ثبت نام تکمیل ظرفیت با آزمون دانشگاه آزاد

تکمیل ظرفیت

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام تکمیل ظرفیت با آزمون دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

این مقاله ی آموزشی سعی دارد بصورت کاربردی به مبحث راهنمای ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی و کاردانی و دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد بپردازد. در صورت وجود هرگونه سوال در رابطه با فرایند تکمیل ظرفیت می توانید با کارشناسان مشاور گروپ تماس بگیرد. با ما همراه باشید.

تکمیل ظرفیت

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام تکمیل ظرفیت

1- پذیرفته‌شدگان و ذخیره‌های همه رشته‌ها بـدون توجـه بـه زمان شروع به تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتایج باید شخصاً دریکی از روزهـای چهارشـنبه 96/12/2 و پنج‌شنبه 96/12/3 با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت‌نام به واحدهای ذی‌ربط که نشانی و تلفن آن‌ها در سامانه اینترنتـی مرکـز ســـــــــنجش و پـــــــــذیرش دانشـــــــــگاه بـــــــــه آدرس: www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنــین ســامانه دانشـگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir درج‌شده است مراجعه نمایند.

تبصــره:

پذیرفته‌شدگان واحـدهای علـوم و تحقیقــات، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، تهـران شـرق، پزشـکی تهران، الکترونیکی، بروجرد، سنندج، نجف‌آباد، تبریـز، کـرج، قــم، شــیراز، پرنــد، مشــهد، همــدان و اراک جهــت اطــلاع از چگـونگی و زمـان ثبت‌نام مقتضـی اسـت بـه آدرس سـایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه نمایند.

 • علوم و تحقیقات - srbiau.ac.ir
 • تهران مرکزی - iauctb.ac.ir
 • تهران جنوب - azad.ac.ir
 • پزشکی تهران - iautmu.ac.ir
 • تهران شمال - iau-tnb.ac.ir
 • تهران شرق - iauet.ac.ir
 • الکترونیکی - iauec.ac.ir
 • نجف‌آباد - iaun.ac.ir
 • بروجرد - aiub.ac.ir
 • سنندج - iausdj.ac.ir
 • تبریز - iaut.ac.ir
 • کرج - kiau.ac.ir
 • قم - qom-iau.ac.ir
 • شیراز - iaushiraz.ac.ir
 • پرند - piau.ac.ir
 • مشهد - mshdiau.ac.ir
 • همدان - iauh.ac.ir
 • اراک - iau.arak.ac.ir

2- اعلام شدگان ذخیـره بایـد در روزهـای تعیین‌شده، بـه واحدهای دانشگاهی مراجعه نموده و آمادگی خود را کتبـاً طبـق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسئولین مربوطه، بـرای ثبت‌نام اعـلام نماینـد، سـپس در سـاعت 9 صـبح روز شــنبه 96/12/05 به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند تا در صورت عدم تکمیل ظرفیـت بـا پذیرفته‌شدگان اصـلی و وجـود ظرفیت باقی‌مانده، بـا رعایـت حـق تقـدم نمـره، تـا حـد تکمیـل ظرفیت مصوب از آنان ثبت‌نام به عمل آید.

3- عــدم مراجعــه پذیرفته‌شدگان در روز مقــرر به‌منزله انصراف از ثبت‌نام تلقـی شـده و هیچ‌گونه اعتراضـی پذیرفتـه نخواهد شد.

نکات مهم در فرایند ثبت نام تکمیل ظرفیت

4- پرونده کلیه پذیرفته‌شدگان علمـی آزمـون سـال 1396 جهت احراز صلاحیت‌های عمومی تحت بررسی است و نتیجـه آن متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیت‌های عمومی سازمان مرکزی به اطلاع واحدهای دانشگاهی خواهد رسید.

5- دانشــجویان غیــر مشــمول وظیفــه عمــومی (خــواهران یــا برادران دارای کارت معافیـت یـا کـارت پایـان خـدمت) کـه به‌منظور انتقال، تغییر رشته و یا تغییر مقطع در آزمون مجدد شرکت نموده و پذیرفته‌شده‌اند، لازم است ضمن مراجعه به واحد اولیـه و ارائه کارنامه اینترنتی قبولی درخواسـت تسویه‌حساب نمـوده و پس از پرداخـت هزینه‌های مربـوط مـدارک تحصـیلی خـود را دریافــت و جهــت ثبت‌نام بــه واحــد مقصــد مراجعــه نماینــد (دانشجویان مشمول مجاز به شرکت در آزمون مجدد نمی‌باشند).

6- دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی با تکمیل فرم مربوطه، متعهد می‌شوند پس از گذراندن دروس علوم پایه، به هر واحـدی کــه دانشــگاه بــا توجــه بــه امکانــات خــود ازنظر آموزشــی و بیمارستانی برای ادامه تحصیل آنان تعیین و اعلام می‌نماید، منتقل‌شده و ادامه تحصیل دهند و حق هیچ‌گونه اعتراضی در این مورد نداشته باشند.

7- با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشور، مجوز ثبت‌نام اتباع خـارجی مقـیم متعاقـب انجـام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت‌های اقـامتی اتبـاع مزبـور و اعـلام رسـمی آن توسـط آن اداره خواهـد بـود و تـا قبـل از آن پذیرش این افراد به‌صورت موقت می‌باشد.

8- شروع کلاس‌های درس هر واحد یـا مرکـز دانشـگاهی بـا توجه به امکانات آموزشی در مهرماه یا بهمن‌ماه سـال جـاری و زمان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت‌نام

1- اصل دیپلم کامل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام قدیم متوسطه و یا اصل گواهی اتمـام دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همراه تصویر آن‌ها.

تذکر:

چنانچه پذیرفته‌شده اصل مدرک تحصیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائه کند، باید متعهد گردد اصل مدرک را قبل از پایـان نیمسـال اول بــه دانشــگاه تحویــل دهــد و تعهــد مــذکور نیــز همــراه بــا تضمین‌های مالی (چک یا سفته به مبلغ ده میلیون ریال) می‌باشد.

2- اصــل شناســنامه عکس‌دار و دو بــرگ تصــویر از تمــام صفحات آن (اصل شناسنامه صرفاً برای تطبیق خواهد بود).

3- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی (اصل کارت صرفاً برای تطبیق خواهد بود).

4- شــش قطعــه عکــس 4*3 تمام‌رخ کــه اخیــراً تهیــه و مشخصات پذیرفته‌شده در پشـت آن‌ها نوشته‌شده باشـد. (بـرای مشمولین 12 قطعه).

5- اصل و دو برگ تصویر مدرک مشخص‌کننده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته‌شدگان مرد.

6- تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت‌نام، فرم‌های مربـوط به تعهدات و سایر فرم‌هایی که از طرف واحد یا مرکز دانشگاهی در اختیار هر یک از پذیرفته‌شدگان متقاضی ثبت‌نام قرار خواهـد گرفت.

داوطلبان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بخوانند

7- مشمولان دیپلمه‌ای کـه بـا اسـتفاده از تعهـدات خـدمتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از خدمت دوره ضرورت معـاف می‌باشند و معافیت آنان پس از انجام تعهد مقرر صادر می‌گردد باید موافقت‌نامه رسمی از وزارتخانه یـا سـازمان متبـوع (چنانچـه لطمه‌ای به انجام تعهدات وارد نشود) را ارائه دهند. افـرادی کـه به‌عنوان سـرباز معلـم مشـغول خـدمت وظیفـه عمومی هستند برای ثبت‌نام لازم است با مجوز وظیفه عمـومی از خدمت ترخیص گردند.

8- شـاغلین نیروهـای نظـامی و انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایران بایستی گواهی موافقـت و معرفـی سـازمان مربوطـه را ارائـه نمایند.

9- پذیرفته‌شدگانی که در فرم ثبت‌نام اینترنتـی شـرکت در آزمون، خـود را مشـمول ماده‌واحده مصـوب مجلـس شـورای اســلامی موضــوع اســتفاده از ســهمیه رزمنــدگان و ایثــارگران دانسته‌اند، باید هنگام ثبت‌نام فرم مربـوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران را تکمیـل و بـه واحـد یـا مرکـز دانشگاهی ارائه دهند. دانشـگاه آزاد اسـلامی به‌منظور حصـول اطمینان از صحت مدارک مربوط به استفاده‌کنندگان از سـهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران مراتـب را به‌طور جمعـی از ارگان‌های ذی‌ربط استعلام نموده و نتیجـه آن را متعاقبـاً بـه واحـدها و مراکـز دانشگاهی ابلاغ خواهند نمود. بدیهی است چنانچه در هر زمان از ثبت‌نام و یـا حـین تحصـیل، واجـد شـرایط بـودن ایـن قبیـل از دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسـد، دانشـگاه از ادامه تحصیل آنـان ممانعـت بـه عمـل خواهـد آورد و در ایـن صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علـت سوءاستفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قـانونی آن‌ها بـرای دانشـگاه محفوظ خواهد ماند.

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی:

1- شهریه پذیرفته‌شدگان آزمـون از دو بخـش شـهریه پایـه (ثابـت) و متغیــر تشکیل‌شده کـه در هــر نیمسـال تحصــیلی از دانشجویان دریافـت می‌گردد. عـلاوه بـر دو مـورد فوق‌الذکر دانشجویان فقط در بدو ورود بـه دانشـگاه و در نیمسـال اول بایـد مبلغ 1180000 ریال بـرای پذیرفته‌شدگان مقـاطع کارشناسـی و دکترای حرفه‌ای و مبلـغ 1060000 ریـال بـرای پذیرفته‌شدگان مقطع کـاردانی ناپیوسـته به‌عنوان هزینـه خـدمات آموزشـی بـه شماره‌حساب جـاری اعلامـی از سـوی محـل دانشـگاهی قبـولی واریز نمایند.

2- کلیه پذیرفته‌شدگان آزمون که قصد ثبت‌نام دارنـد بایـد شهریه، هزینه خدمات آموزشـی و مبلـغ 27500 ریـال حـق بیمـه دانشجویی را پس از انجام مراحل ثبت‌نام صرفاً به‌حساب جـاری واحد یا مرکز دانشـگاهی کـه از طـرف محـل دانشـگاهی اعـلام خواهد شد واریز نمایند.


مطالب تکمیلی

برای آگاهی از جدیدترین اخبار تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بر روی عکس زیر کلیک نمایید.

مشاور گروپ

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام تکمیل ظرفیت با آزمون دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

دریافت کارنامه کنکور 1401