بودجه بندی عربی کنکور 97 بهمراه مباحث تست خیز

بودجه بندی عربی کنکور 97

جهت مشاوره در زمینه بودجه بندی عربی کنکور 97 بهمراه مباحث تست خیز

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

بودجه بندی عربی کنکور 97 برای داوطلبانی که به دنبال کسب رتبه ی خوب هستند بسیار مورد سوال و با اهمیت است هر چند که اکثر داوطلبان نسبت به این درس کلیدی بی اهمیت هستند و مطالعه ی آن را زیاد جدی نمی گیرند.

بودجه بندی عربی کنکور 97سر فصل ها

بودجه بندی عربی کنکور 97 , بخش های مهم عربی کنکور 97

ترجمه:

این بخش شامل 8 سوال است.
5 سوال آن شامل ترجمه عربی به فارسی، 2 سوال تعریب و 1 سوال مفهومی است.

درک مطلب:

این بخش شامل 9 سوال می باشد.
4 سوال آن از متن طراحی می شود و 2 سوال حرکت گذاری و 3 سوال تجزیه و ترکیب است.
تجزیه و ترکیب آن دسته از سوالاتی است که مربوط به نقش کلمات در جمله ها و حرکت گذاری حروف می باشد.

قواعد:

این بخش شامل 8 سوال است.
این بخش در بین موضوعات قواعد پخش می شود و هرساله متفاوت است.

بودجه بندی عربی کنکور 97 ,  اولویت بندی مباحث مهم درس عربی در کنکور:

بودجه بندی عربی کنکور 97 , در این قسمت ما اولویت بندی مباحث را طبق بودجه بندی عربی تعیین کرده ایم.

برای خواندن درس عربی باید به اولویت بندی توجه کنید، زیرا باعث می شود که در زمان صرفه جویی کنید.

همچنین روی مباحثی که کم اهمیت تر هستند، زمان کمتری بگذارید.

ترجمه و تعریب (هرسال 7 تست از این مبحث طراحی می شود.)
اعراب و ترکیب (6 الی 7 تست)
متن و درک مطلب ( هرسال 4 تست از این مبحث طراحی می شود.)
تحلیل صرفی و اعراب ( 3 الی 4 تست)
مباحث مفهوم، معتل و مضاعف (هرکدام 1 تست)

بودجه بندی عربی کنکور 97 

بودجه بندی عربی کنکور 97 : همچنین مبحث اعراب و ترکیب نیز هر سال 6 الی 7 سوال را به خود اختصاص داده است.

از کم سوال ترین مباحث نیز می توانیم مبحث مفوم را نام ببریم که هر ساله 1 سوال را به خود اختصاص داده است.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻟﺤﺎظ بودجه بندی تستی

بودجه بندی عربی کنکور 97 : ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻌﺮﯾﺐ 

بودجه بندی عربی کنکور 97 : راحترین مبحبث عربی کنکور هست که به همه توصیه می کنم حتما این مبحث رو بخوبی بخونید

 چون ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺮح ﻣﯿﺸﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺮﻣﺎل و ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﻫﺴﺘﻦ . اﮔﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رو ﺧﻮب ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ ﺣﺪود ۳۰ ، ۳۵ درﺻﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻨﮑﻮر رو ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ . ﺗﻮی ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﻪ ﺑﺨﺸﯽ وﺟﻮد داره ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ.ﺷﻤﺎ اول ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﯿﻦ و بعد از مطالعه خیلی خوب درسنامه برین سراغ تست.

بودجه بندی عربی کنکور 97 : حتما اول روی درسنامه مسلط بشین. ﺗﻮی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ.باز هم تکرار میکنم که ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ به شدت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻪ.ﭼﻮن اﮔﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رو ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮی درس ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﺳﯿﻦ.

بودجه بندی عربی کنکور 97 : ﺑﺨﺶ ﻣﻔﻬﻮم

بودجه بندی عربی کنکور 97 : ﺗﻮی ﮐﻨﮑﻮر ﻋﻤﻮﻣﺎ ۱ ﺗﺴﺖ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺮح ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ. ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ.اﯾﻦ ﺗﺴﺖ رو ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻦ ، اﮔﻪ ﺗﻮﻧﺴﺘﯿﻦ ﺑﻬﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ، اﮔﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﯿﻦ ﺑﻬﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ اﯾﺮادی ﻧﺪاره و ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮﯾﻦ ﺳﺮاغ ﺗﺴﺖ ﺑﻌﺪی.

بودجه بندی عربی کنکور 97 : درک ﻣﻄﻠﺐ

بودجه بندی عربی کنکور 97 : از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۴ ﺗﺴﺖ ﻃﺮح ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رو ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ و ﺑﻌﺪش ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ.ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ زﯾﺎدی از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﯾﻦ.ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﺳﯿﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رو رد ﮐﻨﯿﻦ و در آﺧﺮ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ رو ﯾﻪ دور ﺧﻮﻧﺪﯾﻦ و تست هایی که باید میزدین رو زدین ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ.ﭼﻮن اﮔﻪ وﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ.اﮔﺮم وﻗﺖ ﮐﻢ آورده ﺑﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻧﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ و ﺑﺮد ﮐﺮدﯾﻦ.ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دروس ﺑﻬﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻦ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻞ ﺗﺴﺖ رو در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رو ﺗﻮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ و از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﮐﺪوم ﺑﺨﺶ ، ﮐﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ.

بودجه بندی عربی کنکور 97 :  اﻋﺮاب ﮔﺬاری

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ راﺣﺘﯽ ﻫﺴﺘﺶ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻦ.ﺑﻪ دو ﺗﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻦ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﺶ.

بودجه بندی عربی کنکور 97 : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺮﻓﯽ

بودجه بندی عربی کنکور 97 :  اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﻮش ﻗﻠﻖ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻧﺴﺘﻦ ﯾﻪ ﺳﺮی ﻧﮑﺎت رﯾﺰ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﻬﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ.ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬف ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻦ و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺪن رﯾﺰ ﺑﺸﯿﻦ.ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﻪ روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮑﻨﯿﻦ.

بودجه بندی عربی کنکور 97 : ﻗﻮاﻋد

بودجه بندی عربی کنکور 97 : ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﭘﺮ ﺗﺴﺖ و ﻣﻬﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ روی درﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮب ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻦ.ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﮑﻨﯿﻦ.

بودجه بندی عربی کنکور 97 : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ کنکور عربی 97

از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ درس ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ ، ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺎج ، ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺒﺘﮑﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد.

بودجه بندی عربی کنکور 97 :مباحث مهم و پر تکرار عربی کنکور

کد اسم های غیرمنصرف:
احمد و فاطمه و ابراهیم در مدارس یاسوج به حالت خندان مفاتیح میخوانند
احمد بر وزن افعل(اسم تفضیل)
فاطمه:همه اسم های علم مونث
ابراهیم:اسم های علم مذکر غیر عربی و اسم های پیامبران به جز هفت پیامبر محمد، صالح، نوح، هود، لوط ،شیث و شعیب علیهم السلام
مدارس و مفاتیح :اسم های هم اوا با وزن های مفاعل و مفاعیل
یاسوج:اسم شهر ها و کشور ها
خندان:اسم های بر وزن فعلان

می دانی،
همه بدبختی ها از آنجا شروع شد
که هزار دلیل برای توانستن داشتیم
ولی ما
به زمزمه کمرنگی در پس ذهنمان دل سپردیم که می گفت نمی توانی…
لعنتی، ول کن هم نبود…

هدفت و مشخص کن،
با برنامه ریزی درست درس بخون،
بقیه شو بسپر به بالاسری…

 sa 1

بودجه بندی عربی کنکور 97 

ویژگی های اسم مضــــــــــــــــــــاف:
1-تنوین نمی پذیرد
2-(ال) نمی پذیرد
3-(ن)مثنی و جمع نمی پذیرد

بودجه بندی عربی کنکور 97 

مضاف تنوین پرونه/مضاف ال میپرونه/مضاف نون میپرونه

مبنی :کلماتی هستند که حرکت حرف آخر آنها در هر موقعیتی ثابت است
اسم از نظر حرکت حرف اخر:
اسم یا معرب است یا مبنی حسن/اسم مبنی ثابت است مانند من

یکی از نشانه های جمع مذکر سالم(ین)می باشد ولی آیا هر هر کلمه ای که(ین)داشته باشد جمع مذکر سالم است؟
در جواب باید بگیم خیر
برای شناسایی اینکه کلمات داری (ین)جمع مذکر سالم هستند ی نه،(ین)حذف میکنیم اگر مفرد کلمه بدست آمد جمع مذکر سالم در غیر این صورت نیست
مثلا مساکین،شیاطین میادین جمع مذکر سالم نیستند

اکبر، کبری و طاهره مریم، ابراهیم مساجد قاهره/
جملگی هستند غیر منصرف یا به قول قوم اعراب لاینصرف/
فتحه میگرند در حالات جر کسره در آنها باشد بی اثر/
تنوین در آنها راه نیست هرکسی تنوین دهد آگاه نیست /
در ی صورت کسره پیدا میشود گرچه با ال و تنوین همراه شوند
سم های غیرمنصرف تنوین نمیگرند و در حالت مجروری به جای کسره فتحه میگرند جز در یک صورت که با ال بیایند یا مضاف واقع شوند.

بودجه بندی عربی کنکور 97 

ترجمه
در زبان عربی بر خلاف زبان فارسی اول مضاف الیه میاد بعد صفت
برای ترجمه چنین ساختار های که به صورت زیر میباشد
اسم +ضمیر+اسم ال دار
به صورت زیر عمل میکنیم
اول اسم ترجمه میشود بعد اسم ال دار بعد ضمیر(231)
اهدافنا المهمه :اهداف مهم ما

ترجمه (کان و قد)
کان +ماضی =ماضی بعید
کان ذهب :رفته بود

قد +ماضی=ماضی نقلی
قد ذهب :رفته است

کان +قد+ماضی =ماضی بعید
کان قد ذهب رفته بود

کان +مضارع =ماضی استمراری
کان یذهب :می رفت

قد +مضارع به صورت گاهی ترجمه میشود.

بودجه بندی عربی کنکور 97 

تشخیص ل ناصبه و جازمه :
1_از طریق معنی :بدین صورت که اگر جمله با (تا)معنی داد ناصبه هست ولی اگر با (باید)معنی داد جازمه میباشد

2_اگر بعد از ل فعل مخاطب آمد 100% ناصبه هست

3_در جملاتی که دو فعل وابسته دارند (فعل دوم نتیجه فعل اول باشد و به آن وابسته باشد) ناصبه هست ولی در جملات تک فعلی جازمه میباشد

المسلمون فی المعارک لیجاهدوا فی سبیل الله :تک فعلی هست و علاوه بر این معنی باید هم میدهد پس جازمه هست

ذهب المسلمون فی المعارک لیجاهدوا فی سبیل الله :
دو فعلی میباشد که فعل دوم لیجاهدوا وابسته به ذهب میباشد و علاوه بر این معنای تا هم میدهد پس ناصبه میباشد

دقت کنید در جمله دوم ذهب المسلمون… رفتند مسلمانان در جنگ ها تا چکار کنند؟ تا جهاد کنند. پس لیجاهدوا نتیجه ذهب میباشد رفتند تا جهاد کنند

نفی جنس بر سر اسم ناز و عشوه میکند / با کرشمه میرود فتحه را جا میدهد.

ال و تنوین چون در آن راه نیست / پس عزیزان نفی جنس اسم نکره ایست.

بودجه بندی عربی کنکور 97 

ویژگی های (لا)ی نفی جنس:

1_بر سر اسم می آید

2_آن اسم باید نکره باشد

3_تنوین نمیپذیرد

4_ال نمیپذیرد

5_مبنی بر فتح است

لا تلمیذ فی الصف

بودجه بندی عربی کنکور 97 

طریقه پیدا کردن مفعول به :
1_اگر به فعل یک ضمیر متصل(ه، هما، هم، ک،کما، کم…)متصل باشد آن ضمیر مفعول به می باشد

2_اگر فعل صیغه 1یا 4باشد و قبل از آن اسم یا ضمیر و بعد از آن یک اسم بیاید اسم دوم مفعول به میباشد
اسم /ضمیر +فعل صیغه 1یا 4+اسم

3_اگر فعل صیغه به جز 1یا4 باشد و بعد از آن یک اسم باشد آن اسم مفعول به می باشد
فعل صیغه بجز 1یا 4+اسم

4_اگر فعل و اسم بعد از آن از نظر جنس باهم مطابقت نکنند آن اسم مفعول به میباشد.

بودجه بندی عربی کنکور 97 

برای تبدیل جمله معلوم به مجهول به موارد زیر دقت ویژه کنید:

1_عدم تغییر زمان
یعنی نباید زمان فعل تغییر کند مثلا نباید فعل ماضی به مضارع ی برعکس تبدیل شود

2_باید فاعل و کلیه متصلات به آن از قبیل صفت… حذف شده باشد

3_اعراب نائب الفاعل و متصلات آن از قبیل صفت… مرفوع باشد

4_فعل مجهول با نائب الفاعل از نظر جنس مطابقت کند.

بودجه بندی عربی کنکور 97 

ترجمه (کل):

1_کل +اسم نکره =هر ترجمه میشود
کل تلمیذ :هر دانش آموزی

2_کل+اسم معرفه =همه ترجمه می شود
کل التلامیذ :همه دانش آموزان

3_کل +حرف جر (من)=هریک ترجمه میشود
کل من التلامیذ :هریک از دانش آموزان

بودجه بندی عربی کنکور 97 

ترجمه

فعل مضارع در موارد زیر به صورت مضارع التزامی ترجمه میشود دقت ویژه کنید

1_اگر فعل مضارع بعد از حروف مشبهه بالفعل (لیت، لعل)بیاید

2_اگر فعل مضارع بعد از حروف ناصبه (ان، کی، لکی، حتی، ل)بیاید

3_اگر فعل مضارع بعد از فعل های طلبی (امر و نهی) بیاید

4_فعل های شرط در جملات شرطی:
ان تنصروا الله ینصرکم :اگر خدا را یاری نمایید شما را یاری می نماید

مشاوره تلفنی ویژه کنکور سراسری توسط نخبگان برنامه ریزی کنکور

و  فارغ التحصیلان پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید

sa 2
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

بودجه بندی عربی کنکور 97 

اسم های زیر مبنی هستند و دارای اعراب محلی هستند:

1_تمامی ضمایر

2_اسم های استفهام:(کیف،متی،أین،‌من،‌ما…)

‌ 3 موصولات (‌به جز مثنی هاشون):
(‌الذی،‌التی،الذین،‌اللاتی،‌من،‌ما)

‌‌4_اسم های اشاره (‌به جز مثنی هاشون):
(هذا،‌هذه،‌ذلڪ،‌تلڪ،هؤلاءو أولئک)

5_اسم های شرط:
‌(‌من،‌ما،‌إذا،‌أینما…)

بودجه بندی عربی کنکور 97 

ساختارهای زیر دارای صفت میباشند:

1_هرگاه دو اسم ال دار پشت سر هم بیایند
اسم ال دار +اسم دار :الکتاب المفید

2_هرگاه یک اسم علم به همراه اسم ال دار بیاید
اسم علم +اسم ال دار :یوسف النبی

3_هرگاه اسم تنوین دار به همراه اسم نکره بیاید
تنوین دار +اسم نکره :رایت تلمیذاً مجتهداً

4_هرگاه موصول خاص بعد از اسم ال دار بیاید
اسم ال دار +موصول خاص :
المسلمون الذین…

5_اسم+ضمیر +اسم ال دار
که اسم ال دار صفت برای اسم میباشد :
اهدافنا المهمة

6_اسم +اسم ال دار +اسم ال دار
که اسم ال دار دوم هم میتواند صفت برای اسم هم صفت برای اسم ال دار اول باشد که بستگی دارد با کدامیک از نظر جنس مطابقت کند :
لغةالمسلمین المشترکة :
چون المشترکة از نظر جنس با لغة مطابقت میکند صفتی برای آن میباشد

7_اگر بعد از اسم های اشاره اسم مشتق ال دار بیاید
اسم اشاره +اسم مشتق ال دار:
هذا الکاتب

بودجه بندی عربی کنکور 97 

مفعول فیه :
اسم منصوبی که بر زمان یا مکان وقوع فعل دلالت میکند

1_کلمات مبنــــــــی از قبیل :أین، متئ،إذا،أینما، هناء، هناک، الان،أمس، مع، حیث،منذ، لدنی…
این کلمات 100%مفعول فیه میباشند فقط در صورتی که با حرف جر بیابند دیگر مفعول فیه نیستند

2_کلماتی از قبیل :عند، أمام، خلف، وراء،جنب، یمین، یسار، فوق، بین، قبل، بعد،حول، نحو، قرب، حین، خلال، وسط، طول…
این کلمات هم 100%مفعول فیه هستند فقط درصورتیکه با حرف جر بیایند

3_کلماتی از قبیل: یوم، لیل، نهار، ربیع، صیف، خریف، شتاء،ظهر، عشاء، لحظة، ساعة، فصل، سنة، عام، اسبوع…
اینها مشکوک به مفعول فیه هستند و برای تشخیص آنها به روش زیر عمل میکنیم :
الف)نقش دیگری (فاعل مفعول…) در جمله نداشته باشند
ب)حرف فی (در)را بتوانیم قبل از آنها قرار دهیم و معنی بدهد

بودجه بندی عربی کنکور 97 

ویژگی های فاعل:

1_به ازای هر فعل معلوم یک فاعل وجود دارد

2_همواره فاعل بعد از فعل معلوم می آید

3_همواره در جنس با فعل مطابقت میکند و اعرابش مرفوع میباشد

دقت کنید اگر فعل مجهول بود به جای فاعل نائب الفاعل داریم

بودجه بندی عربی کنکور 97 

برای تشخیص باب فعل به روش زیر عمل میکنیم :

1_اگر فعل مضارع بود فعل را میبریم به صیغه 1 و از روی وزن باب آن فعل را تشخیص میدهیم

دقت کنید برای بردن فعل به صیغه 1،حرف مضارع را به (یـــــ)تبدیل میکنیم (اگ خودش یــ بود نیازی به حذف نیست )و ضمیر متصل اخرش را حذف میکنیم اگ وجود داشته باشد
یَستَخرجون ـــــــــــــــــــــــــــــ یَستَخرجُ
از وزن باب مشخص هست باب استفعال میباشد

‌2‌_اگر ماضی باشد از روی حرف یا حروف زائد مشخص میکنیم بدین صورت که سه حرف اصلی پیدا میکنیم و هرحرفی بعد از سه حرف اصلی بود حذف میکنیم و از روی حروف زائد مشخص میکنیم کدام باب میباشد

شاهدوا‌:سه حرف اصلی( ش ه د) بعد از سه حرف اصلی (وا)میباشد که آن را حذف میکنیم و شاهد باقی میماند که (ا)زائد میباشد و همانطوری که میدانید (ا)‌زائد نشانه باب مفاعلة میباشد

مونث حقیقی:
اسمی که بر انسان ی حیوان ماده دلالت کند:فاطمة، دجاجة…

مونث مجازی :
اسمی که بر نام انسان یا حیوان دلالت ندارد ولی مانند اسم های مونث عمل میکنیم :
شجرة ،مزرعة‌…

مونث لفظی :
اسمی که علامت مونث را دارد ولی بر مذکر دلالت دارد (ظاهرش مونث است) :
حمزة، زکریاء

مونث معنوی :
اسمی که علامت مونث ندارد ولی مانند اسم های مونث عمل میکنیم

اسم های زیر مونث معنوی هستند :
1_اسم شهرها، کشورها، قبایل :تهران فلسطین، قریش
2_اکثر اعضای زوج انسان :عین (چشم)، اذن (گوش)، ید (دست)، رجل (پا)…
3_اسم خاص زنان :ام، اخت، بنت
4_جمع مکسر غیرانسان :اشجار
5_اسم های نظیر :ارض، شمس،جهنم، فردوس، روح، نار، دار،بئر،حرب، عصا،ارنب (خرگوش)، عنکبوت، سبیل، نفس، سن (دندان)،عنق (گردن)

بودجه بندی عربی کنکور 97 

انواع ما :

“ما”یا اسم میباشد یا حرف

اگر اسم باشد به سه صورت میباشد
1_”ما”ی شرط:
در ابتدای جمله می آید
معنی (هرکس) میدهد
نکره میباشد

دو ساختار مهم “ما”ی شرط
1_ما +فعل مجزوم…. +فعل مجزوم…
2_ما +فعل مجزوم… +ف….

2_”ما”ی استفهام :
در ابتدای جمله می آید
معنی (چه کسی) میدهد
نکره میباشد

“ما”ی موصول :
در ابتدا یا وسط جمله می آید
معنی (چه کسی) میدهد
معرفه میباشد

اگر حرف باشد به دو صورت میباشد
1_”ما”ی نافیه
بر سر فعل ماضی یا مضارع می اید

2_کافه :
“ما”ی که به (إنّ) میچسبد یا همان (إنّما)

دقت کنید “ما”ی نافیه و کافه معرفه یا نکره نیستند.

بودجه بندی عربی کنکور 97 

ترجمه “باید و نباید “در زبان عربی :

بایـــــــــد:
1_علی +اسم /ضمیر +مضارع منصوب
علینا أن نذهب :ما باید برویم

2_یجبُ +اسم /ضمیر +مضارع منصوب
یجبُ علینا أن نذهب

3_لـــ+صیغه های غائب و متکلم فعل مضارع
لیذهب

نبایــــــد :

1_علی +اسم /ضمیر +أن لا +فعل مضارع
علینا أن لا نذهب

2_یجب +علی +اسم /ضمیر +أن لا +مضارع
یجب علینا أن لا نذهب

3_لای نهی +صیغه های غایب و متکلم فعل مضارع
لا نذهب

تمییز :اسمی است جامد، نکره و منصوب که برای رفع ابهام می آید

تمییز بعد از موارد زیر می آید

1_واحد پیمانه :کوپ، فنجان،قدح إنا، کاس…

2_واحد وزن :کیلو، مثقال، ذره، غرام…

3_واحد مساحت :متر، فرسخ، هکتار…

4_اسم تفضیل بر وزنهای أفعل، فُعلی،أفلّ، أفعی

5_اگر” خیر و شر” به معنای (خوبتر، خوبترین، بدتر بدترین) باشند

6_اعداد سه تا بی نهایت

7_بعد از افعال زیر:

إزداد،فجر،ملی، طاب، إمتلأ، کفی، فاض، تقدم، أزهر، إشتهر، کبر، کثر، حسن، رفع، ارتفع…

بودجه بندی عربی کنکور 97 

شاه کلید ترجمه کنکور :

جــــــــــــــمـــــــضــــــــــــــف

1_جمع و مفرد :
دقت کنید طراح محترم در صورت تست کلمه جمع میدهد و در گزینه ها مفرد ترجمه میکند یا بالعکس

2_معرفه و نکره :
طراح محترم کلمه معرفه را میدهد و آن را نکره ترجمه میکند و بالعکس

3_ضمیر :
دقت کنید طراح محترم در صورت تست ضمیر میدهد ولی در گزینه ها آن را معنی نمیکند و بالعکس

4_فعل
به زمان فعل دقت ویژه کنید

دقت کنید با نکات “جمضف “بیشتر سوالات ترجمه قابل حل هستند

پیگیری آخرین اخبار کنکور سراسری در کانال تلگرام مشاور گروپ

 5465

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه بودجه بندی عربی کنکور 97 بهمراه مباحث تست خیز

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. دریا

  دمتون گرم.واقعا عالی بود

  پاسخ
 2. سِرا

  دمتون گرم مرسی
  خیلی مرسی❤❤

  پاسخ
 3. شاملو

  ثلاثی مزید ها رو کامل باید حفظ باشیم برای کنکور؟؟
  نهایتا چند سوال میاد؟؟

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی