تمام روش های مطالعه رتبه 1 تجربی کنکور 97 + مصاحبه خواندنی

روش های مطالعه

جهت مشاوره در زمینه تمام روش های مطالعه رتبه 1 تجربی کنکور 97 + مصاحبه خواندنی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

روش های مطالعه  : سلام دوستان … انسان ها را رویاهای ایشان و بعدها، هدف های روشن و مشخص شان به پیش می برند و در ناملایمت ها استوار باقی نگاه می دارند… رویاها و اهداف تو برای تحصیل و اشتغال در علوم تجربی و علوم پزشکی چیست و تا به کجا خواهد بود؟ (از کودکی تا به حال)…

روش های مطالعه

روش های مطالعه  :   هدف و رویای من این است که بعدها وقتی اسمی از من برده می شود، چیزی جز خاطرات نیکو و اثرات مثبت نباشد و به نیکی از من یاد شود. هدف من خدمت به مردم تا جائی است که چیزی از خودم هم باقی بماند…

 

سر فصل ها

روش های مطالعه  :  درصد های امیررضا براتی در کنکور 97:

زبان و ادبیات فارسی : 94.7

زبان عربی : 100

معارف : 84

زبان خارجه : 89.4

زمین شناسی : 20

ریاضیات :96.7

زیست شناسی : 94.7

فیزیک :100

شیمی :92.2

روش مطالعه دروس عمومی رتبه ۱ کنکور تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

روش مطالعه ادبیات رتبه ۱ تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

ادبیـات را بـه صـورت موضوعی مطالعـه میکـردم؛ یعنی شـش مبحث اصلـی ادبیـات شـامل:

قرابت مفهومی، زبان فارسـی، آرایه هـا، لغات، تاریـخ ادبیات و املا را بـه صورت تفکیک شـده میخواندم و تسـت میزدم؛ البته مباحثـی مثل لغت و تاریخ ادبیـات را بسـیار مـرور میکـردم تـا در خاطـرم بماند؛ برای مثال، شـاید بعضـی از لغات را ۱۰ یـا ۱۲ بـار خوانده باشـم. برای مابقی مباحث نيز بیشـتر تسـت مـیزدم تا مطالعه کنـم؛ چـون معتقدم كه با تسـت زدن، لِم سـؤال دسـت داوطلب می آیـد .در کل به طور میانگیـن روزی یک سـاعت بـرای مطالعۀ ادبیات وقت میگذاشـتم.

روش مطالعه عربی رتبه ۱ تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

تلاش میکـردم تـا از روی کتـاب درسـی مطالـب را یـاد بگیـرم و بعد بـا توجـه بـه آموخته هایـم و تکنیک‌هـای تسـت زنـی، تسـت بزنم؛ بـرای مثـال، خیلی وقت هـا در سـؤالهای ترجمه، بررسـی کل سـؤال لازم نیسـت و با ترجمۀ فعـل و توجه بـه نـوع ضمیـر بـه کار رفتـه یـا جمـع و مفرد بـودن کلمـه، میتـوان به پاسـخ صحیح رسید. بـه نظـر من اگر قواعـد و اصول عربی را یـاد بگیری، فراموش نخواهی کـرد. برای همین، وقـت کمتـری به این درس اختصـاص میدادم و در هفته به طور میانگین چهار سـاعت برای درس عربی وقت میگذاشـتم.

روش مطالعه معارف اسلامی (دین و زندگی) رتبه ۱ تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

فراگيري معارف اسلامی نیاز به تکرار بسـیار دارد. باید بـه آیه های قرآنی کـه در کتـاب درسـی آمـده اسـت، مسـلط بـود و آنهـا را حفـظ کـرد. به همیـن دلیل، مطالعـۀ آن، زمـان بـر اسـت و بایـد مطالـب را بارهـا مطالعه نمـود تا به درصـد مطلوبی دسـت یافـت .خـود من حجم زیـادی از مطالعـۀ دروس عمومـیام را به مطالعـۀ معارف اسلامي اختصاص میدادم؛ شـاید به این دلیل که در این درس، مطالعۀ کتاب درسـی، مهمتر از تسـت زنی اسـت.

روش مطالعه زبان انگلیسی رتبه ۱ تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

زبـان انگلیسـی ام چنـدان خـوب نبـود و در آزمون هـای آزمایشـی جزو درصدهـای پایینـم بـود، اما با مطالعه و تکرار، توانسـتم ضعفم را رفع کنـم. برای توانمند شـدن در ایـن درس، متـن کتاب درسـی را روزنامـه وار میخواندم تا بفهمـم که موضوع آن چیسـت و شـمای کلـی درس دسـتم بیایـد.

از کتابهـای کمک آموزشـی نیز برای مسـلط شـدن بـر قواعـد و فراگیـری نحـوۀ تسـت زنی در ايـن درس اسـتفاده میکردم؛مثلا بـرای تسـلط بـر درک مطلب، که در کنکور هشـت سـؤال از آن می آیـد، متنهای درک مطلـب زیـادی را مطالعـه میکـردم تا بتوانم هـر درک مطلبی را بـا وجود کلمات جدیـد و ناشـناخته پاسـخگو باشـم. بـه داوطلبان پیشـنهاد میدهـم بـرای اینکه معنی لغـات را فرامـوش نکننـد، معنـی آنهـا را در قالب جمله فـرا بگیرند. برای ایـن درس نیز چهـار سـاعت در هفته وقت میگذاشـتم.

رتبه های برتر

همين امسال ميتوني پزشكي رو بدست بياري
به حرفاي ديگران توجهي نكن
تو سال كنكور ما دانشجوهاي پزشكي هم پر بود از آدماي شكست خورده اي كه ميخواستن ما هم مثل اونا از هدفمون دست بكشيم و بي خيال شيم ولي ما ادامه داديم براي هدف مقدس پزشكي ? ادامه داديم براي خدمت به خلق خداي عزيز ❤️
با داشتن یک برنامه ریزی حرفه ای میتونی  يه استارت اصولي و درست براي قبولي پزشكي و دندون پزشكي داشته باشي ؛ با استفاده از اين برنامه ميتوني تا خرداد 98  ،  17 الي 18 دور درساتو بخوني و روشون مسلط شي و همين امسال پزشكي رو بدست بياري ? براي كسب اطلاعات بيشتر و تهيه برنامه همين الان با شماره زیر تماس بگیر??

مشاور گروپ

روش مطالعه دروس اختصاصی رتبه ۱ کنکور تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

روش مطالعه زمین شناسی رتبه ۱ تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

درس زمین شناسـی در زیر گروه یـک علوم تجربـی ضریب نـدارد. برای همیـن وقـت کمـی را بـه آن اختصـاص مـیدادم؛ در واقع فقـط هفته ای یک سـاعت یا حتـی کمتـر از آن بـرای این درس تسـت میزدم.

روش مطالعه ریاضی و فیزیک رتبه ۱ تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

دروس ریاضـی و فیزیک برای داوطلبان گروه آزمايشـي علـوم تجربی نیز بسـیار مهـم و تأثیرگـذار اسـت . من سـعی کردم كـه اول ایـن دروس را سـر کلاس و با مطالعـۀ درس نامـۀ کتـاب یـاد بگیـرم و سـپس بـا تسـت و تمرین زیـاد به آنها مسـلط شـوم؛ البتـه در هـر دو درس، وقـت زیـادی بـرای مطالعه نمیگذاشـتم و بیشـتر تسـت مـیزدم. مـن بـه طـور ذاتی در هـر دو درس توانمند بـودم؛ با این همه، بـرای هر یک به طـور متوسـط هفته ای شـش یـا هفت سـاعت وقت میگذاشـتم.

روش مطالعه زیست شناسی رتبه ۱ تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

کتـاب زیست شناسـی را بایـد بسـیار مطالعه کـرد و بـه متن آن کاملا مسـلط شـد. در ضمـن تسـت هم بايـد زیاد حل کـرد. خود من بـرای این درس، تسـت زیـادی از انتشـارات مختلـف میزدم و برای تسـت زدن هم نگاهم به تسـتهای دشـوار بـود و بـه ایـن فکـر نمیکـردم کـه شـبیه این سـؤال تا حـاال در آزمـون سراسـری داده نشـده اسـت؛ چون شـاید طراحـان آزمون سراسـری امسـال، سـؤال متفاوتـی میدادند کـه همیـن طور نیز شـد و سـؤالهای زیست شناسـي امسـال، در مقايسـه با سـالهاي گذشـته، تا حـدودی متفـاوت بود. در کل بیشـترین سـاعت مطالعـۀ مـن بـه درس زیست شناسـي تعلـق داشـت.

بـرای روزهـای تعطیـل حداقـل سـه سـاعت زیست شناسـي میخوانـدم و در کل بـه طـور میانگیـن هفتـهای ۲۰سـاعت بـه مطالعـۀ زیست شناسـي اختصـاص مـیدادم.

روش مطالعه شیمی رتبه ۱ تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

تلاش میکـردم به خـود کتاب درسی کاملا مسـلط شـوم تـا بتوانم به سـؤال هایی که به حفظیات شـیمی مربوط میشـود پاسـخ بدهم. برای بخش محاسبات نیـز زیـاد تمریـن کردم و بـا تمرین زیاد، محاسـباتم قوی شـد. بعضی از سـؤالهای این درس نیـز نـه حفظـی اسـت نه محاسـباتی، و برای پاسـخ به این سـؤالها بایـد مفاهیم دروس شـیمی را کاملا فهمید و دانسـت که هـدف از طرح این مطلب در کتاب درسـی چیسـت و چـه فایـده ای دارد؛ برای مثال، من سـعی میکردم كه یک واکنش شـیمیایی ً وقتـی یـک مولکـول با مولکـول دیگـر برخورد را در ذهنـم تجسـم کنـم: اینکـه فرض میکنـد چـه اتفاقـی میافتد.

به یـاری این تحلیـل، راحت تر از پس سـوال های شـیمی بـر می آمـدم. بـرای شـیمی نیـز بعـد از زیست شناسـي، بیـش از سـایر درس هـا وقـت میگذاشتم،حدوداً ۱۰ سـاعت در هفتـه درس میخواندم.

البتـه باید بگویم که سـاعتهای ذکر شـده بـرای زمانی بود که تعطیل بودیم و مدرسـه نداشـتیم، امـا در دوران مدرسـه، بـه غيـر از روزهـای تعطیـل، شـش یـا هفـت سـاعت مطالعـه میکردم.

برخلاف عده ای که میگویند باید اسفند ماه تمام درس ها را خواند و به پایان رساند، من اواسط اردیبهشت به طور کامل درس هایم تمامشد و به جمع بندی جامع درس ها رسیدم اوایل میخواستم که پزشکی دانشگاه تهران قبول شوم، اما در طی سال چهارم، وقتی دیدم که در آزمون های آزمایشی رتبه های خوبی کسب می‌کنم، تصمیم گرفتم که رتبۀ تک رقمی بیاورم و در نهایت به خودم گفتم که چرا برای رتبۀ یک درس نخوانم.

تعطیلات نوروز از نگاه رتبه ۱ تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

میدانسـتم که اگـر از این ایـام خوب اسـتفاده کنـم و برنامـه مطالعاتی دقیقـی داشـته باشـم، میتوانـم از خیلی از داوطلبان کـه در این ایـام مطالعه نمیکنند، جلـو بزنـم و خـودم را بالا بکشـم. برای همیـن طبق برنامـه آزمون های آزمایشـی درس میخوانـدم و بـه جمع بنـدی دروس پایـه و مطالعـۀ مباحـث نیمسـال اول سـال چهارم می پرداختـم. لازم اسـت بگویـم کـه برخلاف عـده ای کـه میگویند باید اسـفندماه تمام درسهـا را خوانـد و بـه پایان رسـاند، من اواسـط اردیبهشـت بـه طور کامـل درس هایم تمـام شـد و بـه جمع بندی جامـع درسها رسـیدم.

یک روز قبل از کنکور رتبه ۱ تجربی ۹۷ امیر رضا براتی

صبـح قبل از کنکـور، حـدود یک یا دو سـاعت معـارف اسلامي خواندم و روی مباحثـی کـه کمتـر مطالعـه کـرده بـودم، تمرکـز کـردم. بعـد مباحث مشـترک سـؤال های کنکـور ریاضـی را حـل کـردم و غـروب هـم همـراه خانـواده بیـرون رفتم و در نهایـت بـه خانـه برگشـتم و بـه موقع خوابیدم.

نحوه استفاده از ماشین حساب امیر رضا براتی نیا رتبه ۱ کنکور تجربی ۹۷

مسـائل را ذهنی یا بـا کاغذ حـل میکـردم و اصلا از ماشـین حسـاب اسـتفاده نمیکردم؛ چون در جلسـۀ آزمون نمیشـود از ماشـین حساب اسـتفاده نمود.

 

مشاور گروپ

? دوست عزيزم
نميدونم چه گذشته ناهمواري رو طي كردي
نميدونم چه روزاي سختي رو گذروندي …
شايد بارها تلاش كردي و شكست خوردي …
شايد بارها به خودت گفتي اين دفعه فرق ميكنه ولي بازهم به در بسته خوردي ?
اشكالي نداره ?
چي از اين زيباتر كه با عشق به هدفت از خواب بلند بشي و دوباره روز و شبتو بسازي ؟؟
چي ازين زيباتر كه در راه رسيدن به هدفت تلاش كني و عرق بريزي ?
اين سختي ها لذت بخشه
اين دردها آرامش دهنده ست ☺️
5/5 - (3 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه تمام روش های مطالعه رتبه 1 تجربی کنکور 97 + مصاحبه خواندنی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. User

  سلام من امروز باشما تماس گرفتم جهت اعلام نتایج آزمون تیزهوشان دهم
  شما ۱ساعت منُ پشت خط نگه داشتین و به این خطُ به اون خط وصل کردین
  آخر هم میگین برای خرید سربازی زنگ زدین؟؟؟؟؟
  خجالت نمیکشید واقعا که آدمای بیشعوری هستید
  ۱ساعت دقیقه ای ۲۵۰۰ت میفهمین یعنی چی؟؟؟
  برین از خدا بترسین

  پاسخ
 2. nastaran

  من گذشته سختی داشتم خیلی سخت و دو هفته پیش هم مادرمو از دست دادم…سال 99 کنکور دارمو رشتم ریاضیه ..اوایل فقط میخواستم یه دانشگاه دولتی قبول شم بعدش میخواستم تو رشته موردنظرم دانشگاه دولتی قبول شم..برام فرقی نداشت…امااا الان و از یک هفته پیش تصمیم گرفتم تک رقمی بش و واسش خیلی تلاش کنم…شاید خیلیا بهم بخندنو بگن تو معدلت17.5 هستو نمیتونیو…. من میگم به معدل ربط نداره.اما میخوام ثابت کنم میتونم…امیدوارم سال دیگه به همونی ک میخوام برسم

  پاسخ
  1. user3

   عرق سعی محال است که ممکن نشود … پیروز باشید …

   پاسخ
  2. اناهیتا

   حتما موفق میشی و روح مامان نازنینت از این موفقیت شاد میشه

   پاسخ
  3. faeze

   به خودت ایمان داشته باش و مطمئن باش اگر بخوای کاری رو انجام بدی حتما بهش می رسی

   پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

قبولی تضمینی کنکور ۱۴۰۳
نصب اپ دانش آموزی