شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه

شرایط و نحوه ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه 99 - 1400

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

شرایط و نحوه ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه 1400 – 1401 ؛ زمان و مدارک ثبت نام :  جزئیات ثبت نام دکتری بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه رازی کرمانشاه برای سال 99 اعلام شد .

شرایط و نحوه ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه 99 - 1400

  ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه 1400 – 1401

 
جزئیات ثبت نام دکتری بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه رازی کرمانشاه برای سال 1401 اعلام شد .

متن اطلاعیه این دانشگاه به شرح زیر است :

شرایط و نحوه ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه 1400 – 1401  , دانشگاه رازی در اجراي ابلاغيه وزارت علوم تحقيقات و فناوري به شماره ٦٧٢٧٢/٢١ مورخ 1393/4/18) آئين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر) ، اصلاحيه شماره ٢٣٧٢٠٠/٢١ مورخ 1393/12/16 و ابلاغيه شماره ٢٩٩٥٧٤/٢ مورخ 1396/12/16 از بين برگزيدگان علمي دانشگاه رازي و ساير دانشگاه ها كه واجد شرايط عمومي و اختصاصي زير هستند ، در دوره دكتري تخصصي براي نيمسال اول سال تحصيلي 1400 – 1401 دانشجو مي پذيرد .

شرايط داوطلبان به شرح ذيل مي باشد :

شرایط و نحوه ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه 1400 – 1401 شرايط اختصاصي :

١ -دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا و مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از يكي از دانشگاههای داخل كشور
٢ -دارا بودن ميانگين كل معدل ١٦ يا بالاتر در مقطع كارشناسي (يا معدل همتراز شده طبق همترازي سامانه سازمان سنجش)
٣ -دارا بودن ميانگين كل معدل ١٧ يا بالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد (يا معدل همتراز شده طبق همترازي سامانه سازمان سنجش)
٤ -بيش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نگذشته باشد .
٥ -قبولي در مصاحبه گروه مربوطه
٦ -متقاضي بايد حداكثر تا تاريخ 99/6/31 دانش آموخته شود .
٧ -كسب حداقل ٧ امتياز از بند ١ -١ جدول شماره ١ (جدول در متن کامل فراخوان)
تبصره ١ : پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه ، در همان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي ، به تشخيص گروه آموزشي و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است .
تبصره ٢ : لازم به ذكر است از دانش آموختگان دانشگاههاي غير دولتي ، پيام نور ، غيرانتفاعي، آزاد ، جامع علمي كاربردي ، مجازي ، پـرديس هـاي بين الملل (خودگردان) پذيرش بدون آزمون به عمل نمي آيد . لذا دانشجويان دانشگاه هاي مذكور از ارسال مدارك يـا پرداخـت وجـه جـداً خـود داري نمايند .

توجه : از دانشجويان و دانش آموختگان پرديس خودگردان دانشگاه رازی پذيرش به عمل مي آيد.

شرایط و نحوه ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه 1400 – 1401 : نحوه ارائه مقالات يا فعاليتهاي علمي برگزيده :

١ -مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ١ مورد ارزيابي قرار گرفته و بايد چاپ شده يا داراي گواهي پذيرش چاپ بوده و مرتبط با پايان نامه باشد .
تبصره : منظور از پذيرش مقاله ، پذيرش بدون قيد و شرط مقاله مي باشد .
٢ -هر گونه ثبت اختراع بايد مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران باشد .
٣ -برگزيدگان جشنواره هاي علمي معتبر ( خورازمي ، فارابي ، رازي و يا ابن سينا ) بايد تاييد دبيرخانه جشنواره را كسب و ارائه نمايند .
٤ -برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي ( رتبه هاي اول تا پانزدهم كشوري) بايد تآييد دبيرخانه المپياد را كسب و ارائه نمايند .
٥ -مقاله ، اختراع و يا كتابي مورد پذيرش قرار خواهد گرفت كه داوطلب در آن ، نفر اول باشد و يا نام وي بلافاصله بعد از نام استاد راهنما يا مشاور ذكر شود( نام دانشجو بايد اولين نويسنده در ليست دانشجويان باشد) و يا مخترع اصلي اختراع باشد در غير اين صورت به آن امتيازي تعلق نخواهد گرفت .
تذكر: پذيرش داوطلبان حائز شرايط اين آيين نامه بدون پرداخت شهريه تحصيلي است . بنابراين داوطلباني كه از اين طريق پذيرفته مي شوند در صورت انصراف از تحصيل ، ملزم به پرداخت هزينه هاي آموزش رايگان خواهند بود .

شرایط و نحوه ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه 1400 – 1401  : ظرفيت پذيرش:

١ -دانشگاه اختيار دارد حداكثر ٢٠ %ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي – پژوهشي دوره روزانه دكتری خود در هر كد رشته محل تحصيل را از بين دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل كشور و مورد تأييد وزارت به صورت مازاد برظرفيت ، پذيرش نمايد .
٢ -ظرفيت مذكور مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون دانشگاه مي باشد .

شرایط و نحوه ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه 1400 – 1401  : مدارك لازم:

* فرم تكميل شده تقاضا ( فرمهاي ١،٢ ،٣ ، فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما) به طور دقيق و خوانا (دانشجويان يا دانش آموختگان دانشگاه رازی نيازي به تكميل فرم شماره ٢ ندارند)
* يك نسخه تصوير شناسنامه (فقط صفحه اول و در صورت داشتن توضيحات، تصوير تمام صفحات الزامي است) وتصوير كارت ملي
* تصوير مدرك نمايانگر وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان ذكور
* تصوير گواهينامه و ريز نمرات در دوره كارشناسي ارشد كه نمره پايان نامه حتما در آن درج شده باشد. معدل دوره كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه و ذكر نمره پايان نامه ( درصورت دفاع) بايد ارائه شود . (ارائه نمره پايان نامه براي دانشجويان سال آخر كه تا 99/6/31 دانش آموخته مي شوند الزامي نيست)
* تصوير گواهينامه و ريز نمرات در دوره كارشناسي
* معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد (براي دانشجويان المپيادي)
* معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر علمي خوارزمي ، فارابي ، رازي ، ابن سينا ( براي برگزيدگان جشنواره ها در مقطع كارشناسي ارشد )
* تصوير كامل كليه مقالات علمي ترويجي ، علمي پژوهشي ، ISI ، ISC كه منتشر شده باشد . (در صورت انتشار مقاله ، تصوير جلد مجله حتماً ضميمه شود)
* تصوير كليه مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ، كليه تأليفات ، كتب و فعاليت هاي پژوهشي داوطلب
* گواهي پذيرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقالاتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسيده باشند ( نسخه كامل مقاله نيز ضميمه شود )
* تصوير جلد مجله كه اعتبار و درجه ي علمي مجله مشخص باشد ( علمي – پژوهشي، ISC ، ISI ،( مجلات داخلي و خارجي كه مقالات متقاضي در آن چاپ شده و يا خواهد شد .
* ارائه فرم تأييد مقاله توسط استاد راهنما

* مهلت ارسال مدارک و ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه می باشد .

منبع : دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه رازی کرمانشاه

برای مطالعه متن کامل فراخوان دکتری استعداد درخشان دانشگاه رازی 99 کلیک کنید .

158694644596021.jpg 1

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

قبولی تضمینی کنکور ۱۴۰۳
نصب اپ دانش آموزی