صفر تا صد شیمی کنکور ۱۴۰۳

صفر تا صد شیمی کنکور

جهت مشاوره در زمینه صفر تا صد شیمی کنکور ۱۴۰۳

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

صفر تا صد شیمی کنکور  ,  در اینجا به چند بخش تقسیم شده است . آشنایی با مباحث پر تکرار شیمی کنکور و نکات تست خیز می تواند باعث اجرای دقیق برنامه ریزی جهت جمعبندی و تست زنی شیمی در فرصت های باقیمانده ؛ شود.

صفر تا صد شیمی کنکور

صفر تا صد شیمی کنکور 


39 واکنش‌مهم برای کنکور

1.واکنش سوختن ایزواوکتان (بنزین):

2C8H18 + 25O2 _16CO2 + 18H2O

2.واکنش سوختن اتانول:

C2H5OH + 3O2_____2CO2 + 3H2O

3.واکنش سوختن گلوکز:

6CH12O6+ 6O2_____6CO2 + 6H2O

4.واکنش سوختن فسفرسفید:

P4 + 5O2_____P4O10

5.واکنش سوختن کربن دی سولفات:

CS2 + 3O2_____CO2 + 2SO2

6.واکنش سوختن نیتروژن با هیدروژن (فرایند هابر):

N2 + 3H2_____2NH3

7.واکنش کربن مونواکسید با هیدروژن (تهیه متانول):

CO + 2H2____CH3OH

8.واکنش گوگرد دی اکسید با اکسیژن:

2SO2 + O2____2SO3

9.واکنش سدیم اکسید با کربن دی اکسید و رطوبت هوا در کیسه هوا:

Na2O + 2CO2 +H2O ____ 2NaHCO3

10.واکنش تترافسفر دکا اکسید با آب:

P4O10 + 6H2O_____4H3PO4

11.واکنش گاز آمونیاک با گاز هیدروژن کلرید:

NH3 + HCl_____NH4Cl

12.واکنش تجزیه سدیم هیدروژن کربنات:

2NaHCO3_____Na2CO3 + H2O + CO2

13.واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دمای بالاتر از 500 درجه

4KNO3_____2K2O + 2N2 +5O2

14.واکنش تجزیه پتاسیم کلرات:

2KClO3 _2KCl + 3O2

15.واکنش از دست دادن آب تبلور مس (II) سولفات:

CuSO4 . 5H2O_____CuSO4 + 5H2O

16.واکنش از دست دادن آب تبلور کبالت(II) کلرید:

CoCl2 . 6H2O_____CoCl2 + 6H2O

17.واکنش تجزیه دی آمونیم کرومات:

(NH4)2Cr2O7_____Cr2O3 + N2 + 4H2O

18.واکنش تجزیه متانول:

CH3OH_____CO + 2H2

19.واکنش تجزیه آلومینیوم سولفات:

Al2(SO4)3_____Al2O3 + 3SO3

20.واکنش تجزیه سرب (IV) اکسید:

2PbO2_____2PbO + O2

21.واکنش تجزیه سدیم آزید:

2NaN3_____2Na + 3N2

22.واکنش تجزیه نیتروگلیسیرین:

4C3H5(NO3)3_____12CO2 + 10 H2O + O2 + 6N2

23.واکنش تجزیه سولفوریل کلرید:

SO2Cl2____ SO2 + Cl2

24.واکنش آلومینیوم با محلول مس (II) سولفات:

2Al + 2CuSO4______3CuSO4 + Al2(SO4)3

25.واکنش سدیم با آهن (III) اکسید در کیسه هوا:

6Na + Fe2O3_____2Fe + 3Na2O

26.واکنش منیزیم با سیلیسیم تترا کلرید:

2Mg + SiCl4_____Si + 2MgCl2

27.واکنش سدیم با اتانول:

2C2H5OH + 2Na ____H2 + 2C2H5ONa

28.واکنش محلول سرب (II) نیترات با پتاسیم یدید:

Pb(NO3)2 +2Kl _PbI2 + 2KNO3

29.واکنش محلول پتاسیم کرومات با سرب (II) نیترات:

K2CrO4 + Pb(NO3)2____PbCrO4 + 2KNO3

30.واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید:

CaCO3 + 2HCl ____CaCl2 + H2O + CO2

31.واکنش کلسیم کاربید با آب:

CaC2 + 2H2O _ Ca(OH)2+ C2H2

32.واکنش محلول کلسیم هیدروکسید با فسفریک اسید:

3Ca(OH)2 + 2H3PO4____ Ca3(PO4)2 + 6H2O

33.واکنش منگنز دی اکسید با محلول هیدروکلریک اسید:

MnO2 + 4HCl______MnCl2 + Cl2 + 2H2O

34.واکنش محلول لیتیم پراکسید با گاز کربن دی اکسید:

2Li2O2 + 2CO2_____2Li2CO3 + O2

35.واکنش لیتیم هیدروکسید با گاز کربن دی اکسید:

2LiOH + CO2_____Li2CO3 + O2

36واکنش زغال سنگ با بخار آب بسیار داغ (تهیه گاز متان):

2C + 2H2O _CH4 + CO2

37.واکنش تهیه گازآب:

C + H2O_____CO + H2

38.واکنش اکسایش متانول وتهیه متانال:

2CH3OH+O2_____2H2CO + 2H2O

39.واکنش کلی فرایند هال:

2Al2O3 + 3C____4Al + 3CO2

صفر تا صد شیمی کنکور 

نکاتی درباره بار موثر هسته

?بار موثر هسته برای الکترونهای لایه های درونی نسبت به الکترونهای ظرفیت بیشتر است، زیرا پوشش الکترون های درونی و ممانعت آنها از تاثیر کامل نیروی جاذبه هسته بر الکترونهای ظرفیت باعث کاهش بار موثر هسته بر این الکترون ها می شود.

?در هر دوره از چپ به راست با افزایش عد اتمی (تعداد پروتونهای هسته) و با توجه به ثابت بودن تعداد لایه های اصلی الکترونی، بار موثر هسته بر الکترونهای ظرفیت افزایش می یابد.

?در هر گروه از از بالا به پایین بار موثر هسته افزایش می یابد.

?در هر دوره از چپ به راست بار موثر هسته افزایش می یابد

عنصر واسطه ای که شمار الکترونهای زیرلایه 3d با 4s در اتم آن برابر است، در کدام گروه جدول تناوبی جای دارد؟
▪️2B
▪️3B
▪️4B
▪️6B

✔️آرایش الکترونی عنصر مذکور چون به d ختم شده است، پس جزو عناصر واسطه دوره چهارم محسوب می شود. با توجه به اینکه زیرلایه s گنجایش 2 الکترون را دارد و تعداد الکترونهای زیر لایه s با d در این اتم برابر است، میتوان نتیجه گرفت که این اتم 4 الکترون در لایه ظرفیت دارد و در گروه 4 عناصر واسطه (4B) قرار دارد.

نکاتی درباره انرژی نخستین یونش

✔️در هر دوره کمترین انرژی نخستین یونش را فلزات قلیایی و بیشترین انرژی را گازهای نجیب دارند.

✔️در یک دوره بعد از گازهای نجیب، هالوژنها به علت کوچک بودن نسبی شعاع، بیشترین انرژی نخستین یونش را دارند.

✔️هنگام گذر از یک دوره به دوره بعد با کاهش شدید انرژی نخستین یونش روبه رو هستیم، زیرا یک لایه به لایه های اصلی اضافه می شود و جدا شدن الکترون از لایه ی بعدی راحتتر می شود.

✔️هلیم پایدارترین عنصر در جدول تناوبی است و دارای بیشترین انرژی نخستین یونش در میان اتم های خنثی است.

✔️در هر دوره از جدول تناوبی، انرژی نخستین یونش عنصرهای گروه 2 و 15 از عنصر قبل و هم بعد از خود بیشتر است.

✔️در هر دوره از جدول تناوبی، انرژی نخستین یونش عنصرهای گروه 13 و 16، هم از عنصر قبل و هم از عنصر بعد از خود کمتر است.

کدام مطلب درباره انرژی نخستین یونش عنصرها درست است؟

▪️با افزایش واکنش پذیری فلزها، انرژی نخستین یونش اتم آنها افزایش می یابد.

▪️فلوئور در بین عنصرها، بیشترین الکترونگاتیوی و بیشترین انرژی نخستین یونش را دارد.

▪️انرژی نخستین یونش اتم اکسیژن در مقایسه با عنصر قبل و بعد خود بیشتر است.

▪️در انرژی یونش پی درپی اتم منیزیم، نخستین تغییر بزرگ پس از جدا شدن دومین الکترون روی میدهد.

?نادرست، با افزایش واکنش پذیری فلز (الکترون را راحتتر از دست می دهد)، انرژی یونش کاهش می یابد.

?نادرست، فلوئور بیشترین الکترونگاتیوی ولی هلیم بیشترین انرژی نخستین یونش را داراست.

?نادرست، انرژی نخستین یونش اکسیژن کمتر است، زیرا 4 الکترون در زیرلایه p دارد که با از دست دادن یک الکترون، نیم پر شده و پایدارتر می شود.

?درست، منیزیم 2 الکترون در لایه ظرفیت دارد که با از دست دادن آن، لایه عوض شده و جهش مشاهده می شود.

کدام مطلب درباره فلزهای قلیایی نادرست است؟

▪️برخی ترکیبهای آنها، در خاکستر باقی مانده از سوختن چوب وجود دارد.

▪️چگالی آنها مانند نقطه ذوب آنها از بالا به پایین در گروه افزایش می یابد.

▪️انرژی دومین یونش آنها از انرژی دومین یونش فلز قلیایی خاکی هم دوره خود بیشتر است.

▪️در آزمایشگاه آنها را در زیر نفت نگه می دارند زیرا با رطوبت و اکسیژن هوا واکنش میدهند.

?درست

?نادرست، چگالی فلزهای قلیایی از بالا به پایین افزایش ولی نقطه ذوب آنها کاهش می یابد

?درست، دومین الکترون فلزات قلیایی از لایه درونی تر کنده می شود و انرژی بیشتری لازم دارد.

?درست، فلزات قلیایی واکنش پذیرترین فلزات هستند و به راحتی با اکسیژن و یا آب واکنش می دهند.

چند مورد از عبارتهای زیر درست نیست؟

▪️نقطه ذوب و جوش فلزهای قلیایی با افزایش جرم اتمی آنها کاهش می یابد.

▪️در مجموع شش عنصر شبه فلزی در جدول تناوبی عناصر وجود دارد که در گروههای 13 تا 16 جای دارند.

▪️به علت کمتر بودن بار موثر هسته هلیم، انرژی نخستین یونش آن نسبت به نئون کمتر است.

▪️هر مول از فلزات قلیایی خاکی در مقایسه با فلزهای قلیایی در واکنش با آب گاز هیدروژن بیشتری آزاد می کند.

?درست؛ نقطه ذوب و جوش فلزات قلیایی از بالا به پایین کاهش می یابد.

?نادرست؛ در جدول تناوبی 8 عنصر شبه فلزی وجود دارد که در گروههای 13 تا 17 جای دارند.

?نادرست؛ انرژی نخستین یونش هلیم به علت شعاع کمتر، از نئون بیشتر است.

?درست؛ هر مول فلز قلیایی خاکی در واکنش با آب یک مول گاز هیدروژن ولی هر مول فلز قلیایی نیم مول گاز هیدروژن تولید می کند.

صفر تا صد شیمی کنکور 

عوامل موثر بر شعاع اتمی

▪️تعداد لایه های الکترونی: هر چه بیشتر باشد، شعاع اتمی عنصر بزرگتر است چون با افزایش لایه ها تعداد الکترونها بیشتر خواهد شد.

▪️بار موثر هسته: هر چه بار موثر هسته یک اتم قویتر باشد، شعاع اتمی آن کوچکتر است. بار موثر هسته باعث می شود جاذبه هسته بر روی الکترونها بیشتر شده و شعاع کاهش یابد.

▪️اثر پوششی الکترونهای درونی: هر چه بیشتر باشد، شعاع اتمی بزرگتر است. اثر پوششی الکترونهای درونی از جاذبه هسته بر الکترونهای لایه خارجی می کاهد و باعث افزایش شعاع می شود.

کدام مطلب نادرست است؟

▪️هالوژنها بیشترین الکترونگاتیوی را در مقایسه با عنصرهای اصلی هم دوره ی خود دارند.

▪️بیشترین الکترونگاتیوی را می توان به فلوئور و کمترین الکترونگاتیوی را به سدیم نسبت داد.

▪️عنصرهای اصلی دوره ی دوم، بیشترین الکترونگاتیوی را در مقایسه با عنصرهای هم گروه خود دارند.

▪️با افزایش عدد اتمی عنصرهای اصلی، الکترونگاتیوی آنها در دوره ها افزایش و در گروهها کاهش می یابد.

✔️درست؛ هالوژنها در هر دوره بیشترین الکترونگاتیوی را دارا هستند.

✔️نادرست؛ کمترین الکترونگاتیوی مربوط به عنصر سزیم است نه سدیم.

✔️درست؛ (در این سوال هیدروژن را در گروه اول نادیده گرفتیم، اگر هیدروژن را هم در نظر بگیریم این گزینه هم غلط محسوب میشود)

✔️درست؛ الکترونگاتیوی در یک دوره از چپ به راست افزایش و در یک گروه از بالا به پایین کاهش می یابد.

کدام مطلب درباره ی عنصر X که در خانه ی شماره ی 16 جدول تناوبی جای دارد، نادرست است؟

▪️در واکنش با اکسیژن، اکسیدی اسیدی و انحلال پذیر در آب می دهد.

▪️آخرین زیرلایه ی اشغال شده ی اتم آن دارای 6 الکترون است.

▪️با عنصر 34 در جدول تناوبی هم گروه و از آن الکترونگاتیوتر است.

▪️با فلزهای گروه اول ترکیبهای یونی انحلال پذیر در آب می دهد.

?درست؛ با نوشتن آرایش الکترونی این عنصر متوجه می شویم که در گروه 16 (6 اصلی) قرار دارد( گوگرد)، که با اکسیژن، مولکول SO2 ایجاد میکند. این مولکول چون اکسید نافلزی است، طبق نظریه آرنیوس (حذف از کتاب امروزی) در آب خاصیت اسیدی دارد.

?نادرست؛ این عنصر جمعا 6 الکترون در لایه ظرفیت دارد که 2 الکترون در زیرلایه s و 4 الکترون در زیرلایه p که آخرین زیرلایه محسوب می شود، دارد.

?درست؛ عنصر 34 دو گروه از عنصر 36 که کریپتون (گروه 18) است کمتر است، پس عنصر 34 در گروه 16 قرار دارد (سلنیم) و چون در یک گروه از بالا به پایین الکترونگاتیوی کاهش می یابد، الکترونگاتیوی گوگرد از سلنیم بیشتر است.

?درست؛ گوگرد می تواند با فلزات قلیایی، ترکیبات یونی مثل Na2S ایجاد کند.

چند مورد از مطالب زیر درست است؟

▪️عنصرهای اکتینید، همگی هسته های ناپایدار دارند و پرتوزا هستند.

▪️همه فلزهای واسطه از فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی سخت ترند.

▪️الکترونگاتیوترین عنصر در گروه VII A در جدول تناوبی جای دارد.

▪️خواص شیمیایی هیدروژن با خواص عنصرهای هم گروه آن کاملا متفاوت است.

?درست؛ همه اکتینیدها مثل اورانیوم پرتوزا هستند.

?نادرست؛ جیوه فلزی مایع است که در عناصر واسطه قرار دارد و سختی کمتری از فلزات جامد گروه اول و دوم دارد.

?درست؛ فلوئور الکترونگاتیوترین عنصر است که در گروه 17 یا 7 اصلی قرار دارد.

?درست؛ هیدروژن گاز و نافلز است و فقط به علت تک الکترون لایه ظرفیت در بالای فلزات قلیایی در گروه اول جای گرفته است و هیچ شباهتی به آنها ندارد.

اگر عنصری در گروه 14 و دوره 6 جدول تناوبی جای داشته باشد، چند مورد از مطالب زیر درباره آن درست است؟

▪️با عنصر Y(عدد اتمی33) هم گروه است.

▪️ترکیبی با فرمول XSO4 می تواند تشکیل دهد.

▪️در آخرین زیرلایه اشغال شده اتم آن، چهار الکترون وجود دارد.

▪️الکترونی با عددهای کوانتومی l=3 و n=3 در اتم آن وجود دارد.

⭕️توضیح: عنصری که در گروه 14 و دوره 6 باشد، جزو عناصر اصلی دسته p محسوب شده و در آخرین لایه آن، 2 الکترون در زیرلایه 6s و 2 الکترون در زیرلایه 6p دارد.

?نادرست؛ عنصر 33 آرسنیک است که با رسم آرایش الکترونی متوجه می شویم در گروه 15 قرار دارد.

?درست؛ این عنصر سرب است که ظرفیتهای 2+ و 4+ می تواند داشته باشد.

?نادرست؛ در آخرین زیرلایه این عنصر 2 الکترون در زیرلایه 6p جای دارد.

?نادرست؛ در لایه سوم زیر لایه f وجود نمی تواند وجود داشته باشد. زیرلایه f از لایه چهارم به بعد وارد می شود.

چند مورد از عبارتهای زیر نادرست است؟

▪️در هر دوره از جدو ل تناوبی، با افزایش عدد اتمی عنصرها، خصلت فلزی آنها کاهش می یابد.

▪️در گروه فلزهای قلیایی بر خلاف گروه هالوژنها، از بالا به پایین واکنش پذیری کاهش می یابد.

▪️در هر دوره از جدول تناوبی، الکترونگاتیوی عنصرها، برخلاف شعاع اتمی آنها، از چپ به راست افزایش می یابد.

▪️در جدول تناوبی مندلیف، برخلاف جدول تناوبی امروزی، عنصرها به ترتیب افزایش جرم اتمی در کنار هم جای داشتند.

✔️درست؛ در یک دوره از چپ به راست، خصلت فلزی کاهش ولی خصلت نافلزی افزایش می یابد.

✔️نادرست؛ در گروه فلزهای قلیایی از بالا به پایین واکنش پذیری افزایش می یابد ولی در هالوژنها واکنش پذیری از بالا به پایین کاهش می یابد.

✔️درست؛ در یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی کاهش ولی الکترونگاتیوی افزایش می یابد.

✔️درست؛ در جدول تناوبی مندلیف عنصرها براساس افزایش جرم اتمی کنار هم قرار گرفته بودند ولی در جدول تناوبی امروزی براساس افزایش عدد اتمی.

مقایسه چگالی فلزات قلیایی با آب و نفت

✔️چگالی فلزات قلیایی لیتیم، سدیم و پتاسیم از آب کمتر است در نتیجه این فلزات روی آب شناور می مانند.

✔️چگالی لیتیم از نفت کمتر است در نتیجه لیتیم روی نفت شناور می ماند.

✔️چگالی سدیم و پتاسیم از نفت بیشتر است در نتیجه این دو فلز در نفت ته نشین می شوند.

کدام گزینه درست است؟

▪️در دوره های دوم و سوم جدول تناوبی، در مجموع دو عنصر شبه فلزی وجود دارد.

✅درست، بور در دوره 2 و سیلیسیم در دوره 3 قرار دارند.

▪️دوره های ششم و هفتم جدول تناوبی در مجموع، 36 عنصر واسطه را در بر دارد.

✅نادرست، با در نظر گرفتن لانتانیدها و اکتینیدها، دوره 6 و 7 هر کدام 24 عنصر واسطه دارند(10 عنصر واسطه + 14 عنصر واسطه داخلی). در این عبارت عنصر واسطه ذکر شده و نبایدعناصر اصلی را لحاظ کنیم

▪️عدد اتمی نخستین عنصر دوره چهارم جدول تناوبی 19 و عدد اتمی عنصر گروه 7A در این دوره، 34 است.

✅نادرست، عدد اتمی عنصر گروه 7A، یکی از عنصر گاز نجیب یعنی کریپتون36 باید کمتر باشد، یعنی 35 است نه 34

▪️جدول طبقه بندی مندلیف، شامل هشت گروه بوده و ستون نخست آن از سمت چپ جدول، ویژه فلزهای قلیایی بود.

✅نادرست، در گروه اول جدول قدیمی مندلیف عناصری غیر از عناصر قلیایی هم مثل طلا وجود دارند.

 کنکور۹۴ریاضی (خارج کشور)

نکات طلایی درباره الکترونگاتیوی

➕در هر تناوب بیشترین الکترونگاتیوی مربوط به هالوژنها و کمترین آن مربوط به فلزهای قلیایی است.

➕فلوئور الکترونگاتیوترین عنصر و سزیم کمترین الکترونگاتیوی را دارند.

➕برای گازهای نجیب الکترونگاتیوی تعریف نمی شود.

➕روند تغییرات الکترونگاتیوی هم در گروهها و هم در دوره ها منظم نیست.

➕الکترونگاتیوی تمامی نافلزات بالای 2 و تمامی فلزات زیر 2 است.

➕هرچقدر الکترونگاتیوی کمتر باشد یعنی خصلت فلزی بالا و هر چقدر الکترونگاتیوی بیشتر باشد یعنی خصلت نافلزی بالاست.

➕در حرکت دردوره دوم از چپ به راست در گروههای اصلی، نیم واحد به الکترونگاتیوی عناصر افزوده می شود.

➕در گروه 13 کمترین الکترونگاتیوی از آن آلومینیوم است.

چند مورد از مطالب زیر درباره هالوژنها درست است؟

▪️بزرگترین شعاع اتمی را در مقایسه با عنصرهای هم دوره خود دارند.

▪️در واکنش با همه فلزهای قلیایی خاکی، ترکیبهای یونی تشکیل می دهند.

▪️با افزایش عدد اتمی، واکنش پذیری و انرژی پیوندی آنها به گونه همسو کاهش می یابد.

▪️خاصیت اسیدی ترکیب آنها با هیدروژن (HX) با افزایش عدد اتمی کاهش می یابد.

?نادرست، شعاع اتمی در یک دوره از چپ به راست کاهش می یابد، فلزات قلیایی در هر دوره شعاع بزرگتری دارند.

?نادرست، بریلیم در فلزات قلیایی خاکی ترکیبات یونی تشکیل نمی دهد.

?نادرست، با افزایش عدد اتمی از بالا به پایین واکنش پذیری کاهش می یابد. انرژی پیوند از بالا به پایین کاهش می یابد به جز فلوئور.

?نادرست، خاصیت اسیدی هالواسیدها از بالا به پایین افزایش می یابد.
HF < HCl < HBr < HI

کدام عبارت در مورد عنصرهای واسطه درست است؟

▪️اوربیتال p لایه ظرفیت آنها از الکترون پر شده است.

▪️در گروههای سیزدهم تا هجدهم جدول تناوبی جای دارد.

▪️در آرایش الکترونی اتم آنها بی نظمی هایی به چشم می خورد.

▪️واکنش پذیری آنها از فلزهای گروه IA و IIA بیشتر است.

?نادرست؛ در لایه ظرفیت عناصر واسطه بعد از 4s، زیرلایه 3d پر می شود و اوربیتال 4p خالی می ماند.

?نادرست؛ عناصر واسطه در گروههای 3 تا 13 قرار دارند.

?درست؛ مثلا در آرایش مس و کروم بی نظمی دیده می شود.

?نادرست؛ واکنش پذیری عناصر واسطه از فلزات قلیایی و قلیایی خاکی کمتر است.

درستی و نادرستی مطالب زیر درباره عنصرهای اکتینید را مشخص کنید.

?عدد اتمی این عنصره از 58 تا 71 می باشد.
?نادرست. عدد اتمی اکتینیدها از 89 تا 103 می باشد.

?نخستین عنصر آن اکتینیم است و همگی هسته ناپایداری دارند.
?درست. از سال 1392 به بعد خود اکتینیم هم جزو اکتینیدها محسوب می شود.

?در دوره هفتم جدول تناوبی جای دارند و زیر لایه 4f اتم آن در حال پر شدن است.
?نادرست، در دوره هفتم قرار دارند ولی زیرلایه 5f آنها در حال پر شدن است.

?مهمترین آنها اورانیم است که پایدارترین ایزوتوپ آن نزدیک به 4.5 میلیارد سال پایدار است.
?درست

صفر تا صد شیمی کنکور 

نکاتی طلایی درباره هیدروژن

?هیدروژن تنها نافلزی است که در سمت چپ جدول تناوبی و نزدیکی فلزات قرار دارد.

?هیدروژن از لحاظ شیمیایی به عناصر دیگر شباهت ندارد.

?هیدروژن تنها اتمی است که نوترون ندارد.

?هیدروژن بصورت اتمی در طبیعت یافت نمی شود.

?هیدروژن اتمی، سطح انرژی بالاتری از هیدروژن مولکولی دارد.

?آب فراوان ترین ترکیب هیدروژن دار است.

?هیدروژن سه ایزوتوپ با اسمهای هیدروژن، دوتریم (هیدروژن سنگین) و تریتیم (هیدروژن پرتوزا) دارد.

نکات کنکوری از جدول تناوبی (1)

 ? همه دوره های جدول تناوبی دارای فلز، نافلز و شبه فلز هستند به جز دوره اول و هفتم

 ? گروههای 14 و 15 هر سه نوع عنصر فلز، نافلز و شبه فلز را دارند.

 ? نافلزات با هر سه نوع حالت فیزیکی گاز، مابع و جامد وجود دارند.

 ? تمامی فلزات جامد نیستند (جیوه به حالت مایع می باشد)

 ? شبه فلزات تماما جامد می باشند.

 ? همه عناصر سمت چپ جدول فلز نیستند.

 ? همه عناصر سمت راست جدول، دسته p نیستند.

نکات کنکوری جدول تناوبی (2)

 ? استاتین شبه فلزی است که هالوژن (در گروه 17) می باشد.

? لانتانیدها از عدد اتمی 57 تا 70 می باشند. خود عنصر لانتان جزو لانتانیدها می باشد.

?اکتینیدها از عدد اتمی 89 تا 102 می باشند، خود عنصر اکتینیم جزو اکتینیدها می باشد.

?در لانتانیدها زیرلایه 4f و در اکتینیدها زیرلایه 5f در حال پرشدن است.

?جیوه در گروه 12 (2فرعی) و دوره 6 قرار گرفته و مایع است (هم گروه فلز Zn ).

?فلزات قلع و سرب جزوه عناصر اصلی دسته p بوده (گروه 14 و همگروه کربن) و دارای چند توع عدد اکسایش و ظرفیت می باشند.

 ?اختلاف عدد اتمی عناصر گروه 2 و 13 در دوره دوم و سوم فقط یک واحد است.

?پلاتین، طلا و جیوه هم دوره بوده (دوره 6) و در کنار همدیگر جای گرفته اند

جمع بندی پایانی و کنکوری شبه فلزات

?همه شبه فلزات جامد هستند.

?در جدول تناوبی 8 عنصر شبه فلز وجود دارد.

?در دوره های اول و هفتم عنصر شبه فلز وجود ندارد.

?در دوره های 2 و 3 فقط یک عنصر شبه فلز وجود دارد.

?در دوره های 4، 5 و 6 هر کدام دو عنصر شبه فلز وجود دارد.

?شبه فلزات در گروههای 13 تا 17 و دوره های 2 تا 6 قرار گرفته اند.

? گروه های 13 و 17 هر کدام یک عنصر شبه فلز دارند.

?گروههای 14، 15 و 16 هر کدام دو عنصر شبه فلز دارند.

?خواص فلزی عناصر ژرمانیم، آنتیموان و پولونیم بیشتر از خواص نافلزی آنهاست.

?خواص نافلزی عناصر بور، سیلیسیم، آرسنیک، تلوریم و استاتین بیشتر از خواص فلزی آنهاست.

با توجه به اینکه عدد اتمی کلسیم برابر 20 است، عدد اتمی عنصر اصلی هم دوره ی بعد از آن کدام است؟
▪️28
▪️30
▪️31
▪️32

? کلسیم در گروه دوم و دوره 4 و عنصر اصلی هم دوره بعدی در گروه 13 (3 اصلی) قرار دارد. با توجه به اینکه بین این دو عنصر، 10 عنصر واسطه قرار دارد، عنصر اصلی دوره 4 و گروه 13 عدد اتمی 31 خواهد داشت یعنی ۱۱ واحد از عدد اتمی کلسیم بیشتر است.

چند مورد از عبارت زیر درست است؟

▪️در اتم همه ی فلزها، زیرلایه ی p در لایه ی ظرفیت فاقد الکترون است.

▪️گروههای 16 و 17 فاقد عنصرهای شبه فلزی هستند.

▪️گروه های 3، 4 و 5 جدول تناوبی فاقد عنصر گازی اند.

▪️فلزهای قلیایی را به علت واکنش پذیری زیاد زیر نفت نگه می دارند.

✔️نادرست؛ فلزاتی در گروههای 13 و 14 و 15 قرار دارند که زیر لایه p در لایه ظرفیت آنها حاوی الکترون است.

✔️نادرست؛ در گروه 16 و 17 عناصر شبه فلز وجود دارد.

✔️درست؛ در گروههای 3، 4 و 5 فلزات واسطه قرار دارند که جامد هستند.

✔️درست؛ واکنش پذیری فلزات قلیایی زیاد است و برای اجتناب از واکنش آنها با اکسیژن و رطوبت هوا، در زیر نفت نگه می دارند.

نکات طلایی از روند الکترونگاتیوی 

?این نکته که الکترونگاتیوی عناصر بصورت منظم در یک دوره از چپ به راست افزایش و در یک گروه از بالا به پایین کاهش می یابد، غلط است و استثنائات زیادی مشاهده می شود.

?الکترونگاتوی عناصر دوره چهارم با الکترونگاتیوی عناصر دوره پنجم در گروههای اول و دوم برابر است یعنی در گروه اول، الکترونگاتیوی پتاسیم و روبیدیم برابر است. و در گروه دوم الکترونگاتیوی کلسیم و استرانسیم برابر است.

?در گروه 13 کمترین الکترونگاتیوی مربوط به آلومینیوم است.

? در گروه 14، الکترونگاتیوی عناصر سیلیسیم، ژرمانیوم و قلع با همدیگر برابر است.

?در گروه 15 الکترونگاتیوی آنیتموان و بیسموت با یکدیگر برابر است.

?تنها گروهی که در آن الکترونگاتیوی از بالا به پایین بصورت منظم کاهش می یابد، گروه 16 و 17 است.

?در دوره 6، الکترونگاتیوی عناصر گروههای 14 و 15 یعنی سرب و بیسموت با همدیگر برابر است.

یادگیری جایگاه عنصرها در جدول

✔️ یکی از نکته هایی که یادگیری آن کمک زیادی به حل سریع سوالات کنکور از مبحث جدول تناوبی و آرایش الکترونی میکند جایگاه فلزات واسطه دوره چهارم و بعضی از عناصر مهم دوره پنجم و ششم است.

? فلزات واسطه دوره چهارم از اسکاندیم (Sc) با عدد اتمی 21 شروع شده و به روی (Zn) با عدد اتمی 30 ختم می شوند.

? رقم یکان عدد اتمی این عنصرها تعداد الکترونهای موجود در اوربیتال d را نشان می دهد (به جز Cr و Cu که بعلت پایداری یک الکترون اضافه از اوربیتال s میگیرند)

مثلا تیتانیم با عدد اتمی 22، در اوربیتال 3d خود دو الکترون و کبالت با عدد اتمی 27، در اوربیتال 3d خود 7 الکترون دارد

? همچنین رقم یکان عدد اتمی، گروه عنصر را نیز مشخص میکند. مثلا عدد اتمی 21 در اسکاندیم نشان میدهد که در گروه اول از عناصر واسطه (گروه 3 در کل ) است. و یا نیکل با عدد اتمی 28 در گروه هشتم از عناصر واسطه (گروه ده در کل) است.

‼️مجموع یکان و دهگان عنصرهای واسطه دوره چهارم (به جز روی)، شماره گروه را مشخص میکند.
مثلا منگنز با عدد اتمی 25 در گروه 7 قرار دارد

✔️ عناصر واسطه هنگام یونش اول از اوربیتال 4s بعد از 3dخود الکترون می دهند.

  بعضی از فلزات مشهور که همگروه هستند

♦️نیکل، پالادیوم و پلاتین هم گروه و در گروه دهم هستند

♦️مس، نقره و طلا همگروه و در گروه یازدهم هستند

♦️روی، کادمیوم و جیوه هم گروه و در گروه 12 هستند

اطلاعاتی که یک معادله شیمیایی در اختیار می گذارد:

?نوع ترکیبات شرکت کننده در واکنش
?فرمول شیمیایی ترکیبات
?حالت فیزیکی مواد
?نسبت مولی مواد
?شرایط انجام واکنش
?گرماده یا گرماگیر بودن واکنش

اطلاعاتی که یک معادله شیمیایی نمی دهد:

?شرایط ایمنی واکنش
?ترتیب اختلاط
?سرعت و شدت واکنش
?سازوکار واکنش
?میزان پیشرفت واکنش

در بین عبارتهای زیر چند عبارت درست است؟

▪️با مخلوط کردن پتاسیم کرومات و سرب (II) نیترات، رسوب زرد رنگ سرب(II) کرومات حاصل می شود.

▪️ در معادله نمادی سوختن متان، تعداد O در سمت چپ با تعداد H در سمت راست برابر است.

▪️از تچزیه پتاسیم منگنات، علاوه بر پتاسیم پرمنگنات و گاز اکسیژن، ترکیب منگنر(IV)اکسید نیز حاصل می شود.

▪️ فلز آهن با گوگرد واکنش می دهد و آهن(III) سولفید ایجاد می کند.

✔️درست؛ واکنش از نوع جابه جایی دوگانه و رسوب سرب (II) کرومات زرد رنگ است.

✔️درست؛
CH4 + 2O2 => CO2 + 2H2O

✔️نادرست؛ از تجزیه پتاسیم پرمنگنات، پتاسیم منگنات، منگنز(IV) اکسید و اکسیژن حاصل می شود.

✔️نادرست؛ از واکنش آهن با گوگرد، آهن(II)سولفید ایجاد می شود.

واکنش های شیمیایی به 5 دسته تقسیم می شوند که در زیر آورده و در ادامه مهمترین واکنش های هر دسته را که برای کنکور ضروری می باشد را در همین کانال ارائه خواهیم کرد:

?سوختن
?تجزیه
?ترکیب یا سنتز
?جابه جایی یگانه
?جابه جایی دوگانه

واکنشهای جابه جایی دوگانه

✔️واکنش اسید-باز
Ba(OH)2+2HNO3→Ba(NO3)2+2H2O

✔️واکنش اکسیدفلز با اسید
MgO+2HCl→MgCl2+H2O

✔️واکنش اسید با نمک
H2SO4+NaCl→NaHSO4+HCl

✔️واکنش باز با نمک
3NaOH+FeCl3→Fe(OH)3+3NaCl

✔️واکنش تشکیل رسوب
AgNO3+NaCl→AgCl+NaNO3


صفر تا صد شیمی کنکور 


از تجزیه چند مورد از ترکیبات زیرگاز اکسیژن آزاد میشود؟

▪️دی نیتروژن پنتوکسید
▪️پتاسیم کلرات
▪️پتاسیم نیترات
▪️لیتیم کربنات

?از تجزیه دی نیتروژن پنتوکسید، گاز اکسیژن و نیتروژن دی اکسید حاصل میشود.

?از تجزیه پتاسیم کلرات، گاز اکسیژن و پتاسیم کلرید حاصل میشود.

?از تجزیه پتاسیم نیترات در دمای پایین، گاز اکسیژن و پتاسیم نیتریت حاصل میشود.

?از تجزیه لیتیم کربنات، گاز کربن دی اکسید و لیتیم اکسید حاصل میشود.

برخی از واکنشهای تجزیه که گاز آزاد می کنند:
(واکنشها موازنه نشده اند)

?کربناتها و بیکربناتها بر اثر حرارت تجزیه شده و گاز کربن دی اکسید تولید میکنند
CaCO3 → CaO + CO2
NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

?نیتراتها و کلراتها بر اثر حرارت تجزیه شده و گاز اکسیژن آزاد میکنند
KNO3 → KNO2 + O2
KClO3 → KCl + O2

?سولفات بعضی فلزاها بر اثر حرارت تجزیه گاز گوگردتری اکسید آزاد میکنند
Al2(SO4)3 → Al2O3 + SO3

?اکسید برخی فلزاها مثل اکسید سرب و جیوه بر اثر حرارت تجزیه شده و گاز اکسیژن تولید میکنند
PbO2 → PbO + O2
HgO → Hg + O2

?از تجزیه آمونیوم دی کرومات، گاز نیتروژن و بخار آب آزاد می شود (آزمایش کوه آتشفشان)

?از تجزیه نیتروگلیسیرین، گاز نیتروژن، اکسیژن، کربن دی اکسید و بخار آب حاصل می شود.

چند مورد از مطالب زیر درباره واکنش فلز روی با محلول فریک کلرید درست است؟

▪️با تغییر عدد اکسایش دو فلز همراه است.

▪️نمونه ای از واکنش های جابه جایی یگانه است.

▪️همراه تشکیل هر مول روی کلرید، 2 مول فلز آهن آزاد می شود.

▪️به ازای مصرف هر مول روی، نیم مول فریک کلرید مصرف می شود.

▪️مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله موازنه شده آن برابر 10 است.

?نکته:
یون فرو= آهن (II)
یون فریک= آهن (III)
3Zn + 2FeCl3 => 3ZnCl2 + 2Fe

✔️درست؛ عدد اکسایش Zn از صفر به 2+ و Fe از 3+ به صفر تغییر کرده است.

✔️درست؛ جابه جایی یگانه است (یون کلرید جابه جا شده است).

✔️نادرست؛
3mol ZnCl2 = 2mol Fe

✔️نادرست؛
3mol Zn = 2mol FeCl3

✔️درست؛
3 + 2 + 3 + 2 = 10

واکنشهای کنکوری ترکیب (سنتز)

?واکنش نافلزات با اکسیژن که به تولید اکسید نافلزی می انجامد مثل:
S + O2 => SO2

?واکنش فلزات با اکسیژن که اکسید فلز تولید می کند مثل:
Li + O2 => Li2O

?واکنش فلز با نافلز مثل
Zn + S => ZnS

?واکنش آمونیاک با هیدروژن کلرید
NH3 + HCl => NH4Cl

?واکنش بسپارش یا پلیمریزاسیون

?واکنش تولید متانول از هیدروژن و کربن مونوکسید
CO + 2H2 => CH3OH

? واکنش تولید آمونیاک در فرآیند هابر
N2+3H2 => 2NH3

?واکنش تولید آب
2H2 + O2 => 2H2O

چند مورد از مطالب زیر درست است؟

▪️واکنش برم با پتاسیم یدید از نوع جابه جایی دوگانه است.

▪️واکنش سدیم هیدروکسید با هیدروکلریک اسید از نوع ترکیبی است.

▪️واکنش ترمیت از نوع جابه جایی یگانه و مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در آن برابر 7 است.

▪️در تجزیه گرمایی پتاسیم کلرات و تجزیه کاتالیز شده هیدروژن پراکسید، فرآورده گازی یکسانی تولید می شود.

?نادرست؛ این واکنش جابه جایی یگانه است.
KI + Br2 => KBr + I2

?نادرست؛ واکنش اسید ها با بازها از نوع جابه جایی دوگانه است.

?نادرست؛ واکنش ترمیت از نوع جابه جایی یگانه است ولی مجموع ضرایب معادله موازنه شده برابر 6 است.
2Al + Fe2O3 => 2Fe + Al2O3

?درست؛ در هر دو واکنش گاز اکسیژن آزاد می شود.

واکنش فلزات قلیایی با اکسیژن

فلزهای قلیایی به علت واکنش پذیری زیاد با اکسیژن در هوا اکسید می شوند (واکنش اکسایش) و به سرعت جلای فلزی خود را از دست داده و تیره تر می شوند، به همین دلیل آنها را زیر نفت نگه می دارند. چون واکنش پذیری فلزهای قلیایی از بالا به پایین افزایش می یابد بنابراین جامدهای یونی تشکیل شده نیز متفاوت می باشد؛ مثلا لیتیم فقط تشکیل اکسید، سدیم علاوه بر اکسید، تشکیل پراکسید و از پتاسیم به پایین علاوه بر اکسید و پراکسید، سوپر اکسید نیز تشکیل می دهند.

?Li + O2 => Li2O
?Na + O2 => Na2O, Na2O2
?K + O2 => K2O, K2O2, KO2

فلزات زیر پتاسیم (روبیدیم و سزیم) هم مثل پتاسیم عمل میکنند.
توجه کنید: سوختن یا اکسایش هر فلزی به واکنش پذیری آن بستگی دارد و همه فلزات قادر به این واکنش ها در شرایط معمولی نیستند.

نکات مربوط به تجزیه آمونیوم دی کرومات

?معروف به آزمایش کوه آتشفشان

?واکنش از نوع تجزیه است

?این واکنش برای شروع به گرما نیاز دارد.

?واکنش گرماده (آنتالپی منفی) است.

?فرآورده ی جامد کروم(III)اکسید است.

?فرآورده گازی نیتروژن و بخار آب است.

?فوران مواد به علت تولید و خروج گاز است.

?آمونیوم دی کرومات اولیه نارنجی رنگ است

?کروم(III)اکسید حاصل سبز رنگ است

?جرم خاکستر باقیمانده کمتر از ماده اولیه است.

?از تجزیه هر مول، 5مول گاز و 1مول جامد حاصل میشود.

?آمونیوم دی کرومات اولیه محلول در آب ولی کروم(III)اکسید حاصل نامحلول در آب است.

صفر تا صد درباره کلوئیدها

?اندازه ذره بین 1-100 نانومتر

?پخش نور و دیده شدن مسیر عبور نور (اثر تیندال)

?حرکت پیوسته و نامنظم (حرکت براونی)

?ظاهری کدر و مات

?توانایی جذب ذره های باردار روی سطح

?پایداری به علت بار سطحی همنام

?لخته شدن بر اثر اضافه کردن محلول الکترولیت

?پلی بین محلول و سوسپانسیون در نظر گرفته می شود.

?در هر سه فاز جامد، مایع و گاز وجود دارند.

?کلوئید گاز در گاز وجود ندارد (چون گازها در همدیگر حل می شوند)

صفر تا صد درباره محلول

?ذرات حل شونده آن از 1 نانومتر کوچکتر است.

?کاملا شفاف است و ماده حل شونده در آن ناپدید شده و قابل رویت نیست.

?پایدار است، با گذشت زمان حل شونده آن ته نشین نمی شود.

?با کاغذ صافی نمی توان حل شونده را از آن جدا کرد.

?مخلوط همگن و تک فازی است. و تمامی خواص شدتی در همه جای آن یکسان است.

?نور را از خود عبور می دهد ولی مسیر عبور نور معلوم نیست.

تفاوت کلوئید با محلول

?در محلول ذرات حل شونده بصورت یون یا مولکول بسیار ریز هستند ولی در کلوئید ذرات بصورت مولکولهای بزرگ و توده های مولکولی بوده و از حل شونده های محلول بزرگترند.

?کلوئیدها برخلاف محلولها با اضافه شدن محلول الکترولیت لخته می شوند (با گذشت زمان نه محلول و نه کلوئید ته نشین نمی شوند)

?محلولها تک فازی و همگن هستند ولی کلوئیدها بیش از یک فاز و حداقل دو فاز و ناهمگن محسوب می شوند.

?محلولها شفاف ولی کلوئیدها ظاهری کدر یا مات دارند.

?در محلولها مسیر عبور نور مشخص نیست ولی در کلوئیدها به علت ذرات بزرگتر و پخش نور، مسیر عبور نور مشخص است.

دسته بندی محلولها برحسب تفکیک

?الکترولیت قوی
➕انحلال: یونی
➕درصد تفکیک: 100 درصد
➕رسانایی الکتریکی: قوی
➕مثال: اسید و بازهای قوی مثل HCl و KOH و نمکهای محلول مثل NaCl و KNO3

?الکترولیت ضعیف
➕انحلال: عمدتا مولکولی و اندکی یونی
➕درصد تفکیک: اندک
➕رسانایی: ضعیف
➕مثال: اسید و بازهای ضعیف مثل HF و NH3

?غیرالکترولیت
➕انحلال: مولکولی
➕درصد تفکیک: کمتر از 10%
➕رسانایی الکتریکی: نارسانا
➕مثال: ترکیبهای مولکولی مثل شکر، اتانول، استون و …

نمکهای نامحلول در آب (کنکوری)

?تمامی سولفیدها در آب نامحلولند به جز:
سولفیدهای فلزات قلیایی و قلیایی خاکی و آمونیوم

?تمامی اکسیدها در آب نامحلولند به جز:
اکسیدهای فلزات قلیایی و CaO, BaO , SrO

?تمامی کربناتها در آب نامحلولند به جز:
کربناتهای فلزات قلیایی و آمونیوم

?تمامی سولفیتها در آب نامحلولند به جز:
سولفیت فلزات قلیایی و آمونیوم

?تمامی فسفاتها در آب نامحلولند به جز:
فسفات فلزات قلیایی و آمونیوم

?تمامی هیدروکسیدها در آب نامحلولند به جز:
هیدروکسید فلزات قلیایی و Ba(OH)2, Sr(OH)2, Ca(OH)2

نمکهای محلول در آب (کنکوری)

?تمامی نیتراتها در آب محلول هستند.

?تمامی استاتها در آب محلول هستند.

?تمامی کلریدها در آب محلولند به جز:
AgCl، Hg2Cl2 و PbCl2

?تمامی برمیدها در آب محلولند به جز:
AgBr، Hg2Br2، PbBr2، HgBr2

?تمامی یدیدها در آب محلولند به جز:
AgI, Hg2I2, PbI2, HgI2

?تمامی سولفاتها در آب محلولند به جز:
CaSO4, SrSO4, BaSO4, PbSO4, Hg2SO4, Ag2SO4

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی ویژه دوران جمعبندی

چند مورد از مهمترین مواردی که در جلسات مشاوره تلفنی برای شما عزیزان انجام میشود:

معرفی منابع کنکوری مناسب مرور و جمعبندی
آموزش طریقه صحیح مطالعه مخصوص هر درس و افزایش کیفیت مطالعه
بررسی و تحلیل آزمونهای آزمایشی ویژه دوران جمعبندی
برنامه ریزی بر اساس شخصیت شما و روش غالب یادگیری شما
ارسال جدول برنامه ریزی روزانه و هفتگی
بررسی ماهیانه وضعیت تحصیلی
آموزش غلبه بر استرس و مدیریت آن
آموزش تکنیکهای افزایش قدرت ذهن
آموزش روشهای مرور مطالب
آموزش تکنیکهای افزایش اعتماد به نفس
آموزش تکنیک های نکته برداری مانند:نقشه ذهنی،خورشید حافظه،درخت حافظه

برنامه ریزی و مشاوره تخصصی کنکور تجربی 97

و مشاوره های تلفنی اردیبهشت تا کنکور طرحی برای مراجعین جدید مشاوره

نگران وقت از دست رفته نباش ، کافیه خودتو باور داشته باشی

با برنامه ی منظم و تحت کنترل به دور از استرس میتونی به هدفت برسی

میتونی تو فرصت باقی مونده همه ی درسها رو جمع و جور کنی

به راحتی میتونی خودتو به رقیب هات برسونی

اگر ۱۰ سال بعد همدیگر را ببینیم و من از شما بپرسم در این ۱۰ سال چه‌کار کردی آیا دوست دارید بگویید:‌ «راستش یه خروار فیلم و سریال های تلوزیون و ماهواره رو تماشا کردم و کلی از بازی‌ها رو تا آخر رفتم… و دیگه… کار خاصی نکردم.»

یا اینکه ترجیح می‌دهید بگویید: ‌«حسابی برای رسیدن به آرزوهام کار کردم، زندگیم رو سر و سامون دادم، دور دنیا مسافرت کردم و با کلی آدم عالی آشنا شدم و الانم دارم راحت پول در می‌آرم.»

فکر نکنم حوصله داشته باشید ۱۰ سال بگذرد تا به چنین زندگی‌ای برسید. دوست دارید همین الان تجربه‌اش کنید. پس همین الان تصمیمی را بگیرید که یک آدم معمولی جراتش را ندارد …و به سمت اهدافتان حرکت کنید.
اگر فکر میکنی میتونی..حتما میتونی شک نکن…

مهندس علیزاده-مشاور و برنامه ریز کنکور سراسری

4.5/5 - (6 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه صفر تا صد شیمی کنکور ۱۴۰۳

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
  1. زینب

    ایا اینا برای نظام جدیده؟

    پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی