کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه

جهت مشاوره در زمینه کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه برای داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون وکالت وکلای مرکز قوه قضاییه که در زمان ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه نسبت به نام نویسی خود از طریق سایت azmoon.org اقدام نموده اند، آماده ی مشاهده و دریافت می باشد.

azmoon.org

مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی جزییات و تاریخ دریافت کارت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

بر اساس اطلاعیه این سازمان، آزمون روز جمعه 1401/02/23 در 50شهر کشور برگزار می‌شود و کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه از سه‌شنبه 1401/02/20 منتشر شده است.

آزمون وکالت قوه قضاییه

 به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون وکالت قوه قضاییه سال 1401 میرساند که آزمون صبح روز روز جمعه 1401/02/23 در 50 شهرستان کشور برگزار میشود. فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت 8:00 آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد، لذا همه متقاضیان میبایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.


دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه

لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه و برگ راهنمای شرکت در آزمون وکالت وکلای مرکز قوه قضاییه از روز سه شنبه 1401/02/20 لغایـت پـنج شـنبه مـورخ 22 اردیبهشت ماه بر روی سایت مرکـز سـنجش، پـذیرش و فـارغ التحصـیلی دانشـگاه آزاد اسـلامی قرار میگیرد و متقاضیان میتوانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت وکلای قوه قضاییه

رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه

 داوطلبــان ایــن آزمــون چنانچــه مغــایرتی در هــر کــدام از اقــلام اطلاعــاتی منــدرج در برگــه ورود بــه جلسـه خـود، شـامل مغـایرت اطلاعـات هـویتی و عکـس منـدرج بـر روی کـارت مشـاهده نمودنـد، لازم است در روزهای اعـلام شـده بـا در دسـت داشـتن مـدارک هـویتی و برگـه ورود بـه جلسـه بـه یکـی از واحدهای دانشـگاهی منـدرج در جـدول شـماره 1 پیوسـت ایـن اطلاعیـه بـر اسـاس شـهر محـل آزمـون خود برای رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون وکالت وکلای مرکز قوه قضاییه مراجعه نمایند.

برای رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون وکالت وکلای مرکز قوه قضاییه  در بندهای ذیل  متقاضیان میتوانند از ساعت 8:30 الی 12:00 ظهر و 14:00 الی 17:00 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 1401/07/22 به نماینده مرکـز سـنجش، پـذیرش و فـارغ التحصـیلی دانشـگاه آزاد اسـلامی مستقر در باجه رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه حوزه مربوط (مطابق جدول شماره 1 و 2 ذیل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت ورود به جلسه آزمون وکالت خود اقدام نمایند:

  • چنانچه نسبت به بندهای 3 و 7 (جنس و معلولیت) معترض هستید.

تبصره: درخصوص بند 7 (معلولیت) چنانچه خواستار اعمال بند فوق میباشید، لازم است فرم مخصوص معلولیت تایید شده را از سازمان بهزیستی دریافت و تحویل باجه رفع نقص نمائید تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

  • چنانچه عکس روی کارت متقاضی دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس می باشد ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه، 2 قطعه عکس 4×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «2» به نماینده مرکـز سـنجش، پـذیرش و فـارغ التحصـیلی دانشـگاه آزاد اسـلامی مستقر در باجه‌ی رفع نقص مراجعه نمایند، موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
تذکر 1: بند مربوط به نـوع سـهمیه بـر اسـاس اظهـار داوطلـب در فـرم ثبـت نـام اینترنتـی درج گردیـده است و از طریق رفع نقص قابل تغییـر نمـی باشـد. بـدیهی اسـت اعمـال سـهمیه نهـایی فـرد مشـروط بـه تأیید آن توسط نهاد مربوطه خواهد بود.

تذکر 2: بند حوزه قضـایی مطـابق بـا انتخـاب داوطلـب در زمـان ثبـت نـام بـر روی سـامانه آزمـون درج گردیده و قابل تغییر نمی باشد. داوطلبـان بـه هـیچ وجـه درخصـوص تغییـر حـوزه قضـایی بـه باجـه رفـع نقص مراجعه ننمایند.

تــذکر 3: چنانچــه برگــه ورود بــه جلســه داوطلــب فاقــد عکــس بــود و یــا عکــس روی کــارت دارای اشکالاتی از قبیل اشتباه، عـدم وضـوح و …. بـود لازم اسـت در روزهـای اعـلام شـده بـا در دسـت داشـتن یـک قطعـه عکـس 4*3 بـا زمینـه سـفید و کـارت ملـی یـا شناسـنامه عکـس دار بـه یکـی از واحـدهای دانشــگاهی منــدرج در جــدول شــماره 1 پیوســت ایــن اطلاعیــه بــر اســاس شــهر محــل آزمــون خــود مراجعه نماید.

تــذکر 4: داوطلبــان دارای معلولیــت درصــورت نیــاز بــه منشــی لازم اســت در روز برگــزاری آزمــون گواهی صادره از سازمان بهزیستی را در این خصوص به مسئولین حوزه ارائه نمایند.


یادآوری های مهم‌ قبل از ورود به جلسه آزمون وکالت وکلای مرکز قوه قضاییه

  1. در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
  2. در ورودی حوزه های امتحانی نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد لذا متقاضیان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.
  3. هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
  4. متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بیسیم، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند.
  5. خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب میشود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف نمایند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
  6. مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی، به همراه داشتن هر گونه وسایل الکترونیکی و ارتباطی حتی بصورت خاموش (از قبیل پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بیسیم و ..)، جزوه، کتاب، هر گونه نُت و یادداشت و نظایر آن ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می گردد و با متقاضیان متخلّف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.
  7. متقاضیان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ 1401/02/22 از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی مرکـز سـنجش، پـذیرش و فـارغ التحصـیلی دانشـگاه آزاد اسـلامی اقدام نمایند. بدیهی است درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.
متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی مرکـز سـنجش، پـذیرش و فـارغ التحصـیلی دانشـگاه آزاد اسـلامی قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه


تکمیل فرم خوداظهاری متقاضیان مبتلا به بیماری کرونا آزمون وکالت قوه قضاییه

به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیان آزمون وکالت قوه قضاییه سال 1401 که دچار بیماری کرونا شده‌اند (اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری و یا در منزل قرنطینه هستند) این سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ نموده است. بر این اساس متقاضیانی که علائم بیماری آنها  بصورت قطعی تایید گردیده، لازم است در زمان اعلامی با مراجعه به سایت این سازمان (بخش آزمون وکالت قوه قضاییه) فرم خوداظهاری را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا (تاییدیه بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا) را در بخش مورد نظر بارگذاری نمایند. متقاضیانی که این فرم را تکمیل نمایند براساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت از سایر متقاضیان جدا شده و آزمون آنها در یکی از بیمارستانهای تعیین شده صرفاً در شهرهای محل آزمون به همراه سایر متقاضیان مبتلا به بیماری کرونا برگزار خواهد شد.

آدرس و شماره تلفن سازمان سنجش – ادرس تماس مشاورین azmoon.org

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان  به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی مرکـز سـنجش، پـذیرش و فـارغ التحصـیلی دانشـگاه آزاد اسـلامی به آدرس: faq.azmoon.iau.ac.ir مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان  می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

در خاتمه اضافه می نماید که متقاضیان درصورت لزوم میتوانند سوال یا سوالات خود را در این خصوص با بخش پاسخگویی اینترنتی این سازمان و یا شماره ‌تلفن ‌4743  با پیش شماره 021 در میان بگذارند.

 دریافت فایل جدول شماره 1 – شهرستان محل برگزاری آزمون وکالت قوه قضاییه سال  1401 براساس استان محل اقامت  فعلی  داوطلبان  در قالب PDF

دریافت فایل جدول شماره 2 – آدرس محل کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه حوزه خواهران و برادران 1401 در قالب PDF

 جدول شماره (1) اطلاعیه آزمون فوق العاده وکالت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
آدرس و شماره تماس باجه رفع نقص حوزه امتحانی نام استان ردیف
تبریز-ضلع شرقی اتوبان پاسداران ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاداسلامی تبریز-تلفن-04131966279 تبریز استان آذربایجان شرقی 1
مرند – میدان دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند-تلفن-04142292246 مرند استان آذربایجان شرقی 2
مراغه بلوار شهید درخشی مجتمع اداری وآموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد مراغه-تلفن-04137455883 مراغه استان آذربایجان شرقی 3
آذربایجان شرقی – شبستر – بلوار شهرداری – جنب پارک آزادگان – دانشکده سما-تلفن-04142426969 – 04142425311 شبستر استان آذربایجان شرقی 4
ارومیه -بلوار بسیج-کیلومتر 2 جاده فرودگاه-جنب اداره جهاد کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه-تلفن-04432722701 ارومیه استان آذربایجان غربی 5
اردبیل میدان بسیج مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی اردبیل-تلفن-04533716199 اردبیل استان اردبیل 6
پارس آباد خیابان جهاد کشاورزی فلکه دانشگاه – دانشگاه آزا اسلامی واحد پارس آباد مغان-تلفن-04532722323 پارس آباد مغان استان اردبیل 7
نجف آباد بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد-تلفن-03142292462،42292140 نجف آباد استان اصفهان 8
اصفهان- خیابان جی شرقی- ارغوانیه- بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-تلفن-03135354001-03135354002 اصفهان استان اصفهان 9
کرج انتهای رجایی شهر (گوهردشت) بلوار شهید موذن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج-تلفن-02634257132 کرج استان البرز 10
ایلام انتهای بلوار دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام-تلفن-08432228074 ایلام استان ایلام 11
بوشهر مجتمع آموزشی عالیشهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر-تلفن-07733350172 بوشهر استان بوشهر 12
تهران انتهای بزرگراه ستاری شمال میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک واحد علوم و تحقیقات-تلفن-02144865154 تهران (برادران) استان تهران 13
تهران بلوار اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک بلوار امام حسن (ع) مجتمع آیت اله هاشمی رفسنجانی واحد تهران مرکزی-تلفن-02144600200 تهران (خواهران) استان تهران 14
تهران-بزرگراه خلیج فارس-روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)-تلفن-02155229250،02155229328 شهرری استان تهران 15
اسلامشهر میدان نماز ابتدای جاده احمدآباد بلوار شهدای مخابرات شهرک الهیه روبروی پارک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-تلفن-02156832226 اسلامشهر استان تهران 16
تهران کیلومتر 20 جاده فتح شهرقدس انتهای بلوار شهید کلهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس-تلفن-46896000 ، 46896457 شهر قدس استان تهران 17
شهرکرد رحمتیه دانشگاه آزاد واحد شهرکرد-تلفن-03833361030 شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری 18
بیرجند – انتهای بلوار غفاری – طرح جامع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند-تلفن-056313102111 بیرجند استان خراسان جنوبی 19
مشهد بلوار امامیه ،بلوار شهید یوسفی درب شماره 1 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-تلفن-05136620154 مشهد استان خراسان رضوی 20
سبزوار، بلوار دکتر سیادتی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار-تلفن-05141442000 سبزوار استان خراسان رضوی 21
نیشابور-بلوار پژوهش-مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور-تلفن-05141442000 نیشابور استان خراسان رضوی 22
بجنورد – خیابان دانشگاه – دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد-تلفن-05832269650 بجنورد استان خراسان شمالی 23
اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-تلفن-06133348388 اهواز استان خوزستان 24
آبادان, روبروی بیمارستان طالقانی- دنشگاه آزاد اسلامی آبادان-تلفن-06153360110،06153364710 آبادان استان خوزستان 25
دزفول – کوی آزادگان – بلوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول-تلفن-06142422584 دزفول استان خوزستان 26

 جدول شماره (1) اطلاعیه آزمون فوق العاده وکالت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
آدرس و شماره تماس باجه رفع نقص حوزه امتحانی نام استان ردیف
بهبهان -خیابان شهید کرم نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان-تلفن-06152870148 بهبهان استان خوزستان 27
زنجان بلوار دانشجو-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (سایت امام)-تلفن-02433469500 زنجان استان زنجان 28
کیلومتر 5 جاده سمنان- دامغان- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان-تلفن-02331656020 سمنان استان سمنان 29
زاهدان بلوار دانشگاه-مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان-تلفن-05433419436 زاهدان استان سیستان و بلوچستان 30
شیراز کیلومتر 5 جاده شهر صدرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز-تلفن-07136191307, 07136191339 شیراز استان فارس 31
مرودشت – کیلومتر 3 جاده تخت جمشید – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت-تلفن-07143311148 مرودشت استان فارس 32
قزوین – انتهای خیابان شهید بابایی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین-تلفن-02833670122 قزوین استان قزوین 33
قم. بلوار غدیر. پردیسان. دانشگاه آزاد اسلامی-تلفن-02532815811 قم استان قم 34
سنندج خیابان پاسداران بالاتر از سه راه ادب دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-تلفن-08733289427 سنندج استان کردستان 35
کرمان-بلوار حضرت ولی عصر(عج) دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان واحد شهید حاج قاسم سلیمانی-تلفن-03433210043 کرمان استان کرمان 36
جیرفت انتهای بلوار بهشت زهرا .میدان سبزواران مجتمع پسرانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت-تلفن-03443260057 جیرفت استان کرمان 37
سیرجان بلوار شهید فخری زاده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان-تلفن-034515233424 سیرجان استان کرمان 38
کرمانشاه انتهای شهرک متخصصین (ژاندارمری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه-تلفن-08337243181 کرمانشاه استان کرمانشاه 39
یاسوج – روستای بلهزار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج-تلفن-07433313212،07433312500 یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد 40
گرگان – بلوار شهید کلانتری خیابان دانشگاه – دانشگاه واحد گرگان-تلفن-01732153000 گرگان استان گلستان 41
علی آبادکتول دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول-تلفن-01734224500 علی آباد کتول استان گلستان 42
استان گلستان شهرستان آزادشهر خیابان شهید رجایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر-تلفن-01735725823 آزاد شهر استان گلستان 43
رشت- فلکه گاز- کلیومتر 3 جاده لاکان- پل تالشان- مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) واحد رشت-تلفن-01333421726 رشت استان گیلان 44
گیلان لاهیجان خیابان شقایق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان-تلفن-01341229081،01341229082 لاهیجان استان گیلان 45
خرم آباد کیلومتر 5 جاده بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد-تلفن-06633120011 خرم آباد استان لرستان 46
ساری کیلومتر 7 جاده دریا مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی استان مازندران واحد ساری-تلفن-01134445724-01134445800 ساری استان مازندران 47
اراک-کیلومتر 3 جاده اراک-خمین-شهرک دانشگاهی – دانشگاه ازاد اسلامی اراک-تلفن-08633669216 اراک استان مرکزی 48
بندرعباس بلوار دانشگاه پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس-تلفن-076336655000 بندرعباس استان هرمزگان 49
همدان شهرک شهید مدنی بلوار امام خمینی بلوار پرفسور موسیوند مجتمع دانشگاه ازاد همدان-تلفن-08134481317 همدان استان همدان 50
ملایر – بالاتر از بیمارستان امام حسین (ع) – دانشگاه آزاد اسلامی ملایر-تلفن-08132228093،08132228095 ملایر استان همدان 51
یزد-صفاییه-بلوار شهدای گمنام-مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی یزد-تلفن-03531872476،03531872477 یزد استان یزد 52

سوالات متداول کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه

مجموعه نکاتی که در این گفتار ارائه شد، میتواند راهنمای خوبی برای علاقمندان به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه 1401 باشد. مشاوران مجرب و کارشناسان مرتبط در مجموعه بزرگ مشاور گروپ از ساعت 8 صبح تا 12 شب آماده ارائه هرگونه مشاوره و راهنمایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

4.3/5 - (3 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی