منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

جهت مشاوره در زمینه منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

لازم است داوطلبان به منظور شرکت در کنکور ارشد فراگیر، از منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99 آگاهی لازم را داشته باشند. دانشگاه پیام نور در مقطع فراگیر در هر یک از گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر ظرفیت پذیرش دانشجو دارد. لیست تمامی منابع امتحانی ارشد فراگیر پیام نور، در جدول دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور فراگیر ارشد ارائه داده شده است.

در ادامه این مقاله می توانید منابع تعدادی از دروس کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99 را مشاهده نمایید.

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99 | گروه علوم انسانی

همانطور که گفته شد، دانشگاه پیام نور در دوره ارشد فراگیر، در گروه علوم انسانی نیز ظرفیت پذیرش دانشجو دارد. در جدول زیر لسیت تعدادی از منابع ارشد فراگیر پیام نور در گروه علوم انسانی ارائه داده شده است:

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته آب و هواشناسی گرايش آب و هواشناسی محيطی
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
هيدرو اقليم حوضه های آبريز ايران 2 اصول هيدرولوژی كاربردی امين عليزاده دانشگاه امام
رضا (ع)
فصل های 1،5،6،7،8،12،14 مطالعه شود.
آب و هواشناسی سلامت 2 آب و هواشناسی پزشکی حسين محمدی دانشگاه تهران
مبانی نظری مخاطرات محيطی 2 فلسفه تغييرات محيط (بر مبنای معرفت شناسی معنوی) مقیمی دانشگاه تهران

 

منابع ارشد فراگیر پیام نور رشته تحقیقات آموزشی
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
ارزشيابی آموزشی 2 ارزشيابی آموزشی (مفاهيم، الگوها و فرايند عملياتی) عباس بازرگان سمت فصل های 5،3،2 حذف می باشد.
نيازسنجی آموزشی و
پژوهشی
2 نياز سنجی آموزشی (الگوها و فنون) کوروش فتحی و اجارگاه آييژ
پژوهش های كمی 2 روش تحقيق در علوم
رفتاری
زهره سرمد-عباس
بازرگان- الهه
حجازی
آگاه  فصل های 8،7،6،5،4،2،1 مطالعه شود.

 

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته جغرافيای سياسی گرايش مطالعات ايران
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
روش ها و فنون تصميم گيری 2 كاربرد روش های تصميم گيری چند
شاخصه در جغرافيا
مهدي پور طاهری سمت از صفحه 1 تا صفحه 93 و از صفحه 103 تا صفحه 168 مطالعه شود.
فلسفه و حکمت جغرافيای سياسی 2 فلسفه جغرافيای سياسی حافظ نيا -كاويانی راد پژوهشکده مطالعات
راهبردی
تاريخ تحولات، اصول و مفاهيم ژئوپليتيک 2 اصول و مفاهيم ژئوپليتيک حافظنيا پاپلی فصل های 7،6،5،4،3،2،1 مطالعه شود.

 

منابع ارشد فراگیر پیام نور رشته حسابداری
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
حسابرسی پيشرفته 2 نظريه های حسابرسی جواد رضازاده ترمه
حسابداری بخش عمومی 2 حسابداری پيشرفته بخش عمومی جعفر باباجانی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی فصل های 11،10،9 حذف می باشد.
حسابداری مديريت 2 حسابداری مديريت محمدرضا نيکبخت،
زهرا ديانتی
كتاب مهربان نشر فصل های 9،8،7،6،5،4،3،2 مطالعه شود.

 

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته روان شناسی بالينی
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
روانشناسی رشد پيشرفته 2 روانشناسي رشد (نظريه ها،
پژوهش ها و آزمون ها)
مهناز علي اكبری دهکردی دانشگاه پيام نور
نظريه های شخصيت 2 نظريه های شخصيت مجيد صفاری دانشگاه پيام نور
روانشناسی پزشکی و
نوروپسيکولوژی
2 مفاهيم كليدی در روانشناسی سلامت آلبري يان پ. ماركوس مونافو/ محدثه كاكو جويباری مانيا هنر

منابع ارشد فراگیر پیام نور 99 | گروه علوم پایه

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در برخی از رشته های گروه علوم پایه به شرح زیر است. با دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور، می توانید لیست کامل هر یک از رشته ها را مشاهده نمایید:

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته بیوفیزیک
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
بيوانفورماتيک ساختاری 2 مبانی بيوانفورماتیک محبوبه ضرابی، راضيه دلير فردويی، ندا ملکی تبريزی آييژ
بيوفيزيک پرتوی 2 علوم پايه در پزشکی هسته ای پيترا . اچ . اس . اسميت – ديويد ام تيلور/رقيه باقرزاده اكبری مركز نشر
دانشگاهی
قسمت اول و دوم مطالعه شود.
بيوفيزيک مولکولی 2 مبانی بيوفيزيک مهران مير اوليائی و علی اصغر رستگاری آييژ فصل های 1 و 2 مطالعه شود.

 

منابع ارشد فراگیر پیام نور رشته رياضی كاربردی گرايش رياضی مالی
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
ارزيابی و مديريت ريسک 3 مديريت و ارزيابی ريسک (جلد اول) مهدی جهانگيری فن آوران
مهندسی مالی 3 مبانی مهندسی مالی و مديريت ريسک جان ادوارد هال /علی صالح
آبای، سجاد سياح
گروه رايانه تدبير
پرداز

 

منابع ارشد فراگیر پیام نور رشته شيمی گرايش شيمی آلی
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
شيمی معدنی پيشرفته 3 شيمی معدنی پيشرفته لطفعلی سقط فروش، محمد حکيمی دانشگاه پيام نور
شيمی آلی پيشرفته 3 شيمی آلی پيشرفته عباس تيموری، عليرضا نجفی
چرمهينی
دانشگاه پيام نور
شيمی فيزيک پيشرفته 3 شيمی فيزيک پيشرفته نيلوفر بهرامی پناه، محسن افتاده، زهرا
رستمی، رضا بهجت منش، وحيد
معينی
دانشگاه پيام نور

منابع کارشناسی ارشد فراگیر 99 | گروه فنی و مهندسی

در جدول زیر منابع ارشد فراگیر 99 برای برخی از رشته های گروه فنی و مهندسی ارائه داده شده است:

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی عمران گرايش راه و ترابری
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
طرح هندسی راه پيشرفته 3 آيبن نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه 415 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور معاونت برنام ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور فصل 10 حذف می باشد.
تحليل و طراحی روسازی پیشرفته 3 تحليل و طراحی روسازی پیشرفته محمودرضا كي منش – فاضل فضیحی دانشگاه پيام نور فصل های 6،5،4،3،2،1 مطالعه شود.
تکنولوژی و مواد روسازی 3 تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا كی منش دانشگاه پيام نور فصل های 8،7،1 حذف می باشد.

منابع ارشد فراگیر 99 | گروه کشاورزی و منابع طبیعی

در جدول زیر منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99 برای برخی از رشته های گروه  کشاورزی و منابع طبیعی ارائه داده شده است:

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته توسعه روستايی
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
سياستگذاری و برنامه ريزی توسعه روستایی 2 سياست های توسعه كشاورزی در ايران علی شکوری سمت 
مبانی توسعه پايدار 2 اولويت های توسعه روستایی ام. ال. داوان/ مهدی
طالب-محمدی-
فرضی زاده
دانشگاه تهران
توسعه اقتصادی 2 اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل يوجيرو هايامی / غلامرضا آزاد نی
مديريت توسعه 2 مديريت توسعه عباس محمد زاده دانشگاه پیام نور

 

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی مکانيزاسيون كشاورزی گرايش انرژی
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
روش تحقيق 2 روش تحقيق در علوم زيستی با تاكيد بر كشاورزی سيد علی محمد مير
محمدی ميبدی
جهاد دانشگاهی
دانشگاه اصفهان
مدل سازی سامانه های انرژی 2 مدلسازی سامانه های انرژی اسماعيل صيدی و آيدين سليمی اصل دانشگاه پيام نور
مهندسی پايداری 2 مهندسی پايداری محسن سليمانی – گل محمد خوب بخت – عباس عساكره دانشگاه پيام نور
محصولات بيو انرژی 2 محصولات بيو انرژی گل محمد خوب بخت، مصطفی ده كيانی،محسن سليمانی دانشگاه پیام نور

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99 | گروه هنر

منابع امتحانی کنکور ارشد فراگیر پیام نور 99 در برخی از رشته های گروه هنر در جدول زیر ارائه داده شده است.

منابع ارشد فراگیر پیام نور رشته پژوهش هنر
نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف/ مترجم نام ناشر ملاحضات
اسطوره و هنر 2 اسطوره و هنر مهتاب مبينی دانشگاه پيام نور
جامعه شناسی هنر 2 جامعه شناسی هنر امير حسين آريان پور گستره از ابتدا تا آخر صفحه 219 مطالعه شود
حکمت هنر اسلامی 2 جستارهایی در چيستی هنر اسلامی (دفتر اوّل) هادی ربيعی فرهنگستان هنر از صفحه 15 تا صفحه 293 مطالعه شود

منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

منابع آزمون ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 99 – 1400 | تمامی گروه ها

داوطلبان برای مشاهده تمامی منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99، در هر یک از گروه های آزمایشی علوم انسانی، هنر، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و علوم پایه می توانند بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

 

 داوطلبان درصورت لزوم می‌توانید سوالات خود را در خصوص منابع امتحانی آزمون ارشد فراگیر ، همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با کارشناسان مجرب مجموعه در میان بگذارید و با توجه به شرایط اختصاصی مطرح شده از جانب شما، پاسخ خود را دریافت نمائید

مطالب تکمیلی

سوالات متداول داوطلبان

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99 چه زمانی برگزار می شود؟

بر اساس دفترچه راهنمای ثبت نام فراگیر، آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روز جمعه مورخ 1399/11/17 برگزار خواهد شد.

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور چیست؟

منابع هر یک از گروه های آزمایشی علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و … در این مقاله بیان شده است.

نتایج نهایی کنکور ارشد فراگیر چه زمانی اعلام می شود؟

طبق اطلاعیه سازمان سنجش کشور، نتایج نهایی آزمون ارشد فراگیر در نیمه دوم اسفند ماه 1399 اعلام خواهد شد.

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی