قوانین غیبت در امتحان نهایی ۱۴۰۲ + غیبت ها (نوبت اول و دوم)

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم

جهت مشاوره در زمینه قوانین غیبت در امتحان نهایی ۱۴۰۲ + غیبت ها (نوبت اول و دوم)

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم :  بر اساس شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی، روش هایی برای جبران و امتحان جایگزین مشخص شده است. اگر دانش آموزی در امتحان نهایی غیبت غیرموجه داشته باشد در کارنامه او نمره صفر منظور خواهد شد اما ...

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ,قوانین غیبت موجه و غیر موجه دانش آموزان در امتحانات نهایی و نوبت اول و دوم , غیبت موجه در امتحانات نوبت دوم,غیبت موجه در امتحان نهایی,غیبت موجه دانش آموزان,غیبت موجه چیست,غیبت در امتحان نهایی دوازدهم, (غیبت غیر موجه) در امتحانات نوبت اول و دوم,(غیبت موجه) در تمام امتحانات نوبت دوم خرداد ماه و نوبت شهریور,دانش آموزی که به دلیل غیبت موجه،نمره مستمر ندارد,غیبت موجه در امتحانات نوبت اول و دوم پایه دهم و یازدهم,غیبت موجه و غیر موجه در امتحانات نهایی دوازدهم,شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی,شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی ,آئین نامه مربوط به غایبین امتحان نهایی

قوانین غیبت در امتحانات نهایی

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم :  بر اساس شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی، روش هایی برای جبران و امتحان جایگزین مشخص شده است.
اگر دانش آموزی در امتحان نهایی غیبت غیرموجه داشته باشد در کارنامه او نمره صفر منظور خواهد شد اما بر اساس شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی، برای کسانی که عذر قابل پذیرشی داشته باشند، امکان جبران وجود دارد. شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی موارد متعددی مانند بیماری و ... را شامل می شود که بر اساس نظر با کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش موجه و غیر موجه بودن غیبت در امتحان نهایی لحاظ خواهد شد.

آئین نامه مربوط به غایبین امتحان نهایی

 غیبت غیر موجه در امتحانات نوبت اول و دوم

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ، ماده 73 : چنانچه دانش آموزی در هر نوبت از امتحانات پایانی، غیبت غیرموجه داشته باشد، نمره امتحان پایانی او در آن نوبت در آن درس صفر محسوب میشود و در چنین مواردی کلمه غایب(غ) به جای نمره پایانی آن نوبت برای درس های مورد نظر قید می شود، لیکن در محاسبات، کلمه غایب به منزله صفر خواهد بود و چنانچه دانش آموز مشمول این ماده دارای نمرات کلاسی( ارزشیابی مستمر) باشد، نمره وی در درس یا درس های مذکور با احتساب این نمرات برای آن نوبت، منظور خواهد شد.

  غیبت موجه در تمام امتحانات نوبت دوم خرداد ماه و نوبت شهریور

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ، ماده 78 اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریورماه در همه درس ها، غیبت موجه داشته باشد، واحدهای وی در آن سال حذف و برای او وقفه تحصیلی محسوب میشود. در این صورت ضروری است توضیحات لازم در کارنامه و سایر مدارک تحصیلی دانش آموز قید شود

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ، ماده 79 :اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریورماه در درس های غیرنهایی با عذر موجه غایب باشد، در صورت درخواست ولی دانش آموز، مدیر مدرسه مجاز است حداکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان از درس یا درسهای مربوط با رعایت ضوابط امتحان به عمل آورد.

نکته در مورد قانون فوق: در درس هایی که امتحان آنها به صورت هماهنگ برگزار می شود، سؤال دانش آموزان مشمول این ماده، به صورت هماهنگ خواهد بود.

 دانش آموزی که به دلیل غیبت موجه،نمره مستمر ندارد

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ، ماده 80 :اگر دانش آموزی در سال تحصیلی به دلیل غیبت موجه نمره ارزشیابی مستمر نداشته باشد، نمره ارزشیابی پایانی وی (به استثنای درسهای موضوع تبصره ماده 45 )در آن نوبت جایگزین نمره ارزشیابی مستمر میشود و این نمره توسط معلم مربوط در برگ ریزنمرات ثبت میشود.

 غیبت موجه در امتحانات نوبت اول و دوم پایه دهم و یازدهم

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ،  ماده 74: اگر دانش آموزی در امتحان پایانی نوبت اول در یك یا چند ماده درسی غیبت موجه داشته باشد، نمرات امتحان پایانی نوبت دوم وی به جای نمرات پایانی نوبت اول درسهای مربوط نیز منظور میشود.
نکته مربوط به بند فوق : در شاخه فنی و حرفهای برای دروس شایستگی های فنی و غیر فنی، دانش آموز موظف خواهد بود، قبل از امتحانات پایانی نوبت دوم، در آزمون مبحث مورد نظر که به عهده معلم مربوط خواهد بود، شرکت کند.

ماده 75: اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درس های پایه دهم یا یازدهم غیبت موجه داشته باشد، نمرات شهریورماه وی به جای نمره سالانه آن درس یا درس ها منظور میشود.

  غیبت موجه و غیر موجه در امتحانات نهایی دوازدهم

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ،ماده 76: اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درس هایی که در پایه دوازدهم انتخاب نموده است، غیبت موجه داشته باشد، به جای نمره پایانی نوبت دوم یا نوبتهای اول و دوم کلمه غایب موجه درج میشود. این قبیل دانش آموزان باید درس های باقیمانده را در دوره تابستانی(شهریورماه) و دیماه، برابر ضوابط، مجدداً انتخاب کنند.

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ،ماده 81 : برای غیبت غیرموجه در امتحانات نهایی نمره صفر منظور خواهد شد و چنانچه دانش آموزی در امتحانات نهایی غیبت موجه داشته باشد آن درس از درسهای وی حذف میشود و باید با رعایت سایر شرایط مجدداً آن درس یا در س ها را انتخاب کند و به صورت نهایی امتحان دهد.

نکته در مورد بند فوق : تشخیص غیبت موجه براساس دلایل و مدارک ارائه شده از طرف دانش آموز در امتحانات داخلی، با شورای مدرسه و در امتحانات هماهنگ نهایی با کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوط و در امتحانات نهایی با رلیس حوزه اجرا، پس از هماهنگی با مدیر مدرسه خواهد بود.


شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ،  بر اساس شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی، روش هایی برای جبران و امتحان جایگزین مشخص شده است.

اگر دانش آموزی در امتحان نهایی غیبت غیرموجه داشته باشد در کارنامه او نمره صفر منظور خواهد شد اما بر اساس شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی، برای کسانی که عذر قابل پذیرشی داشته باشند، امکان جبران وجود دارد. شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی موارد متعددی مانند بیماری و ... را شامل می شود که بر اساس نظر با کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش موجه و غیر موجه بودن غیبت در امتحان نهایی لحاظ خواهد شد.

شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی

شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی


آئین نامه مربوط به غایبین امتحان نهایی

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ،   ماده ۸۳- چنانچه دانش آموزی در امتحان پایانی هر نوبت غیبت غیرموجّه داشته باشد نمره امتحان پایانی او در آن نوبت در آن درس صفر محسوب می شود و در چنین مواردی کلمه غایب (غ) بجای نمره پایانی آن نوبت برای درسهای مورد نظر در سیاهه نمرات قید می شود لیکن در محاسبات کلمه غایب به منزله صفر خواهد بود و چنانچه دانش آموز مشمول این مادّه، دارای نمرات کلاسی(ارزشیابی مستمر) باشد، نمره وی در درس یا درسهای مذکور بااحتساب این نمرات برای آن نوبت منظور خواهد شد.


ماده ۸۴- اگر دانش آموزی در امتحان پایانی نوبت اول در یک یا چند ماده درسی غیبت موجّه داشته باشد. نمرات امتحان پایانی نوبت دوم وی بجای نمرات پایانی نوبت اوّل درسهای مربوط نیز منظور می شود.

تبصره - در شاخه فنّی وحرفه ای برای درسهای کارگاهی، آزمایشگاهی و عملیّات میدانی، دانش آموز موظّف خواهدبود قبل از امتحانات پایانی نوبت دوم در آزمون مبحث موردنظر که توسّط معلّم مربوط انجام خواهد شد شرکت کند .

ماده ۸۵:

۸۵-۱- اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و یا هر دو نوبت برخی از درس های پایه اول یا دوم غیبت موجه داشته باشد نمرات شهریور ماه وی به جای نمرات سالانه آن درس یا دروس منظور می گردد. در مورد دروس انتخابی با پیشنهاد معلم مربوط و تأیید شورای مدرسه تصمیم گیری خواهد شد.

۸۵-۲- اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درسهایی که در پایه سوم انتخاب نموده است غیبت موجه داشته باشد، بجای نمره پایانی نوبت دوم یا نوبتهای اوّل و دوم کلمه غایب موجّه درج می شود. این قبیل دانش آموزان باید درسهای باقیمانده را در دوره تابستانی یا دی ماه برابر ضوابط بطور مجدد انتخاب کنند . برای غائبین موجّه دوره تابستانی نیز به همین روال اقدام می شود.

۸۵-۳- چنانچه دانش آموز در فاصله زماني بعد از ثبت نام و قبل از شركت در امتحانات پاياني نوبت اول ترك تحصيل كند(هرچند نمره ارزشيابي مستمر داشته باشد) براي وي كارنامه با ذكر مراتب ترك تحصيلي صادر مي شود و آن سال جزو سنوات تحصيلی وی محاسبه نمی شود و اگر دانش آموزي بعد از امتحانات نوبت اول ترك تحصيل كند در كليه دروس نوبت دوم غائب غيرموجه منظور و اعلام نتيجه شده و کارنامه صادر می شود و مراتب ترك تحصيل در سوابق تحصيلي وي قيد و آن سال جزو سنوات تحصيل وی منظور می شود.

ماده۸۶- اگردانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و دوره تابستانی یا شهریور ماه کلّیّه درسها غیبت موجّه داشته باشد واحدهای وی در آن سال حذف و برای او وقفه تحصیلی محسوب می شود و ضروری است توضیحات لازم در کارنامه و سایر مدارک تحصیلی دانش آموز قید شود.

ماده ۸۷- اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم یا شهریورماه یا پایان دوره تابستانی در درسهای غیرنهایی با عذر موجّه غایب باشد درصورت درخواست ولی دانش آموز، مدیر واحد آموزشی مجاز است حدّاکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان از درس یا درسهای مربوط با رعایت ضوابط امتحان بعمل آورد.

۸۷-۱- در درسهایی که امتحان آنها به صورت هماهنگ برگزار می شود سؤال دانش آموزان مشمول این ماده به صورت هماهنگ خواهد بود .

ماده ۸۸- اگردانش آموزی در سال تحصیلی به دلیل غیبت موجّه نمره ارزشیابی مستمر نداشته باشد نمره ارزشیابی پایانی وی (به استثنای درسهای موضوع تبصره یک ماده ۵۵ ) در آن نوبت جایگزین نمره ارزشیابی مستمر می شود و این نمره توسّط معلّم مربوط در برگ ریزنمرات ثبت می شود.

ماده ۸۹- غیبت غیرموجّه در امتحانات نهایی به منزله نمره صفر برای آن امتحان خواهد بود و چنانچه دانش آموزی در امتحانات نهایی غیبت موجّه داشته باشد آن درس از درسهای وی حذف می شود و باید با رعایت سایر شرایط مجدداً آن درس یا درسها را انتخاب کند و بصورت نهایی امتحان دهد.

ماده ۹۰- تشخیص غیبت موجّه براساس دلایل ومدارک ارائه شده از طرف دانش آموز در امتحانات داخلی، با شورای واحد آموزشی و در امتحانات هماهنگ با کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوط و در امتحانات نهایی با رئیس حوزه اجرا پس از هماهنگی با مدیر واحد آموزشی خواهد بود.امیدواریم که شما عزیزان به طور کلی با قوانین و شرایط غیبت در امتحانات آشنا شده باشید، هم چنین می توانید از مطلب

 (تک ماده در امتحانات دهم و یازدهم و دوازدهم) نیز دیدن کنید.


5/5 - (2 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه قوانین غیبت در امتحان نهایی ۱۴۰۲ + غیبت ها (نوبت اول و دوم)

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. رویا

  سلام.اگه من درماه خردادتک ماده بزنم نمیخوادامتحان شهریوربدم درسته؟

  پاسخ
 2. رویا

  سلام.اگه من درماه خردادتک ماده بزنم دیگه شهریورنمیخوادامتحان بدم درسته؟درپایه یازدهم چندتک ماده میتونم بزنم؟

  پاسخ
  1. Rezapirhadi

   سلام به گمونم شما میتونید در سه سال تحصیلی کلا چهار تا تک ماده بزنید ک دوتا شون مربوط به امتحانات نهایی و دوتاشون داخلی مثل دهم یازدهم هستش ک در خرداد سال دوازدهم شما می تونید از تک ماده و تبصره استفاده کنید . واینکه باید نمره تون حداقل هفت باشه یا اگرم غیبت داشتید موجه باشه

   پاسخ
 3. zahra

  سلام وقت بخیر من پایه دوازدهم هستم و درحال گذروندن امتحان نهایی میباشم من ترم اول یک امتحان رو غیبت موجه داشتم..میخواستم بدونم نمره اون صفر لحاظ میشه و من باید شهریور امتحان بدم و نمیتونم دیپلم بگیرم؟?

  پاسخ
 4. لیلا

  سلام من تو امتحانات خرداد ماه نهایی امسال بدلیل خواب موندن غایب شدم … و نیم ساعت دیر موندم .. آیا این یه دلیل موجه

  پاسخ
 5. فاطمه

  سلام
  اگه تو یکی از امتحان های نهایی غیبت کنم اونم موجه باشه نمرش صفر میشه یا دیگه تو میانگین نمره کار نامه حساب نمیشه؟

  پاسخ
 6. نرگس

  سلام پایه هشتم هستم و یکی از امتحان هامو ندادم باید چیکار کنم

  پاسخ
 7. ماهنوش

  سلام خسته نباشید
  اگر کسی تمام امتحانات نهایی اش را غیر موجه شرکت نکنه چه اتفاقی می افته ؟؟؟ایا باید خرداد سال بعد امتحان بده ؟؟؟یا شهریور ماه همون سال میتونه امتحان بده ؟؟

  پاسخ
 8. ماهنوش

  سلام خسته نباشید
  اگر کسی تمامی امتحانات سال دوازدهم را به صورت غیرموجه غایب کنه چه اتفاقی می افته ؟؟
  ایا می تونه شهریور ماه امتحان بده ؟ یا باید خرداد سال بعد امتحان بده میشه لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 9. یاسین

  سلام اگر کسی امتحان ترم اول۱۷ گرفته باشد ولی امتحان ترم دوم ۳ بگیرد قبول است

  پاسخ
 10. Aaaa

  سلام اگه کسی در امتحانات نهایی دواردهم دوتاسه غیبت
  موجه (پشت سر هم نباشن)داشته باشه ایا ۳۰ درصد سهمیه معدل برای کنکور او لحاظ میشود

  پاسخ
 11. ناشناس

  سلام من امتحان گسسته ندادم و غیبتم غیر موجه اگر نمره سالانه ام بالای 7 باشه میتونم تبصره بزنم؟ این تبصره رو تو همین خرداد میتونم بزنم یا میمونه برا شهریور؟

  پاسخ
 12. میم

  سلام ببخشید من خرداد ماه دوتا امتحان رو شرکت نکردم و شهریور ماه هم شرکت نکردم باز
  نمره ی اونا توی کارنامه ام چی میشه؟
  و اینکه من میتونم دانشگاه ثبت نام کنم؟
  دوازدهم هستم

  پاسخ
 13. Hh

  سلام اگر یکی از امتحانات نوبت اول رو نرفته باشیم بخاطر غیبت موجه دوباره ازمون امتحان میگیرن یا تجدید میکنن؟؟لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 14. الیا

  سلام اگر من به دلیل سرماخوردگی در امتحان یک درس نوبت اول شرک نکنم و نمره مستمر نداشته باشم چی میشود آیا میتوانم دوباره امتحان دهم

  پاسخ
 15. مهدی

  سلام و احترام
  پسرم امسال در پایه یازدهم میخونه ولی در خرداد ماه بنابدلایل شخصی (مسافرت خارج از کشور برای امتحان)امکان حضور در جلسه و امتحانات را کلا ندارد ،چگونه میشه برای شهریور امتحان بده که نمرات خردادش صفر نشه و غیبت موجه بشه
  ارادتمند و سپاسگذار از راهنمایی هاتون

  پاسخ
 16. جلالی

  سلام پسرم پایه هشتم بود واز امتحانات نوبت دوم مدرسه نرفته میخواستم بدونم میشه بره امتحان بده یانه و الان هم مثل زمان قبل مردودی داریم یانه چون متاسفانه دیگه نمیخواد بره مدرسه و با اصرار من شاید بره امتحان بده

  پاسخ
 17. F

  سلام وقت بخیر ، من تو نوبت دوم ( یازدهمم ۱۴۰۱ ) یدونه امتحان غیبت موجه دارم ، میتونم مجدد بعد از اتمام امتحانام باز اون یدونه رو بدم ؟

  پاسخ
 18. حمید رضا

  سلام وقت بخیر من پسرم سال گذشته در هنگام امتحانات نهایی پایه دوازدهم مبتلا به کرونا شد وسه تا از امتحانهایش را نتوانست بدهدودر شهریور شرکت کرد ونمره قبولی گرفت . ولی در سابقه تحصیلی در سازمان سنجش ثبت نام کنکور نمره های شهریور وی لحاظ نشده9 است وصفر قرارداده شده واز طرفی مدسه کارنامه یا دیپلم موقت قبولی را بماداده .میخواستم بدانم این نمرات صفر در سوابق تحصیلی در هنگام ثبت نام کنکور برای پسرم ایجاد مشکل نمی کند؟ ممنون میشوم راهنمایی فرمایید. با تشکر

  پاسخ
 19. reza

  سلام ببخشید اگر شخصی در تمام امتحانات نهایی افتاده باشه یعنی نمره برگه کمتر از ۷و بدون داشتن تبصره میتونه در ازمون شهریورماه شرکت کنه؟

  پاسخ
 20. زهرا

  سلام وقتتون به خیر
  من فارغ تحصیل رشته تجربی سال98-99هستم
  معدل کتبی نهایی من 19.41 هست ولی میخوام ترمیم معدل کنم
  تصمیم دارم 7 تا از درس ها رو دوباره امتحان بدم
  میتونم تعدادی رو شهریور ماه و تعدادی رو در دی ماه شرکت کنم؟

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام دانشگاه افسری ارتش
نصب اپ دانش آموزی