دانشجو ممتاز کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک

دانشجو ممتاز

جهت مشاوره در زمینه دانشجو ممتاز کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

این مقاله علی آموزشی سعی دارد به مبحث معرفی دانشجو ممتاز کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک بپردازد. شما می توانید در این مقاله با مفهوم داوطلب ممتاز آشنا شوید. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید با کارشناسان مشاور گروپ تماس بگیرید. با ما همراه باشید.

دانشجو ممتاز

تعریف دانشجو ممتاز کارشناسی

* ممتاز بدو ورود:

در سال اول:

  • معرفی‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور
  • برگزیدگان المپیادهای علمی دانش‌آموزی

در سال دوم تا چهارم:

ممتاز بدو ورود با داشتن میانگین کل بالای 16

(خــروج از لیســت بــا داشــتن میانگیــن کل کمتــر از 16 در 2 نیمسـال اول و نیمسال‌های پس‌ازآن یـا داشـتن میانگین‌ترم کمتــر از 15 در 2 نیمســال متوالــی یــا متنــاوب)

*ممتاز ده درصد:

در سال سوم و چهارم:

دانشـجویان دارای معـدل 15 بـه بالا در 3 نیمسـال از 4 نیمسـال اول در میـان 10 درصـد بـالای گرایـش خود (خروج از لیست با میانگین کل کمتر از 15 در هر نیمسال)

*دانشجویان ممتاز دانشگاهی تا پایان دوران تحصیلی:

دانشـجویان دارای معـدل 17 بـه بالا در 3 نیمسـال از 4 نیمسال اول یـا معـدل بـالای 17 در دروس پایـه اختصاصـی + معـدل کل بـالای 17 + حداقـل 60 واحـد گذرانـده (خـروج از لیسـت بـا میانگیـن کل کمتـر از 16 در هـر نیمسـال و یـا داشـتن میانگین‌ترم کمتـر از 15 در 2 نیمسـال متوالـی یـا متناوب)

***گواهـی لاتیـن فقـط بـه دانشـجویان ممتـاز فعال در سـال چهارم داده می‌شود.

تعریف دانشجو ممتاز کارشناسی ارشد

*ممتاز دانشگاهی تا پایان دوران تحصیلی:

الـف- دانشـجویانی کـه پـس از پایـان نیمسـال دوم بـا حداقـل 16 واحـد گذرانـده معـدل بـالای 18 کسـب نماینـد ممتـاز شـناخته می‌شوند.

ب- دانشـجویانی کـه پـس از پایـان نیمسـال دوم بـا حداقل 16 واحـد گذرانـده معـدل بیـن 17/5 تـا 18 کسـب نماینـد درصورتی‌که قبـل از دفـاع از پایان‌نامه و در زمـان مجـاز سـنوات 3 امتیـاز پژوهشــی کســب نماینــد ممتــاز شــناخته می‌شوند. (3 امتیــاز پژوهشـی می‌تواند از مقالـه مجلّـه یـا کنفرانـس باشـد)

ج- دانشـجویانی کـه پـس از پایـان نیمسـال دوم بـا حداقـل 16 واحـد گذرانـده معـدل بیـن 17 تـا 17/5 کسـب نماینـد درصورتی‌که قبـل از دفـاع از پایان‌نامه و در زمـان مجـاز سـنوات 7 امتیـاز پژوهشـی کسـب نماینـد ممتـاز شـناخته می‌شوند. (برای کسـب 7 امتیـاز پژوهشـی داشـتن حداقـل یـک مقاله مجلّـه الزامی اسـت)

تبصـره: سـقف امتیـاز پژوهشـی مقالـه کنفرانـس (داخلـی یـا خارجـی یـا بین‌المللی) 1 می‌باشد.

تبصره: سقف امتیاز پژوهشی مقاله ISI ، هفت می باشد.

تبصـره: امتیـاز مجلّـه معتبـر علمـی پژوهشـی (طبـق لیسـت وزارت علـوم) 3 می‌باشد.

تبصره: امتیاز مجلّه امیرکبیر 4 می‌باشد.

تبصـره: امتیازدهـی مقالـه طبـق آیین‌نامه ارتقـای اسـاتید (ازلحاظ اعمـال ضریـب تعـداد نویسـندگان و اینکـه متقاضـی نفر چنـدم می‌باشد) و بـا حـذف نـام کلیـه اسـاتید، پـس از تأییـد اسـتاد راهنمـا، توسـط اسـتاد مشـاور دانشـجویان ممتـاز دانشکده معرفی رشته‌ها- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) انجـام می‌شود.

تبصــره: بــه ازای هــر 0/25 کســر معــدل از 18، یک و نیم امتیــاز پژوهشــی لازم اســت.

تبصــره: مقالاتــی موردقبول اســت کــه در دوران تحصیــل کارشناســی ارشــد باشــد.

تبصــره: مقــالات دانشــجو بایــد درزمینهٔ رشــته تحصیلــی دانشــجو باشــد.

د- دانشــجویانی کــه طبــق یکــی از بندهــای الــف، ب یــا ج در پایـان نیمسـال دوم ممتـاز شـناخته شـوند در صورتـی تـا پایـان دوره ممتـاز خواهنـد بـود کـه شـرط ممتـازی را طبـق یکـی از بندهـای فـوق داشـته باشـند.

***گواهـی لاتیـن فقـط بـه سـه رتبـه اول هـر رشـته/ گرایـش بـدون ذکـر کلمـه ممتـازی، پـس از گذرانـدن کلیـه دروس و قبـل از دفـاع از پایان‌نامه و بـا ذکـر رتبـه در بیـن ورودی‌های رشـته/ گرایـش و مشـخص نمـودن تعـداد دانشـجویان آن رشـته، داده می‌شود.

مطالب تکمیلی پذیرش استعداد درخشان

راهنمای ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تهران

شرایط گزینش و ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان دانشگاه تهران

شرایط ثبت‌نام و گزینش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه تهران

مدارک لازم جهت ثبت‌نام استعداد درخشان در دانشگاه تهران

راهنمای پذیرش بدون کنکور استعداد درخشان دانشگاه شهید بهشتی

مدارک لازم جهت ثبت‌نام بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی

تحصیل هم‌زمان دانشجویان استعداد درخشان در دو رشته کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

شرایط پذیرش و ثبت‌نام دو رشته دانشگاه صنعتی شریف

برای دریافت مشاوره های حرفه ای می توانید با شماره ۱۶۱۳-۹۰۷-۹۰۹ تماس بگیرید.

برای آگاهی از جدیدترین تغییرات پذیرش دانشجو ممتاز بر روی عکس زیر کلیک نمایید.

مشاور گروپ

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه دانشجو ممتاز کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی