حذفیات کنکور ۱۴۰۱

حذفیات کنکور سراسری

جهت مشاوره در زمینه حذفیات کنکور ۱۴۰۱

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱ در این مقاله آموزشی ارائه داده شده است. براساس آخرین تغییرات سازمان سنجش در این مقاله ارائه داده شده است. حذفیات کنکور سراسری به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش کشور منتشر می شود و شامل حذف یکسری صفحات، پاورقی های کتاب درسی و ... می باشد.

به منظور تسهیل دسترسی داوطلبان  کنکور سراسری 1401، حذفیات آزمون سراسری ۱۴۰۱ در این مقاله آموزشی ارائه داده شده است. تا انتهای این مقاله آموزشی با ما همراه باشید.

لیست حذفیات کنکور سراسری 1401 از سایت سنجش منتشر شد.

حذفیات کنکور سراسری

کنکور سراسری بزرگترین رقابت علمی دانش آموزان می باشد که داوطلبان برای قبولی در رشته و دانشگاه های برتر با یکدیگر به رقابت می پردازند. کنکور سراسری دارای 5 زیرگروه آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان می باشد. ضرایب عمومی در هریک از گروه های آزمایشی و زیرگروه ها بایکدیگر متفاوت می باشد. سازمان سنجش کشور همه سال با انتشار اطلاعیه ای فهرست حذفیات آزمون سراسری را که شامل برخی از صفحات، پاورقی ها و شکل های کتاب درسی می باشد را منتشر می کند. به منظور کاهش استرس داوطلبان، حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱ در ادامه این مقاله گردآوری شده است.

ضرایب دروس در کنکور سراسری ۱۴۰۱ | تمامی گروه های آزمایشی

سوالات کنکور سراسری 1401 و پس از آن، تنها از منابع آموزشی نظام جدید طراحی خواهد شد.

حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱

داوطلبان کنکور سراسری 1401، برای شرکت در کنکور، لازم است در ابتدا از منابع کنکور سراسری 1401 آگاهی یابند. براساس اطلاعیه سازمان سنجش کشور، سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۱  منحصرا از منابع آموزشی نظام جدید، 6-3-3 طراحی خواهد شد. یعنی برای تمامی داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم، تنها یک نوع سوال و براساس منابع آموزشی نظام جدید طراحی می شود.

داوطلبان کنکور سراسری 1401، باید از حذفیات کنکور سراسری آگاهی داشته باشند. فهرست حذفیات آزمون سراسری ۱۴۰۱  هرساله از طریق سایت سازمان سنجش کشور منتشر خواهد شد. به محض انتشار اطلاعیه ای جدید در رابطه با حذفیات جدید کنکور سراسری، از سایت سنجش، این مقاله بروزرسانی خواهد شد.

به اطلاع متقاضیان آزمون سراسري سال 1401 مي‌رساند براساس نامه های شماره 17980/1/101 مورخ 1400/10/29 و شماره 18443 مورخ 1400/11/06 سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1401 که از آن سؤال طرح نخواهد شد.

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ سایت سنجش

لیست حذفیات کنکور سراسری، شامل دروس عمومی و اختصاصی، برخی صفحات کتاب درسی، پاورقی ها، برخی جداول و نمودارها، پاراگراف ها و ... می باشد.

فهرست حذفیات کنکور سراسری 1401، از سوی سازمان سنجش اعلام می شود و در آن بخش هایی از کتاب درسی که هیچ سوالی از آن طراحی نمی شود، اطلاع رسانی خواهد شد. داوطلبان با آگاهی از حذفیات آزمون سراسری، می توانند برنامه ریزی درسی خود را با آگاهی و اطلاعات بیشتری انجام دهند.

لیست حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱

بر اساس پایش صورت گرفته این حذفیات از دروس مشترک کلیه رشته‌های متوسطه نظری نزدیک۶۰ مورد بوده و طراحان سوال نباید از آن ها سوال طراحی کنند. در ادامه این حذفیات آمده است.

حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 1401
نام کتاب  کد کتاب  پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
فارسی 3 110201 دوازدهم – 1400
انگلیسی 1 110230 دهم – 98 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400 – 1401 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:

بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

انگلیسی 2 111230 یازدهم – 1400
انگلیسی 3 112230 دوازدهم – 1400
جغرافیای ایران 110218 دهم – 99 مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک 1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
هندسه 1 110213 یازدهم – 99 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه 2 111213 دوازدهم – 1400
هندسه 3 112213 دوازدهم – 1400
حسابان 1 111214 یازدهم – 99
حسابان 2 112214 دوازدهم – 1400
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم – 1400
آمار و احتمال 111215 یازدهم – 99
فیزیک 1 110209 دهم – 98
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از ان ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 2 111209 یازدهم – 99
 • تارﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ها و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣـﺎ در طراحی از ان ها سوال طرح نشود.
فیزیک 3 112209 دوازدهم – 1400
 • ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده
  و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.
 • ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1401- 131400 (ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪﮔﯿـﺮی ﮐﻮوﯾـﺪ 19) و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه از ﺳـﻮی وزارت آﻣـﻮزش و ﭘﺮورش ﻃﺮح ﺳﻮال از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﮏ 3 (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
  وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ:

ﻓﺼﻞ 1: ﺑﺨﺶ 4 – 1 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ 2: ﺑﺨﺶ 3 – 2 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.

ﻓﺼﻞ 3: ﺻﻔﺤﻪ 81 از ﻣﺒﺤﺚ ادراک ﺷﻨﻮاﯾﯽ” ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی

ﻓﺼﻞ 4: ﺻﻔﺤﻪ 1400 و ﺻﻔﺤﻪ 100 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺮاب و ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮر، ﺻﻔﺤﻪ 108 از ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮج اﯾﺴﺘﺎده و ﺗﺸﺪﯾﺪ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ” ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧ ﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.

ﻓﺼﻞ 5: ﺑﺨﺶ 4 – 5 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.

ﻓﺼﻞ 6: ﺑﺨﺶ ﻫﺎی 3 – 6 و 4 – 6 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫـای ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ها در انتهای فصل

شیمی 1 110210 دهم – 98
 1. پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 2. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 3. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 4. رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
شیمی 2 111210 یازدهم – 99
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 • حذف کردن معادله های شیمیایی
شیمی 3 112210 دوازدهم – 1400
 1. پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 2. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 3. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 4. رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 5. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1401- 131400 (ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ19) و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ
  3 (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ:
 • ﻓﺼﻞ ١: ﺻﻔﺤﻪ 1، ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ 9، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻔﺤﻪ 1، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 31 ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ 32.
 • فصل 2 : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 39 اﺑﺘﺪای اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﻟﮑﺘﺮون ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 49 و 50، ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ 62.
 • ﻓﺼﻞ ٣ : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 67، ﺳﺎزه ﻫﺎی ﯾﺨﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺨﺖ اﻣﺎ زودﮔﺪاز ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 73، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 83، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ 85 و 86.
 • فصل 4 : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻮای ﭘﺎک، ارزش ﻓﻨﺎوری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ.
حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی 1401 
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
ریاضی 2 111211 یازدهم – 99 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضی 3 112211 دوازدهم – 1400
زیست شناسی 1 110216 دهم – 98 مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”

پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.

 

زیست شناسی 2 111216 یازدهم – 99
زیست شناسی 3 112216 دوازدهم – 1400
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400 – 1401 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش وپرورش، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب زیست شناسی 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:

فصل 1: گفتار یک از عنوان تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر عنوان “مدل مولکولی دنا”، گفتار سه از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سر عنوان “نقش پروتئین ها”، از عنوان عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل

فصل 2: گفتار یک از عنوان تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار یک، گفتار دو از عنوان محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار دو

فصل 3: گفتار دو از عنوان مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل

فصل 4: گفتار سه از ابتدای گفتار تا سر عنوان “گونه زایی”

فصل 5: گفتار دو از عنوان تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار، گفتار سه از عنوان سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل

فصل 6: گفتار دو از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار دو، گفتار سه از عنوان جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا پایان فصل

فصل 7: گفتار دو از عنوان مهندسی بافت تا آخر گفتار دو

فصل 8: از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل

فیزیک 1 110214 دهم – 98 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.

در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 2 111244 یازدهم – 99 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.

در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 3 112244 دوازدهم – 1400 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.

در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.

براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400 – 1401 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش وپرورش، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:

فصل 1: بخش 1 – 3 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 2: بخش های 2 – 3 و 2 – 4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 3: از مبحث ” ادراک شنوایی” در صفحه 73 تا سر بخش 3 – 7، صفحه 86 تا صفحه 88 شامل مباحث “سراب و پاشندگی نور” به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 4: بخش 4 – 4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات کنکور سراسری علوم انسانی 1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
دین و زندگی 1 110205 دهم – 98 آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.

فعالیت های دارای علامت * (ستاره)

محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها

دین و زندگی 2 111205 یازدهم – 99
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • با توجه به این که در سال 99 در برخی از استان ها برای دانش آموزان پایه یازدهم،  کتاب های دین و زندگی چاپ 98 توزیع شد که محتوای آن در دو جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ 99 است، لذا برای رعایت عدالت آموزشی در طراحی سوالات آزمون سراسری سال 1401، طرح سوال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد:
 • از مبحث “حرکت زمین” و هفت خط ادامه آن در صفحه 47 سوالی طرح نگردد.
 • صفحه 62 خط 6 از عبارت زیر که در سال 99 به کتاب اضافه شده است، سوال طراحی نشود: …همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند گه در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
دین و زندگی 3 112205 دوازدهم 1400
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد سه درس پایانی کتاب دین و زندگی دوازدهم رشته علوم انسانی، سه درس زیر از این کتاب حذف شده و طرح سوال از آن ها مجاز نمی باشد:
 • درس یازدهم (عصر شکوفایی)، درس دوازدهم (نگاهی به تمدن جدید)، درس سیزدهم (مسئولیت بزرگ ما)
عربی، زبان قرآن 1 110207 دهم – 98 بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2 111207 یازدهم – 99 بخش “للمطالعه” صفحات 57 و 58

بخش البحث العلمی

عربی، زبان قرآن 3 112207 دوازدهم – 1400 بخش خوب است بدانیم صفحه 18
علوم و فنون 3 112203 دوازدهم – 1400 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب علوم و فنون 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:

خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن

فلسفه 1 111226 یازدهم – 99
 • فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه 2 112226 دوازدهم – 1400
 • فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب فلسفه 2 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:

درس های 9، 4 و 12 درس 10 صفحات 79، 78 و 82 درس 11 صفحات 91، 90، 89، 88، 87

منطق 110232 دهم – 98
 • پیرابند های آبی ستاره دار
 • حکایت ها
 • پاورقی ها
 • صفحات “آنچه در این بخش می خوانیم”
 • صفحات “عناوین بخش ها”
 • فرهنگ اصطلاحات
جامعه شناسی 3 112222 دوازدهم – 1400 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:

مطالب بخوانیم و بنویسیم، ببینیم و بدانیم و درس 6

جغرافیای 2 111218 یازدهم – 99 مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیای 3 (کاربردی) 112218 دوازدهم – 1400
تاریخ 1 110219 دهم – 98
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
تاریخ 2 111219 یازدهم – 99
تاریخ 3 112219 دوازدهم – 1400
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد درس های 1 و 2 از کتاب تاریخ 3 طرح سوال از دروس مذکور مجاز نیست.
حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی 1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
عربی، زبان قرآن 1 110208 دهم – 98 بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است.

کلیه قواعد پاورقی

بخش “البحث العلمی”

عربی، زبان قرآن 2 111208 یازدهم – 99
عربی، زبان قرآن 3 112208 دوازدهم – 1400
اصول عقاید 1 110227 دهم – 98
 • تمام قسمت های بیشتر بدانیم
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 1400، 108
 • مبحث “بیان خاطره” صفحه 32
 • تمام مباحث پاورقی ها
 • تحقیق کنید صفحات 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 1400، 108
 • مبحث “تلاش” صفحات 17، 40، 61، 62
 • مبحث “خودکاوی” صفحه 96
 • مبحث “جستجو در قرآن” صفحه 106
 • مبحث “کشف دلیل” صفحه 105
اصول عقاید 2 111232 یازدهم – 99
 • قسمت “برای مطالعه” صفحه 141
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 19، 28، 46، 59، 69، 82، 91، 1400، 113، 123، 135
 • فعالیت “تحقیق کنید” صفحات 20، 29، 46، 38، 59، 82، 91، 1400، 113، 123، 135
 • فعالیت “گفتگو کنید” صفحه 38
 • فعالیت “اندیشه” صفحات 14، 36، 63، 74
 • مبحث “تدبر” صفحات 77 و 88
 • تمام مباحث پاورقی
اصول عقاید 3 112227 دوازدهم – 1400
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 18، 24، 31، 58، 54، 61، 71، 73، 81، 82، 86، 96، 93، 94، 107، 118، 130
 • قسمت “برای مطالعه” صفحه 84
 • فعالیت صفحه 114
 • تمام مباحث پاورقی
 • مبحث “تفکر” صفحه 125
 • متن صفحه 28 با عنوان “به دو نمونه توجه کنید تا پایان صفحه”
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک  1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
شیمی 1 110210 دهم – 98
 • پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
شیمی 2 111210 یازدهم – 99
 • پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
 • نام گذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
شیمی 3 112210 دوازدهم – 1400
 • پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 1400 – 1401 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب شیمی 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:
 • فصل 1: صفحه 1، خود را بیازمایید صفحه 9، پیوند با صنعت صفحه 11، پیوند با زندگی صفحه 31 تا انتهای صفحه 32
 • فصل 2: از آغاز فصل تا صفحه 39 ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون، پیوند با زندگی صفحه 49 و 50، خود را بیازمایید صفحه 62
 • فصل 3: از آغاز فصل تا صفحه 67، سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زودگداز تا صفحه 73، پیوند با زندگی صفحه 83، با هم بیندیشیم صفحه 85 و 86
 • فصل 4: از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی
زمین شناسی 11237 یازدهم – 99 بیشتر دانید ها و مفاخر ایران و جهان
ریاضی 1 110211 دهم – 98 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
عربی، زبان قرآن 1 110206 دهم – 98 بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2 111206 یازدهم – 99 بخش المعربات الفارسیه

بخش البحث العلمی

عربی، زبان قرآن 3 112206 دوازدهم – 1400  بخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانیم صفحه 65
دین و زندگی 1 110204 دهم – 98
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایانی) گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
دین و زندگی 2 111204 یازدهم – 99
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایانی) گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • با توجه به این که در سال 99 در برخی استان های برای دانش آموزان پایه یازدهم، کتاب های دین و زندگی چاپ 98 توزیع شد که محتوای آن در دو جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ 99 است، لذا برای رعایت عدالت آموزشی، در طراحی سوالات آزمون سراسری سال 1401، طرح سوال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد:
 • از مبحث “حرکت زمین” و شش خط ادامه آن در صفحه 42 سوالی طرح نگردد.
 • صفحه 54 خط دهم از عبارت زیر که در سال 99 به کتاب اضافه شده است سوال طراحی نشود: …همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
دین و زندگی 3 112204 دوازدهم – 1400
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی پایانی) گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی 1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
روان شناسی 111224 یازدهم – 99 بخش برای مطالعه تمام دروس

پانویس ها انگلیسی تمام صفحات کتاب

جامعه شناسی 1 110220 دهم – 98 مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار 1 110212 دهم – 98 تمام مطالب بخش خواندنی کتاب
ریاضی و آمار 2 111212 یازدهم – 99
ریاضی و آمار 3 112212 دوازدهم – 1400
اقتصاد 110221 دهم – 98 قسمت های برای مطالعه، فعالیت های تحقیق کنید، بحث کنید، گفت و گو کنید، بررسی کنید، مقایسه کنید، گزارشی تهیه و ارائه کنید.
جامعه شناسی 2 111222 یازدهم – 99 مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”

برای مشاهده لیست حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱ ، فایل زیر را دانلود نمایید:

دانلود حذفیات کنکور۱۴۰۱
اصلاحیه حذفیات کنکور سراسری 1401

(به محض انتشار اصلاحیه حذفیات کنکور۱۴۰۱ لینک مربوطه در این قسمت قرار داده خواهد شد)

pdf حذفیات کنکور سراسری 1400

اصلاحیه حذفیات کنکور سراسری 1400

مشاوره حذفیات آزمون سراسری 1401

بسیاری از داوطلبان با وجود ساعات مطالعه بسیار بالا استفاده از منابع آموزشی و تستی و تلاش بسیار، به خاطر نداشتن آگاهی از روش های اصولی برنامه ریزی و عدم اطلاع از روش های صحیح مطالعه دورس، ممکن است به رتبه و دانشگاه دلخواه خود دست نیابند. مشاوره تحصیلی نقش مهمی را در موفقیت داوطلبان در این مسیر دارد.

مشاوره تحصیلی نقش مهمی در هدایت تحصیلی داوطلبان، آموزش شیوه های صحیح مطالعه، کنترل استرس و اضطراب داوطلبان و ارائه راهکارهای برای موفقیت و رسیدن به اهداف داوطلبان دارد در کنکور دارد. با کمک مشاوره تحصیلی می توان توانایی ها، نقاط قوت و ضعف دانش آموزان را شناخت و متناسب با توانمندی های فردی برای آنها برنامه ریزی نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام طرح مشاوره و برنامه ریزی درسی مجموعه بزرگ مشاور گروپ، همین حالا فرم ذیل را تکمیل نمایید و منتظر تماس از سمت ما باشید.

مشاوره و برنامه ریزی تضمینی کنکور سراسری

فاکتورهای مشاوره و برنامه ریزی مجموعه بزرگ مشاور گروپ

 • برنامه ریزی و شخصی سازی برنامه با توجه به نقاط قوت وضعف دانش آموزان
 • ارائه راهکار های مناسب جهت جلوگیری از افت تحصیلی
 • آموزش شیوهای صحیح مطالعه,یادگیری,یادداشت برداری ,خلاصه نویسی وپاسخگویی به سوالات تشریحی و تستی
 • افزایش قدرت تمرکز وکاهش بی دقتی وتقویت حافظه وافزایش بازده
 • آموزش مهارت های آزمون دادن شامل شیوه صحیح آمادگی برای هر آزمون مدیریت زمان و مدیریت استرس و تحلیل آزمون
 • معرفی بهترین منابع درسی وبهترین ازمونهای ازمایشی
 • راهکار وشیوه مناسب مطالعه و فراگیری هر درس مطابق ویژگی های هر درس
 • افزایش انگیزه اعتماد به نفس ورفع مشکلات مربوط به آن
 • شیوه های درست جمع بندی و مرور درس ها در زمان مناسب آن

داوطلبان، برای مشاهده حذفیات کنکور سراسری 1401، می توانند به این مقاله آموزشی مراجعه نمایند. برای کسب اطلاعات تکمیلی تر می توانید با کارشناسان مجموعه مشاور گروپ به شماره 9099071614 تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید. 

3.7/5 - (6 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه حذفیات کنکور ۱۴۰۱

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. رضا

  از زیست دوازدهم ک هیچی نموند ک!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخ
 2. سارا

  بهتر خب

  پاسخ
 3. maryam

  سلام.
  ببخشید این حذفیات الان شامل حال ما پشت کنکوری ها که از کنکور ۹۹
  موندیم نمیشه ، میشه؟

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.