شغل های رشته ریاضی

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک »

جهت مشاوره در زمینه شغل های رشته ریاضی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۴_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک : رشته ریاضی و فیزیک در دبیرستان ھمونطور که از اسمش ھم پیداست، درس ھای ریاضی و فیزیک رو به عنوان درس ھای اصلی در خودش جا داده ...

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک »

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک  »   یعنی دانش آموزی که رشته ریاضی و فیزیک رو در میخواد در دبیرستان انتخاب کنه و درنھایت وارد شغلھای رشته ریاضی و فیزیک در بازار کار بشه، برای ورود به این رشته در دبیرستان لازمه که در درس ھای ریاضی و فیزیک حرفی برای گفتن داشته باشه و این درسھا براش قول بی شاخ و دُم نباشن!

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک  » علاقه و مھارت در حل مسایل ریاضی از پیش نیاز ھای اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود بنابراین دانش آموزانی که وارد رشته ی ریاضی و فیزیک می شوند باید در دروس ریاضی و علوم قوی باشند و به خصوص در پایه نھم چنانچه نمره دانش آموزان در این درس کمتر از ١٧باشد این دانش آموز در این رشته مشکلات جدی پیدا خواھد کرد زیرا در رشته ریاضی و فیزیک درس ھای فیزیک و شیمی و ریاضی نیاز به توانایی ذھنی بالا و سرعت عمل ذھنی خوب نیاز دارد قدرت تجسم فضایی (تصور اشکال ھندسی و اجسام در ذھن ) از دیگر توانایی ھای لازم برای توفیق در این رشته است.مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک /

مشاغل رشته ریاضی

دروس رشته ریاضی فیزیک در دوره متوسطه

در جدول زیر دروس رشته ریاضی فیزیک در دوره دوم متوسطه آمده است. دروس تخصصی با علامت * مشخص شده‌اند.

دروس رشته ریاضی فیزیک در دوره متوسطه
پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم
ریاضیات* هندسه 2* هندسه 3*
هندسه 1* حسابان 1* حسابان 2*
فیزیک 1* آمار و احتمال* ریاضیات گسسته*
شیمی 1* فیزیک 2* فیزیک 3*
آزمایشگاه علوم تجربی 1* شیمی 2* شیمی 3*
تفکر و سواد رسانه‌ای زمین شناسی* دین و زندگی 3
دین و زندگی 1 آزمایشگاه علوم تجربی 2* فارسی 3
فارسی 1 دین و زندگی 2 نگارش 3
عربی 1 فارسی 2 عربی 3
انگلیسی 1 نگارش 2 انگلیسی 3
نگارش 1 عربی 2 تربیت بدنی 3
آموزش دفاعی تربیت بدنی 2 علوم اجتماعی
جغرافیای عمومی انسان و محیط زیست مدیریت خانواده
تربیت بدنی 1 تاریخ معاصر ایران سلامت و بهداشت
-
-
- انگلیسی 2 -

رشته ریاضی و فیزیک با چه مشاغلی در ارتباط است ؟

رشته ھای پر در امد ریاضی و فیزیک کدام ھستند؟

نام رشته ریاضی و فیزیک با رشته فنی و مھندسی دانشگاه ھا عجین شده است بنابراین اکثر مشاغل فنی و مھندسی ، از طریق تحصیل در رشته ی ریاضی و فیزیکقابل دسترسی خواھند بود رشته ھای دانشگاھی ریاضی فیزیک بسیار متنوع است.

زیر گروه ھای رشته ریاضی در دانشگاه

رشته ریاضی و فیزیک در کنکور دارای سه زیر مجموعه می باشد که ضرایبدرس ھا در زیر گروه ھای مختلف متفاوت می باشد. جدول زیر ضرایب و رشته ھارا به تفکیک زیر گروه ارائه می کند.

زیرگروه ھای آزمایشی

زیر گروه ١

 1. مھند سی صنایع(تمام گرایش ھا) – مھند سی عمران(تمام گرایش ھا)
 2. مھند سی برق(تمام گرایش ھا) – د بیر فنی برق(تمام گرایش ھا) – مھند سید ریا(تمام گرایش ھا) – مھند سی رباتیک
 3. مھند سی فناوری اطلاعات(IT) – مھند سی مکانیک(تمام گرایش ھا)-د بیر فنی مکانیک(تمام گرایش ھا)
 4. مھندسی نساجی(تمام گرایش ھا) – مھندسی ھوا و فضا –مھند سی نگھد اری ھواپیما
 5. کاردانی معماری – کاردانی معماری سنتی – ریاضی(تمام گرایش ھا) – د بیریریاضی فیزیک – د بیری فیزیک – آمار، کاردانی آمار
 6. کاردانی علمی کاربرد ی نرم افزار کامپیوتر – کاردانی علمی کاربرد ی سخت افزارکامپیوتر – کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)
 7. علوم اقتصادی(گرایش اقتصاد نظری- اقتصاد صنعتی- اقتصاد پول و بانکد اری)– تکنولوژی ماشین ھای کشاورزی
 8. مھند سی عمران روستایی – مھند سی د ریایی – کارد ان فنی الکترونیکصد ا و سیما – کاردانی د ری انورد ی
 9. مھند سی علمی کاربرد ی مکانیک و برق و عمران(تمام گرایش ھا) –تعمیر و نگھد اری ھواپیما
 10. کارد ان فنی مکانیک (تأسیسات) – تکنولوژی آبیاری کارد ان فنینساجی(تمام گرایش ھا)
 11. مھند سی حمل و نقل ریلی – مهندسی خط و سازه ھای ریلی –مھند سی ماشین ھای ریلی
 12. کارشناسی حسابد اری(تمام گرایش ھا) – مد یریت و کمیسر د ریایی،مد یریت و بازرگانی د ریایی
 13. علوم کامپیوتر – الھیات و معارف اسلامی و ارشاد(تمام گرایش ھا)– معارف اسلامی و اقتصاد
 14. معارف اسلامی و علوم سیاسی – معارف اسلامی و مد یریت(تمامگرایش ھا) – اد بیات و زبان عربی
 15. معارف اسلامی و الھیات(گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام) – شھرسازی
 16. کارشناسی خبرنگاری(گرایش اقتصاد ی و علوم استراتژیکی) – علوم پایه نظامی
 17. الھیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)
 18. کارشناسی مد یریت امور بانکی – مد یریت بیمه – مد یریت فرھنگیو ھنری، امور گمرکی
 19. کاردانی امور بیمه – کاردانی مد یریت بازرگانی – روابط سیاسیعلوم سیاسی – فلسفه
  علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی) – کارد ان فنی برق الکترونیک دریایی کاردان فنی برق مخابرات د ریایی
 20. اقتصاد صنعتی – امور د فتری – تربیت مربی عقید تی و سیاسی– کارشناسی تولید سیما
 21. حقوق – مھند سی فرماند ھی و کنترل ھوایی(تمام گرایش ھا) – معلم فنیبرق – تربیت د بیر فنی عمران
 22. مھند سی ھوانورد ی(ناوبری ھوایی) – کاردانی تکنولوژی ھسته ای– دکترای پیوسته ریاضی
 23. علوم و فنون ھوانورد ی – خلبانی ھلیکوپتری – مھند سی نگھد اری – مھند سیسیستم -مھند سی الکترونیک و مخابرات د ریایی
 24. ناوبری و فرماند ھی کشتی – اطلاعات نظامی – تفنگد اری د ریایی – علومقرآنی تربیت معلم قرآن مجید
 25. کتابداری – فقه و حقوق حنفی – فقه و حقوق امامی – فقه و حقوق شافعیروانشناسی(گرایش صنعتی و سازمانی)
 26. خد مات مسافرتی و جھانگرد ی – کارشناسی خبرنگاری – کاردانی اویونیک ھواپیما
 27. کاردانی کامپیوتر (سخت افزار) – آبادانی و توسعه روستاھا- کاردانی علمی و کاربردی پست
 28. علمی کاربرد ی مھند سی مخابرات(تمام گرایش ھا) – مھند سیکشاورزی(تمام گرایش ھا)
 29. دکترای پیوسته فیزیک – دکترای پیوسته بیوتکنولوژی- کاردانی امور گمرکی،– کاردانی حسابد اری(تمام گرایش ھا)
 30. ھوانورد ی(تمام گرایش ھا) – مراقبت پرواز، مھند سی معماری- معلمفنی مکانیک(تمام گرایش ھا)
 31. کارد ان فنی کشتی – کاردان فنی حفاری – معلم فنی معماری – مھند سیپزشکی(تمام گرایش ھا)
 32. کارد نی تسلیحات – کاردانی تکنیک خود روھای نظامی – کارشناسی
 33. مدیریت (تمام گرایش ھا)
 34. معارف اسلامی و حقوق(تمام گرایش ھا)- اطلاعات و ضد اطلاعات –علوم حد یث(تمام گرایش ھا)
 35. دبیری تربیت بد نی و علوم ورزشی – تربیت بدنی و علوم ورزشی – علوماسلامی – اقتصاد حمل و نقل
 36. الھیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حد یث – کاردانی امور بانکی– مد د کاری اجتماعی
 37. د بیر فنی عمران(تمام گرایش ھا) – مھند سی کامپیوتر(تمام گرایش ھا)-مھند سی مواد( تمام گرایشھا)

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن ھا :

ریاضی(با ضریب ۴)

فیزیک(با ضریب ٣)

شیمی (با ضریب ٢)

زیر گروه ٢

 • مھند سی پلیمر(تمام گرایش ھا)- مھند سی شیمی(تمام گرایش ھا) –مھند سی معد ن(تمام گرایش ھا)
 • کارد ان فنی مواد(تمام گرایش ھا) – کاربرد ی طراحی و مھند سی پتروشیمیکاربرد ی و مھند سی عملیات و صنایع پتروشیمی
 • کاربرد ی طراحی و مھند سی پلیمر – کاربرد ی مھند سی ایمنی و حفاظتکاربرد ی مھند سی ایمنی و بازرسی فنی
 • مھند سی نفت(تمام گرایش ھا) – مھند سی اکتشاف نفتشیمی(تمام گرایش ھا)

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن ھا :

ریاضی(با ضریب ۴)

فیزیک(با ضریب ٣)

شیمی (با ضریب ٣)

زیر گروه ٣

 • کارد ان فنی برق(تمام گرایش ھا) – کارد ان فنی شیمی(تمام گرایش ھا) – معلمفنی صنایع شیمیایی – کارد ان فنی صنایع غذایی
 • کاردانی ایمنی صنعتی – معلم فنی صنایع چوب – کارد ان فنی عمران(تمامگرایش ھا) – کارد ان فنی معد ن(استخراج معاد ن ذغال سنگ)
 • کارد ان فنی مکانیک (تمام گرایش ھا به جز گرایش تاسیسات) – الکترونیکھواپیمایی – مخابرات ھواپیمایی – معلم فنی مواد(تمام گرایش ھا)
 • کارد ان صنایع چوب – کاردانی علمی_کاربرد ی صنایع چوب – کاردانی استخراجمعاد ن غیر ذغال سنگ – کارد ان فنی عملیات پتروشیمی
 • معلم فنی عمران(تمام گرایش ھا) – کاردانی علمی_کاربرد ی صنایع چاپ– کاردانی شیمی مواد پر انرژی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن ھا :

ریاضی (با ضریب ٣)

فیزیک (با ضریب
شیمی (با ضریب

دانش آموزان به دروس و ضرایب زیر توجه کنند :

ادبیات ( ضریب ۴ )

عربی ( ضریب ٢ )

معارف ( ضریب ٣ )

زبان ( ضریب ٢ )

دیفرانسیل ( ضریب ۶ )

گسسته ( ضریب ۵٢٫٧ )

ھندسه ( ضریب ۵٣٫٧ )

فیزیک ( ضریب ٩ )

شیمی ( ضریب ۶ )

جدول بالا برای زیر گروه یک می باشد:

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک »   این زیر گروه شامل بیشترین رشته است، ھمان طور که مشاھده می کنید برایاین زیر گروه ضرایب دروس ریاضی به تفکیک امده است. این جدول ارزش اصلیسوالات اختصاصی را نسبت به دروس عمومی مشخص می کند. اعدادی که درجدول اول آمده است. باید در عدد ۳ ضرب شوند تا ارزش پاسخ گویی آنھا در مقابلدروس عمومی مشخص شود. (مثلا برای زیر گروه اول : ریاضی ١٢، فیزیک ٩، شیمی ۶، ادبیات ۴، معارف ٣، عربی ٢، زبان ٢ )

موفق باشید...

سوالات متداول داوطلبان

رشته ریاضی فیزیک در کنکور دارای چند زیر گروه است؟

رشته ریاضی فیزیک در کنکور سراسری دارای 3 زیر گروه است که ضرایب دروس در هریک از زیرگروه ها متفاوت است.

شغل های رشته ریاضی کدام است؟

در این مقاله لیست شغل های رشته ریاضی ارائه داده شده است.

ضریب دروس رشته ریاضی در زیرگروه یک چگونه است؟

ضریل دروس در هریک از زیرگروه های رشته ریاضی فیزیک در این مقاله بیان شده است.

جهت مشاوره در زمینه شغل های رشته ریاضی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۴_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. مائده

  وایی خدا جونممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم!!
  الان یعنی کسی که بخواد مثلا برنامه نویس بشه باید بره زیر گروه یک و باید اینجوری: ریاضی ١٢، فیزیک ٩، شیمی ۶، ادبیات ۴، معارف ٣، عربی ٢، زبان ٢ ، بخوانیم؟

  پاسخ
 2. سارا

  سلام لطفا کمکم کنید من یکی دوماه دیگه باید انتخاب رشته کنم ولی خیلی سردرگمم..من ریاضیم خوبه و علاقه هم دارم بهش اما فیزیکم خیلی خوب نیست علاقه هم زیاد ندارم.به نجوم هم علاقه داشتم ولی فکر میکنم این علاقه خیلی سطحیه و الان حتی نمیدونم علاقه دارم واقعا بهش یا نه.خانوادم میگن برو تجربی چون بازار کارش خوبه اما ریاضی نه و من هم دخترم اما شرایط برای خانم ها سخت ترم هست…خیلی گیج شدم لطفا کمکم کنید

  پاسخ
 3. مهرسا

  خب ببین منم عین تو بودم فکر میکردم فیزیک رو دوسندارم و نمیرم رشته ریاضی از یه ظرف من زیست دوست نداشتم و ذیاضی هم بگی نگی اما بلاخره رفتم رشته ریاضی ببین معلممم خیلی خوب بود تو فیزیک و الان عاشق فیزیک شدم یعنی اون چیزی ک تو نهم بهت از فیزیک نشون میدن اون چیزی نیس ک تو دهم قراره ببینی:) و خب الان از انتخابم راضیم ک رفتم رشته ریاضی پس اگ میخای بری رشته تجربی حتما دقتتتتتت کن ک ب زیست علاقه داشته باشی مگرنه توشمیمونی موفق باشی قشنگم:))

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.