ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

دکتری تخصصی علوم پزشکی

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

این مقالهٔ آموزشی سعی دارد به‌صورت کامل به مبحث راهنمای ثبت نام و پذیرش آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ بپردازد. نکات مهم ثبت نام و پذیرش به سمع و نظر شما عزیزان و دانشجویان گرامی خواهد رسید. با ما همراه باشید.

شرایط، ضوابط و تسهیلات دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان ورودی دانشکده‌ی علوم پزشکی:

به دانشجویان رتبه‌ی برتـر دوره‌ی روزانـه (در رشته‌هایی کـه حـداقل 3 دانشـگاه در آن‌ها دانشـجو می‌پذیرند) جـایزهای به شرح زیر پرداخت می‌شود:

 • به دانشجویان رتبه‌ی اول آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش پزشکی: 15 میلیون تومان
 • به دانشجویان رتبه‌ی دوم آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش پزشکی: 12 میلیون تومان
 • به دانشجویان رتبه‌ی سوم آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش پزشکی: 10 میلیون تومان
 • در رشته‌هایی کــه دو دانشــگاه در آن‌ها دانشــجو می‌پذیرند، تنهــا بــه رتبه‌ی اول(دوره‌ی روزانــه) مبلــغ 12 میلیــون تومان هدیه پرداخت می‌شود.

تبصـره:

رتبه‌های فـوق، رتبه‌ی داوطلـب در آزمـون کتبـی سراسـری دوره‌های دکتـری تخصصـی (برگزارشده از سـوی سـازمان سـنجش) هسـتند؛ مشـروط بـر آن‌که دانشـجو در مرحله‌ی مصـاحبه دانشـگاه نیـز رتبه‌های یک تا سـه را احـراز نموده باشد.

تبصـره: یک‌سوم مبلـغ هدیـه در نـیمسـال اول تحصـیلی و البـاقی در نیمسال‌های بعـد و بـر اسـاس پیشـرفت تحصـیلی دانشجو در طول تحصیل پرداخت می‌شود.

2- دانشـگاه تربیـت مـدرس بـه دانشـجویان رتبه‌های 1 تـا 3 روزانـه (کـه حـداقل 3 دانشـگاه در آن رشـته دانشـجو بپذیرنـد)، بر اساس ضوابط دانشگاه اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اختصاص خواهد داد.

 3- دانشــگاه تربیــت مــدرس در ســال 97 مبلــغ 3/5 تــا 7 میلیــون تومــان اعتبــار پژوهشــی بــرای حمایــت از رساله‌های دانشجویان دوره‌ی روزانه در نظر گرفته است.

4- بـه کلیه‌ی دانشـجویان دوره‌های روزانـه، بر اساس تبصره‌ی 6 ماده‌ی 55 آیین‌نامه‌ی اسـتخدامی اعضـای هیئت‌علمی، (در صـورت گذرانـدن دروس مربـوط و شـرکت در جلسه‌ی صـلاحیت مدرسـی) گـواهی صـلاحیت مدرسـی اعطـا خواهـد شـد. (این گواهی علاوه بر اعطـای دوپایه اضـافی هنگـام جـذب، می‌تواند امتیـازی بـرای فارغ‌التحصیلان ایـن دانشـگاه در جـذب به‌عنوان هیئت‌علمی در سایر دانشگاه‌ها محسوب شود).

5- دانشــگاه تمهیــدات لازم را به‌منظور استفاده‌ی دانشــجویان دوره‌های دکتــری از فرصــت مطالعــاتی خــارج از کشــور (بورس کوتاه‌مدت) بـا توجـه بـه شـرایط و ضـوابط موجـود فـراهم کـرده و در ایـن راسـتا نهایـت همکـاری را بـه عمـل خواهـد آورد.

دکتری تخصصی علوم پزشکی

سایر نکات مهم دکتری تخصصی علوم پزشکی:

6- به رتبه‌های 1 تـا 5 آزمـون سراسـری دوره‌های دکتـری روزانـه، طبـق ضـوابط امتیـاز بیشـتری بـرای سـکونت در خوابگـاه مجردی داده می‌شود. بـا توجـه بـه محـدودیت ظرفیـت خوابگـاه، واگـذاری خوابگـاه به‌صورت مجـردی فقـط بـه دانشـجویان روزانـه به‌طور تدریجی در طول نیمسال‌های اول و دوم خواهـد بـود و مـدت سـکونت حـداکثر تـا پایـان نـیمسـال هشـتم در مقطـع دکتـری با پرداخت نقدی اجاره‌بها در ابتدای هـر نـیمسـال اسـت. ضـمناً بـه دانشـجویان روزانـه شـاغل و بورسـیه (غیـر از بورسیه‌های وزارت علوم و بهداشت) خوابگاه تعلق نمی‌گیرد.

8- دانشگاه امکـان تـأمین خوابگـاه و امکانـات رفـاهی بـرای دوره‌های مـازاد را نـدارد و بـه دانشـجویان مـذکور تغذیـه یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

9- با توجـه بـه محـدود بـودن تعـداد خوابگاه‌های متـأهلی، بـه دانشـجویان ورودی 97 واجـد شـرایط، صـرفاً بر اساس ضـوابط، وام ودیعه‌ی مسکن پرداخت خواهد شد.

10- تغذیه‌ی دانشــجویی طبــق ضــوابط، صــرفاً بــه دانشــجویان روزانــه در روزهــای غیــر تعطیــل از شــنبه تــا چهارشــنبه در سنوات مجاز تحصیلی ارائه می‌شود.

11- پرداخت هرگونه وام به‌صورت محـدود و بر اساس اعتبـار تـأمینی از سـوی صـندوق رفـاه دانشـجویان وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی است.

12- داوطلبــان دوره‌ی مــازاد ضــروری اســت پــیش از انتخــاب رشــته، بــرای آگــاهی از میــزان شــهریه بــه پورتــال معاونــت آموزشـی دانشـگاه مراجعـه کننـد. در ضـمن ایـن شـهریه صـرفاً بابـت ارائه‌ی خـدمات آموزشـی بـوده و شـامل خـدمات رفـاهی نیست.

13- داوطلبان به‌منظور آگاهی از زمینه‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، به سایت دانشگاه مراجعه کنند.

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. دلارام

  سلام
  محل تحصیل دانشگاه خودگردان تربیت مدرس در رشته مهندسی شیمی گرایش فرآیند های جداسازی کجا است؟؟؟

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی