شغل های رشته ریاضی

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک

جهت مشاوره در زمینه شغل های رشته ریاضی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک : رشته ریاضی و فیزیک در دبیرستان ھمونطور که از اسمش ھم پیداست، درس ھای ریاضی و فیزیک رو به عنوان درس ھای اصلی در خودش جا داده …

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک »

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک  »   یعنی دانش آموزی که رشته ریاضی و فیزیک رو در میخواد در دبیرستان انتخاب کنه و درنھایت وارد شغلھای رشته ریاضی و فیزیک در بازار کار بشه، برای ورود به این رشته در دبیرستان لازمه که در درس ھای ریاضی و فیزیک حرفی برای گفتن داشته باشه و این درسھا براش قول بی شاخ و دُم نباشن!

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک  » علاقه و مھارت در حل مسایل ریاضی از پیش نیاز ھای اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود بنابراین دانش آموزانی که وارد رشته ی ریاضی و فیزیک می شوند باید در دروس ریاضی و علوم قوی باشند و به خصوص در پایه نھم چنانچه نمره دانش آموزان در این درس کمتر از ١٧باشد این دانش آموز در این رشته مشکلات جدی پیدا خواھد کرد زیرا در رشته ریاضی و فیزیک درس ھای فیزیک و شیمی و ریاضی نیاز به توانایی ذھنی بالا و سرعت عمل ذھنی خوب نیاز دارد قدرت تجسم فضایی (تصور اشکال ھندسی و اجسام در ذھن ) از دیگر توانایی ھای لازم برای توفیق در این رشته است.مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک

مشاغل رشته ریاضی

دروس رشته ریاضی فیزیک در دوره متوسطه

در جدول زیر دروس رشته ریاضی فیزیک در دوره دوم متوسطه آمده است. دروس تخصصی با علامت * مشخص شده‌اند.

دروس رشته ریاضی فیزیک در دوره متوسطه
پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم
ریاضیات* هندسه 2* هندسه 3*
هندسه 1* حسابان 1* حسابان 2*
فیزیک 1* آمار و احتمال* ریاضیات گسسته*
شیمی 1* فیزیک 2* فیزیک 3*
آزمایشگاه علوم تجربی 1* شیمی 2* شیمی 3*
تفکر و سواد رسانه‌ای زمین شناسی* دین و زندگی 3
دین و زندگی 1 آزمایشگاه علوم تجربی 2* فارسی 3
فارسی 1 دین و زندگی 2 نگارش 3
عربی 1 فارسی 2 عربی 3
انگلیسی 1 نگارش 2 انگلیسی 3
نگارش 1 عربی 2 تربیت بدنی 3
آموزش دفاعی تربیت بدنی 2 علوم اجتماعی
جغرافیای عمومی انسان و محیط زیست مدیریت خانواده
تربیت بدنی 1 تاریخ معاصر ایران سلامت و بهداشت
انگلیسی 2

رشته ریاضی و فیزیک با چه مشاغلی در ارتباط است ؟

رشته ھای پر در امدریاضی و فیزیک کدام ھستند؟

نام رشته ریاضی و فیزیک با رشته فنی و مھندسی دانشگاه ھا عجین شده است بنابراین اکثر مشاغل فنی و مھندسی ، از طریق تحصیل در رشته ی ریاضی و فیزیکقابل دسترسی خواھند بود رشته ھای دانشگاھی ریاضی فیزیک بسیار متنوع است.

زیر گروه ھای رشته ریاضی در دانشگاه

رشته ریاضی و فیزیک در کنکور دارای سه زیر مجموعه می باشد که ضرایبدرس ھا در زیر گروه ھای مختلف متفاوت می باشد. جدول زیر ضرایب و رشته ھارا به تفکیک زیر گروه ارائه می کند.

زیرگروه ھای آزمایشی

زیر گروه ١

 1. مھندسی صنایع(تمام گرایش ھا) – مھندسی عمران(تمام گرایش ھا)
 2. مھندسی برق(تمام گرایش ھا) – د بیر فنی برق(تمام گرایش ھا) – مھندسی دریا(تمام گرایش ھا) – مھندسی رباتیک
 3. مھندسی فناوری اطلاعات(IT) – مھندسی مکانیک(تمام گرایش ھا)-دبیر فنی مکانیک(تمام گرایش ھا)
 4. مھندسی نساجی(تمام گرایش ھا) – مھندسی ھوا و فضا –مھندسی نگھد اری ھواپیما
 5. کاردانی معماری – کاردانی معماری سنتی – ریاضی(تمام گرایش ھا) – دبیری ریاضی فیزیک – دبیری فیزیک – آمار، کاردانی آمار
 6. کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر – کاردانی علمی کاربرد ی سخت افزارکامپیوتر – کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)
 7. علوم اقتصادی(گرایش اقتصاد نظری- اقتصاد صنعتی- اقتصاد پول و بانکد اری)– تکنولوژی ماشین ھای کشاورزی
 8. مھندسی عمران روستایی – مھندسی دریایی – کاردان فنی الکترونیکصد ا و سیما – کاردانی د ری انورد ی
 9. مھندسی علمی کاربرد ی مکانیک و برق و عمران(تمام گرایش ھا) –تعمیر و نگھد اری ھواپیما
 10. کاردان فنی مکانیک (تأسیسات) – تکنولوژی آبیاری کاردان فنینساجی(تمام گرایش ھا)
 11. مھندسی حمل و نقل ریلی – مهندسی خط و سازه ھای ریلی –مھندسی ماشین ھای ریلی
 12. کارشناسی حسابد اری(تمام گرایش ھا) – مدیریت و کمیسر دریایی، مدیریت و بازرگانی دریایی
 13. علوم کامپیوتر – الھیات و معارف اسلامی و ارشاد(تمام گرایش ھا)– معارف اسلامی و اقتصاد
 14. معارف اسلامی و علوم سیاسی – معارف اسلامی و مدیریت(تمامگرایش ھا) – ادبیات و زبان عربی
 15. معارف اسلامی و الھیات(گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام) – شھرسازی
 16. کارشناسی خبرنگاری(گرایش اقتصاد ی و علوم استراتژیکی) – علوم پایه نظامی
 17. الھیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)
 18. کارشناسی مدیریت امور بانکی – مدیریت بیمه – مدیریت فرھنگی و ھنری، امور گمرکی
 19. کاردانی امور بیمه – کاردانی مدیریت بازرگانی – روابط سیاسیعلوم سیاسی – فلسفه
  علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی) – کاردان فنی برق الکترونیک دریایی کاردان فنی برق مخابرات دریایی
 20. اقتصاد صنعتی – امور دفتری – تربیت مربی عقیدتی و سیاسی– کارشناسی تولید سیما
 21. حقوق – مھندسی فرماندھی و کنترل ھوایی(تمام گرایش ھا) – معلم فنیبرق – تربیت دبیر فنی عمران
 22. مھندسی ھوانوردی(ناوبری ھوایی) – کاردانی تکنولوژی ھسته ای– دکترای پیوسته ریاضی
 23. علوم و فنون ھوانورد ی – خلبانی ھلیکوپتری – مھندسی نگھد اری – مھندسیسیستم -مھندسی الکترونیک و مخابرات دریایی
 24. ناوبری و فرماند ھی کشتی – اطلاعات نظامی – تفنگد اری دریایی – علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید
 25. کتابداری – فقه و حقوق حنفی – فقه و حقوق امامی – فقه و حقوق شافعی روانشناسی(گرایش صنعتی و سازمانی)
 26. خد مات مسافرتی و جھانگردی – کارشناسی خبرنگاری – کاردانی اویونیک ھواپیما
 27. کاردانی کامپیوتر (سخت افزار) – آبادانی و توسعه روستاھا- کاردانی علمی و کاربردی پست
 28. علمی کاربردی مھندسی مخابرات(تمام گرایش ھا) – مھندسی کشاورزی(تمام گرایش ھا)
 29. دکترای پیوسته فیزیک – دکترای پیوسته بیوتکنولوژی- کاردانی امور گمرکی،– کاردانی حسابداری(تمام گرایش ھا)
 30. ھوانوردی(تمام گرایش ھا) – مراقبت پرواز، مھندسی معماری- معلم فنی مکانیک(تمام گرایش ھا)
 31. کاردان فنی کشتی – کاردان فنی حفاری – معلم فنی معماری – مھندسیپزشکی(تمام گرایش ھا)
 32. کاردانی تسلیحات – کاردانی تکنیک خود روھای نظامی – کارشناسی
 33. مدیریت (تمام گرایش ھا)
 34. معارف اسلامی و حقوق(تمام گرایش ھا)- اطلاعات و ضد اطلاعات –علوم حدیث(تمام گرایش ھا)
 35. دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی – تربیت بدنی و علوم ورزشی – علوم اسلامی – اقتصاد حمل و نقل
 36. الھیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث – کاردانی امور بانکی– مدد کاری اجتماعی
 37. دبیر فنی عمران(تمام گرایش ھا) – مھندسی کامپیوتر(تمام گرایش ھا)-مھندسی مواد( تمام گرایشھا)

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن ھا :

ریاضی(با ضریب ۴)

فیزیک(با ضریب ٣)

شیمی (با ضریب ٢)

زیر گروه ٢

 • مھندسی پلیمر(تمام گرایش ھا)- مھندسی شیمی(تمام گرایش ھا) –مھندسی معدن(تمام گرایش ھا)
 • کاردان فنی مواد(تمام گرایش ھا) – کاربرد ی طراحی و مھندسی پتروشیمی کاربرد ی و مھندسی عملیات و صنایع پتروشیمی
 • کاربردی طراحی و مھندسی پلیمر – کاربرد ی مھندسی ایمنی و حفاظت کاربردی مھندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • مھندسی نفت(تمام گرایش ھا) – مھندسی اکتشاف نفت شیمی(تمام گرایش ھا)

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن ھا :

ریاضی(با ضریب ۴)

فیزیک(با ضریب ٣)

شیمی (با ضریب ٣)

زیر گروه ٣

 • کاردان فنی برق(تمام گرایش ھا) – کاردان فنی شیمی(تمام گرایش ھا) – معلمفنی صنایع شیمیایی – کاردان فنی صنایع غذایی
 • کاردانی ایمنی صنعتی – معلم فنی صنایع چوب – کاردان فنی عمران(تمام گرایش ھا) – کاردان فنی معدن(استخراج معادن ذغال سنگ)
 • کاردان فنی مکانیک (تمام گرایش ھا به جز گرایش تاسیسات) – الکترونیک ھواپیمایی – مخابرات ھواپیمایی – معلم فنی مواد(تمام گرایش ھا)
 • کاردان صنایع چوب – کاردانی علمی_کاربرد ی صنایع چوب – کاردانی استخراج معادن غیر ذغال سنگ – کاردان فنی عملیات پتروشیمی
 • معلم فنی عمران(تمام گرایش ھا) – کاردانی علمی_کاربرد ی صنایع چاپ– کاردانی شیمی مواد پر انرژی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن ھا :

ریاضی (با ضریب ٣)

فیزیک (با ضریب
شیمی (با ضریب

دانش آموزان به دروس و ضرایب زیر توجه کنند :

ادبیات ( ضریب ۴ )

عربی ( ضریب ٢ )

معارف ( ضریب ٣ )

زبان ( ضریب ٢ )

دیفرانسیل ( ضریب ۶ )

گسسته ( ضریب ۵٢٫٧ )

ھندسه ( ضریب ۵٣٫٧ )

فیزیک ( ضریب ٩ )

شیمی ( ضریب ۶ )

جدول بالا برای زیر گروه یک می باشد:

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک »   این زیر گروه شامل بیشترین رشته است، ھمان طور که مشاھده می کنید برایاین زیر گروه ضرایب دروس ریاضی به تفکیک امده است. این جدول ارزش اصلی سوالات اختصاصی را نسبت به دروس عمومی مشخص می کند. اعدادی که درجدول اول آمده است. باید در عدد ۳ ضرب شوند تا ارزش پاسخ گویی آنھا در مقابل دروس عمومی مشخص شود. (مثلا برای زیر گروه اول : ریاضی ١٢، فیزیک ٩، شیمی ۶، ادبیات ۴، معارف ٣، عربی ٢، زبان ٢ )

موفق باشید…

سوالات متداول داوطلبان

رشته ریاضی فیزیک در کنکور دارای چند زیر گروه است؟

رشته ریاضی فیزیک در کنکور سراسری دارای 3 زیر گروه است که ضرایب دروس در هریک از زیرگروه ها متفاوت است.

شغل های رشته ریاضی کدام است؟

در این مقاله لیست شغل های رشته ریاضی ارائه داده شده است.

ضریب دروس رشته ریاضی در زیرگروه یک چگونه است؟

ضریل دروس در هریک از زیرگروه های رشته ریاضی فیزیک در این مقاله بیان شده است.

4.1/5 - (156 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه شغل های رشته ریاضی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. علی

  ریاضی عالیه و پن پیشنهاد میکنم حتما اگه ریاضی رو دوست دارید برید
  من دوست دارم از طریق ریاضی برم خلبانی

  پاسخ
 2. ابی

  واقعیت اینه که با اینکه رشته ریاضی خیلی سخته ، در کشور ما هیچ شغلی برای فارغ تحصیل این رشته با گرایش های وجود ندارد

  پاسخ
 3. amin

  سلام. داداش پر از غلط غلوط نوشتی سید ریا دیگه چیه اون مهندسی دریاست .متنتو ویرایش کن لطفا.

  پاسخ
 4. amin

  داداش مهندسی دریا نه مهندسید ریا

  پاسخ
 5. Tina

  سلام
  من امسال انتخاب رشته دارم نمیدونم برم تجربی یا ریاضی جفتشو خیلییی دوست دارم
  همه میگن برو ریاضی کنکور بهتر قبول میشی و….
  لطفا کمکم کنید من نمیدونم چیکار کنم

  پاسخ
 6. رها

  سلام دوستان فکرکنم به دردتون بخوره حرفم
  ولی میخوام بهتون بگم که من رشته ریاضی هستم
  من کلاس نهم نمره ریاضیم شد ۹.۵ و مردود شدم علاقه من به رشته ریاضی فیزیک خیلی خیلی زیاد بود
  خیلی تمسخرها شنیدم و هی بهم میگفتن با ۹.۵ میخوای بری ریاضی فیزیک؟
  ولی از اول امتحان دادم و از ۹.۵ رسیدم به ۱۸ و قبول شدم رشته ریاضی فیزیک
  الان در رشته ریاضی فیزیک تحصیل میکنم با اینکه سال نهم اونقدر درسم ضعیف بود الان بهترین نمره ها رو کسب میکنم
  و از همه کسایی مسخرم میکردن هم ممنونم چون باعث شدن به خودم بیام و بخونم مطمئن باشین شما هم‌ میتونین بخونین

  پاسخ
 7. دریا

  سلام
  میشه با کنکور ریاضی فیزیک رشته ی حقوق خوند؟یا رشته ی حقوق فقط مخصوص کنکور انسانیه؟

  پاسخ
 8. ناشناس

  من اصن ریاضی دوس ندارم ولی مجبورم چون همهی مدرسه ها ظرفیتشون پره و فقط ریاضی قبول میکنن
  ولی خودم میخام تمربی برم ولی محبورم برم ریاضی

  پاسخ
 9. الناز

  سلام من تیزهوشان رشته ریاضی قبول شدم ولی بخاطر فیزیک میترسم همش می‌ترسم که نتونم

  پاسخ
 10. مهدی

  لطفا همش فکر نکنید که من نمیتونم
  باید تلاشتون رو برای شغلی که دوست دارید و در رشته سختی قرار داره بکنید
  نکات منفی رو از خودتون دور کنید
  سعی کنید از کسایی که تو این رشته درس خوندن کمک و راهنمایی بگیرید
  من خودم رشته ریاضی گرایش برق هستم و با کمک افرادبا تجربه و موفق استفاده کردم

  پاسخ
 11. علی

  سلام
  من بین دورشته ریاضی و تجربی موندم امسالم انتخاب رشته دارم ریاضی خوبه و لی به زیست علاقه ای ندارم احساس میکنم تو فیزیک ضعیفم ـ
  کدوم رشته رو برم؟برا چه شغلی؟

  پاسخ
 12. امیر

  سلام میشه کمکم کنید من موندم برم ریاضی یا فنی حرفه ای تا کلاس هفتم ریاضیم توپ قوی بود ولی از بعد کرونا نه
  حالا موندم اطرافیانم میگن بری فنی حرفه ای بهتره
  لطفا کمکم کنید

  پاسخ
 13. مریم

  من نزدیک انتخاب رشتم و به ریاضی علاقه دارم ولی شغلشو نمی تونم انتخاب کنم

  پاسخ
 14. محمد

  اگه ریاضیت ضعیفه تجربیهم نرو پاچت رو میگیره حداقل برو ریاضی فیزیک که تایم بیشتری رو صرف تدریس ریاضی میکنن تا ریاضیت قوی تر بشه تریجحا خودت معلم بگیر یا مدرسه غیر دولتی برو ک با معلم رفیق بشی و معلم گند دماغ دولتی گیرتون نیوفته:}

  پاسخ
 15. عطرین میربیک

  من به رشته های مهندسی علاقه دارم ولی سختمه ریاضی بخونم و میدونم قطعا نمرات پایینی میارم و خودم رو برای تجربی اماده کردم لطفا راهنمایی کنید چکار میتونم بکنم

  پاسخ
 16. دنیا

  من چند ماه دیگه انتخاب رشته میکنم خیلی به ریاضی فیزیک علاقه دارم ولی رو شغلش موندم نمیدونم چیا داره کسی میتونه میتونه کمکم کنه؟😣

  پاسخ
 17. مهرسا

  خب ببین منم عین تو بودم فکر میکردم فیزیک رو دوسندارم و نمیرم رشته ریاضی از یه ظرف من زیست دوست نداشتم و ذیاضی هم بگی نگی اما بلاخره رفتم رشته ریاضی ببین معلممم خیلی خوب بود تو فیزیک و الان عاشق فیزیک شدم یعنی اون چیزی ک تو نهم بهت از فیزیک نشون میدن اون چیزی نیس ک تو دهم قراره ببینی:) و خب الان از انتخابم راضیم ک رفتم رشته ریاضی پس اگ میخای بری رشته تجربی حتما دقتتتتتت کن ک ب زیست علاقه داشته باشی مگرنه توشمیمونی موفق باشی قشنگم:))

  پاسخ
 18. سارا

  سلام لطفا کمکم کنید من یکی دوماه دیگه باید انتخاب رشته کنم ولی خیلی سردرگمم..من ریاضیم خوبه و علاقه هم دارم بهش اما فیزیکم خیلی خوب نیست علاقه هم زیاد ندارم.به نجوم هم علاقه داشتم ولی فکر میکنم این علاقه خیلی سطحیه و الان حتی نمیدونم علاقه دارم واقعا بهش یا نه.خانوادم میگن برو تجربی چون بازار کارش خوبه اما ریاضی نه و من هم دخترم اما شرایط برای خانم ها سخت ترم هست…خیلی گیج شدم لطفا کمکم کنید

  پاسخ
 19. مائده

  وایی خدا جونممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم!!
  الان یعنی کسی که بخواد مثلا برنامه نویس بشه باید بره زیر گروه یک و باید اینجوری: ریاضی ١٢، فیزیک ٩، شیمی ۶، ادبیات ۴، معارف ٣، عربی ٢، زبان ٢ ، بخوانیم؟

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی