه سرویس مدارس در تهران دیده شده است.

رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان شهر تهران در پاسخ به اینکه نحوه تعیین شهریه با توجه به نامشخص بودن روزهای حضور دانش‌آموزان در مدرسه چگونه است و آیا اکنون اولیاء باید وجهی بپردازند؟ گفت: نرخ مشخص است و به عنوان مثال اگر دانش‌آموزی سه روز در هفته به مدرسه برود باید درصدی از آن شهریه را بپردازد. فعلا پرداخت هزینه مطرح نیست و زمانی پرداخت انجام می‌شود که خدمات ارائه شود.

سامانه هوشمند ثبت نام سرویس مدارس sns.tehranedu.ir فعال است تا تعداد متقاضیان و رانندگان مشخص شود. با انجام پیش ثبت نام سرویس مدارس هم خاطر اولیاء از بابت سرویس مدارس آسوده می‌شود و هم مدیر مدرسه می‌داند که چه تعداد دانش‌آموز نیازمند سرویس خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: سامانه سوابق تحصیلی

نحوه ثبت نام در سامانه سرویس مدارس

با توجه به عدم اطلاعات کافی برخی از اولیا محترم، تصمیم گرفتیم نحوه ثبت نام در سامانه سرویس مدارس sns.tehranedu.ir را به صورت آسان و مصور آموزش دهیم تا با استفاده از این آموزش تصویری، به راحتی در سامانه هوشمند سرویس مدارس نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام نمایند.

sns.tehranedu.ir | پیش ثبت نام سرویس مدارس


ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر سامانه هوشمند سرویس مدارس

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ سامانه هوشمند سرویس مدارس، کاربر ثبت نامی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرسی ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادگی و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻛﺪ ملی ﺧﻮد اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی، ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻮد، از ﻟﻴﺴﺖ مدارس موجود ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب نموده و در اداﻣﻪ ﻓﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و از روی ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺮوکی ﻣﺤﻞ اقامت ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﻧﻤﺎﻳﺪ.

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ و اوﻟﻴﺎ اﻳﺸﺎن حتما به یاد داشته باشند ﻛﻪ ﭘﺮﻛﺮدن ﻓﺮم یاد شده ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﺿﺮوری ﺑﻮده و به یاد داشته باشند ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻗﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد ﺗﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮی ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺳﺮوﻳﺲ خللی اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻜﺮار آن اﻟﺰامی ﺑﻮده و دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎیند ﻛﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ را ﺣﺘﻤﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﭘﺲ، ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از این رﻣﺰﻋﺒﻮر و ﻛﺪ ﻛﺎرﺑﺮی قبلی(ﻛﺪ ملی داﻧﺶ آﻣﻮز) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

دﻗﺖ ﻧﻤﺎیید در ورود اطلاعات آدرس در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد بخشی از آن (ﻣﺜﻼ : ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮعی و…) اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺧﺎلی ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﻛﺮوکی آدرس را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻮس و ﺟﺎﺑﺠﺎیی در روی ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و روی دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮوکی ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ کلیک ﻧﻤایید و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻛﻤﻪ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

sns.tehranedu.ir | ثبت نام سرویس مدارس

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎتی را ﻛﻪ وارد ﻧﻤﻮده اﻳﺪ ﺑﺮرسی ﻧﻤﻮده و از ﺻﺤﺖ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ نمایید. در صورت اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آن و ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ روی دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی کلیک ﻧﻤﺎیید.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ و ﻳﺎ اﻳﺮاد در اﻃﻼﻋﺎت ورودی، داﻧﺶ آﻣﻮزان می توانند روی گزینه داﻧﺶآﻣﻮز کلیک ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد و همچنین رﻣﺰ ﻋﺒﻮر سامانه هوشمند سرویس مدارس را تصحیح ﻧﻤﺎیند.

ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ

پس از ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی وارد ﺻﻔﺤﻪ نمایش داده ﺷﺪه خواهید شد و این ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اوﻟﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮرسی و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت و درج ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎقی خواهد ﻣﺎند.

sns.tehranedu.ir | سامانه هوشمند سرویس مدارس

هزینه سرویس مدارس در تهران

برای پرداخت هزینه سرویس مدارس ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﻴﺎ و ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وارد سامانه هوشمند سرویس مدارس ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎلی ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اوﻟﻴﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎمی و ﻳﺎ بخشی از ﺷﻬﺮﻳﻪ سرویس مدارس را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮنتی و… ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎمی ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ و ﭘﺮداختی های اوﻟﻴﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮوﻳﺲ در ﺟﺪول پرداخت هزینه سرویس مدارسﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل تحصیلی ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎت مربوطه را ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب دریافت نمایند.

راهنمای تصویری ثبت نام سرویس مدارس

هزینه سرویس مدرسه تهران ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

  • اعضای شورای شهر تهران در ادامه نرخ کرایه های انواع تاکسی و هزینه سرویس مدرسه تهران در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۲۵ درصد و تا سقف ۳۵ درصد تصویب کرد.
  • در تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی و هزینه سرویس مدارس و تعیین بهای انواع خدمات تاکسیرانی در ماده ۲۴ لایحه آمده است: به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۲۵ درصد و تا سقف ۳۵ درصد نسبت به نرخ‌های پایه مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام کند و نرخ‌ های جدید را بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به تاکسی‌ها ابلاغ و ضمن نصب برچسب‌های حاوی قیمت‌های مصوب در تمام خطوط و تاکسی‌ها بر حسن اجرای آن با جدیت اعمال نظارت کند.

درصورت داشتن هرگونه سؤال یا ابهام، کارشناسان مجرب مجموعه بزرگ مشاور گروپ  آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند.

بیشتر بخوانید: سامانه امین

نحوه ورود به سامانه هوشمند ثبت نام سرویس مدارس چگونه است؟

ثبت نام سرویس مدارس از طریق مراجعه به سامانه هوشمند سرویس حمل و نقل دانش آموزی شهر تهران به نشانی sns.tehranedu.ir انجام

آیا امکان ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر سامانه هوشمند سرویس مدارس وجود دارد؟

بله ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر سامانه هوشمند سرویس مدارس در این مقاله توضیح داده شده است.

هزینه سرویس مدارس در تهران چقدر است؟

هزینه سرویس مدارس در تهران به تفکیک هر منطقه در جدول مربوطه ملاحظه می فرمایید.

3.2/5 - (6 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه sns.tehranedu.ir | سامانه سرویس مدارس ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی