کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی

کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات

جهت مشاوره در زمینه کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دوستان عزیز اگر علاقه مند به تحصیل در رشته کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی هستید ، در این مقاله با ما همراه باشید . این مقاله شامل عناوین : معرفی رشته ، چارت درسی این رشته ، بازار کار دانش آموختگان این رشته، مهارت های دانش آموختگان این رشته است . اگر خواهان کسب اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید با مشاورین مجرب ما در تماس باشید.

رشته کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات دانشگاه علمی کاربردی

در ابتدا اصلا بهتر است بدانیم روانکاری ماشین آلات به چه معنا است . این تعریف اول از همه به ماده نفت بر می گردد. می دانیم که نفت در تمام جوامع ماده بسیار با ارزشی است و از آن صدها محصول کاربردی و مورد نیاز بشر به دست می آید . ﯾﮑﯽ از  ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ محصولات، اﻧﻮاع رواﻧﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه رواﻧﮑﺎرﻫﺎ در ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻟﺰوم ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﺷﺪه، وﻇﺎﯾﻒ بخش  رواﻧﮑﺎري را در صنعت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد است. از این رو رشته کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی تدوین شد. این رشته از گروه صنعت است و به دو صورت ترمی و پودمانی ارائه می گردد . ﻫﺪف ازتدوین ایندوره ﺗﺮﺑﯿﺖ افراد ﮐﺎردان  به منظور انجام ﮐﻠﯿﻪ کارهای  ﻣﺮبوط به بخش های  رواﻧﮑﺎري ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت از ﻣﻨﻈﺮ رواﻧﮑﺎري، ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺠﻬﯿﺰات، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮي در ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﮔﯿﺮي و آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع روﻏﻦ و ﮔﺮﯾﺲ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رواﻧﮑﺎري، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات دوار و ﻣﺘﺤﺮك در ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم ﻋﻤﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي نام برده  اﺳﺖ.

مهارت های فنی دانش آموختگان رشته روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی

-ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع رواﻧﮑﺎر و رواﻧﮑﺎري و اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ اﺻﻮل رواﻧﮑﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه

 -ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﻧﮑﺎر ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب رواﻧﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات و  ﻗﻄﻌﺎت دوار و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻞ رواﻧﮑﺎريو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ

-ﻣﻮﻧﺘﺎژ و دﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺎﺑﻞ رواﻧﮑﺎري 

-ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب رواﻧﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐو ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ آن

مهارت های مشترک دانش آموختگان رشته روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی

 • اﺟﺮاي اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﯿﺰات
 • ﮔﺰارشﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
 • ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺧﺪادﻫﺎ و اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ
 • ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت
 • ﭘﯿﮕﯿﺮي روﻧﺪﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
 • ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
 • ﺧﻮدآﻣﻮزي و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ در راﺳﺘﺎي ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮدي
 • ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، ﻧﻘﺎداﻧﻪ و اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ 
 • ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري
 • ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از راﯾﺎﻧﻪ
 • رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

آینده کاری رشته کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی

-ﮐﺎردانﻓﻨﯽرواﻧﮑﺎريﻣﺎﺷﯿﻦآﻻتوﺗﺠﻬﯿﺰات

-ﮐﺎردانﻓﻨﯽﺑﺎزرﺳﯽ رواﻧﮑﺎري ﺗﺠﻬﯿﺰات

 -ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ، ﺣﯿﻦ و ﭘﺲ از ﻓﺮوش رواﻧﮑﺎرﻫا

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی

-داشتن ﻣﺪرك ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ

-داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن2

-ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎردر ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﮔﺬراﻧﺪن دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ رﯾﺎﺿﯽ، ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﺷﯿﻤﯽ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

-داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

-داﺷﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ 

-ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ اختصاصی

چارت درسی رشته کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی

 • آزمایشگاه شیمی عمومی 
  آزمایشگاه فیزیک عمومی 
  آزمایشگاه کنترل عملکرد روانکارها 
  اصول روانکاری 
  اصول سرپرستی 
  انواع روغن ها و استانداردهای کاربردی 
  انواع گریس ها و استانداردهای کاربردی 
  ایمنی و بهداشت محیط کار 
  پایش وضعیت تجهیزات(C.B.M) 
  رسم فنی 
  روانکاری درتجهیزات 
  ریاضیات عمومی 
  زبان تخصصی
  شناخت اجزاء ماشین 
  شیمی عمومی 
  طبقه بندی و ایمنی و بسته بندی روانکارها
  فیزیک عمومی 
  کاربرد روانکاری در انتقال قدرت 
  کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 
  کاربینی
 • کارگاه ابزار دقیق
  کارگاه اجزاء ماشین 
  کارگاه روانکاری
  کارگاه عمومی برق و مکانیک 
  کارگاه یاتاقان ها 
  کارورزی۱ 
  کارورزی۲ 
  مبانی کنترل کیفیت 
  مدار هیدرولیک
  مکانیک سیالات روانکارها 
  نظام نگهداری و تعمیر ماشین آلات 
  یاتاقان ها
 • زبان تخصصی
 • زبان خارجه 
 • زبان فارسی
 • اندیشه اسلامی
 • اخلاق اسلامی 1
 • تربیت بدنی 1
 • بهداشت و تنظیم خانواده 

پاسخ به سوالات در زمینه رشته کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی از طریق تماس تلفنی

-هزینه تحصیل در رشته کاردانی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی؟

-طول مدت تحصیل در رشته کاردانی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی؟

-ثبت نام بدون کنکور در رشته کاردانی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی؟

-مدارک لازم برای ثبت نام در رشته کاردانی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی؟

-زمان برگزاری آزمون  رشته کاردانی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی؟

-نحوه برنامه ریزی صحیح برای قبولی در کنکور  رشته کاردانی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی؟

برای پاسخگویی به سوالات فوق با مشاورین مجرب ما در تماس باشید.

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات در دانشگاههای علمی کاربردی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1404
نصب اپ دانش آموزی