رتبه زیرگروه یک:371
قبولی : دندانپزشکی روزانه واحد گرگان
ادبیات 70     عربی 62     معارف 84       انگلیسی 84   زمین 0
ریاضیات 62      زیست 63       فیزیک 55        شیمی 59
رتبه زیرگروه یک : 807
قبولی : دندانپزشکی پردیس خودگردان جندی شاپور اهواز
ادبیات 87       عربی 48       معارف 80         انگلیسی 90      زمین 0
ریاضیات 26        زیست 62       فیزیک 44        شیمی 45
رتبه زیرگروه یک:481
قبولی:پزشکی روزانه اراک
ادبیات 72       عربی 71      معارف 61        زبان انگلیسی 55      زمین 0
ریاضیات 71       زیست 61       فیزیک 57        شیمی 56
رتبه زیرگروه یک:1223
قبولی:پزشکی پردیس خودگردان یزد
ادبیات75      عربی 60      معارف 56         انگلیسی 38         زمین 7
ریاضیات 67       زیست 48         فیزیک 59        شیمی 42
رتبه زیرگروه دو:689
قبولی:داروسازی روزانه کرمانشاه
ادبیات 91         عربی 47      معارف 78       زبان 35        زمین 58
ریاضیات 62       زیست 58        فیزیک 22         شیمی 33
رتبه زیرگروه دو:1488
قبولی:داروسازی پردیس خودگردان تبریز
ادبیات 68       عربی 56         معارف 61         انگلیسی 37      زمین 10
ریاضیات 70       زیست 48        فیزیک 47         شیمی 28